Социологија

Курс:
Савремене социолошке теорије (осн.)
Предавачи: др Ивана Спасићредовни професор
др Наташа Јовановић Ајзенхамердоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс упознаје с главним теоријским приступима у социологији насталим после Другог светског рата. Почев од теоријског система „последњег класика“, Талкота Парсонса, па до постмодерних друштвених теорија, предмет је посвећен излагању, критичком коментарисању, унутрашњој и спољашњој критици, међусобном поређењу и процени укупног теоријског доприноса појединачних социолошких праваца и школа. Осим обезбеђивања овог општег и обухватног прегледа, курс ће такође развијати способност теоријског мишљења код студената, што подразумева разликовање конститутивних слојева унутар социолошке теорије и уочавање везе између теоријских претпоставки и истраживачких резултата. Практична настава на семинарским часовима већим делом ће се одвијати кроз дискусије и примену различитих теоријских оквира на одабране емпиријске проблеме који настају у савременој друштвеној стварности.
Циљ изучавања курса: Упознавање с теоријским плурализмом у савременој социологији; способност препознавања типова аргументације и начина конструисања социолошког предмета у зависности од теоријске припадности
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета Класичне социолошке теорије (односно Класици социологије и антропологије)
Облици наставе: Предавања, презентације, излагања, дискусија, радионице
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
упознавање са садржајем курса и начином рада

1. недеља
семинар - Уводни час

2. недеља
предавање - Шта је теорија?
најопштије претпоставке теоријске логике у социологији; социолошка теорија после Другог светског рата

2. недеља
семинар - Шта је теорија?

3. недеља
предавање - Функционализам: Т. Парсонс, Р. Мертон
Класични функционализам, Парсонсов структурални функционализам, Мертонов критички функционализам

3. недеља
семинар - Функционализам: Т. Парсонс, Р. Мертон

4. недеља
предавање - Неомарксизам
А. Грамши; Ђ. Лукач; К. Манхајм; Л. Алтисер; Критичка теорија (М. Хоркхајмер, Т. Адорно, Е. Фром, Х. Маркузе)

4. недеља
семинар - Неомарксизам

5. недеља
предавање - Симболички интеракционизам
класично наслеђе (Џ.Х.Мид, Г. Зимел) и савремени интеракционизам (Х. Блумер, Х. Бекер, Е. Гофман)

5. недеља
семинар - Симболички интеракционизам

6. недеља
предавање - Феноменолошка социологија и етнометодологија
Феноменолошка социологија (А. Шиц, П. Бергер, Т. Лукман) и етнометодологија (Х. Гарфинкел, Џ. Даглас, М. Полнер, Д. Зимерман, Х. Сакс)

6. недеља
семинар - Феноменолошка социологија и етнометодологија

7. недеља
предавање - Рационалистички индивидуализам
теорија размене (Џ. Хоманс), теорије рационалног избора (Џ. Колмен, Ј. Елстер), методолошки индивидуализам (Р. Будон), теорија колективног делања (М. Олсон, А. Обершол)

7. недеља
семинар - Рационалистички индивидуализам

8. недеља
- - Колоквијум
Прва провера знања

9. недеља
предавање - Интегративне теорије 1: Гиденс, Арчер, Елијас
Основни појмови и структура теоријског објашњења у три интегративна приступа: теорије структурације (А. Гиденс), теорије морфогенезе (М. Арчер) и теорије процеса цивилизовања (Н. Елијас)

9. недеља
семинар - Интегративне теорије 1: Гиденс, Арчер, Елијас

10. недеља
предавање - Интегративне теорије 2: Хабермас
Основни појмови и структура теоријског објашњења у теорији комуникативног делања Јиргена Хабермаса: Комуникативно делање као излаз из парадокса критичке теорије у савременом амбијенту; Хабермасов однос према модерни и постмодерни; реконструкција наслеђа друштвене теорије

10. недеља
семинар - Интегративне теорије 2: Хабермас

11. недеља
предавање - Интегративне теорије 3: Бурдије
Основни појмови и структура теоријског објашњења у теорији праксе Пјера Бурдијеа; синтеза и превазилажење дихотомија; Бурдијеови доприноси у посебним социолошким областима

11. недеља
семинар - Интегративне теорије 3: Бурдије

12. недеља
предавање - Феминистичка социолошка теорија
Типови феминистичке мисли и њихов допринос социолошкој теорији; С. де Бовоар, Џ. Бернард, Е. Оукли, Д. Смит, М. Благојевић

12. недеља
семинар - Феминистичка социолошка теорија

13. недеља
предавање - Постмодерна социолошка теорија
идеје о постмодерној социологији и спорови око позне модерности и постмодерности; основни појмови приступа Ж.Ф.Лиотара, Ж. Бодријара, Д.Харвија, Ф. Џејмсона, З. Баумана

13. недеља
семинар - Постмодерна социолошка теорија

14. недеља
предавање - Закључно предавање: перспективе социолошке теорије данас
ретроспективна евалуација обрађених теоријских приступа у социологији; новије тенденције у социолошкој теорији

14. недеља
семинар - Закључно предавање: перспективе социолошке теорије данас

15. недеља
- - Завршни испит
Завршна провера знања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Лалман, Мишел, Историја социолошких идеја том II, ЗУНС, Београд 2004, стр. 115-117, 140-147, 152-157, 182-191
Ricer, Džorž, Savremena sociološka teorija i njeni klasični koreni, Službeni glasnik, Beograd 2009, str. 31-47, 105-374.
Спасић, Ивана, "Интерпретативна социологија - изазови разумевања друштвеног света", у: Интепретативна социологија, Београд 1998: 5-32
Општа допунска литература
Gane, Nicholas, The Future of Social Theory, London 2004
Harrington, Austin (ed.), Modern Social Theory: An Introduction, Oxford University Press 2005
Layder, Derek, Understanding Social Theory, London 1994
Mouzelis, Nicos, Sociologijska teorija: što je pošlo krivo?, Zagreb 2000.
Swingewood, Alan, A Short History of Sociological Thought, London 2000
Maynard, Mary, Sociological Theory, London 1989
Ritzer, George (ed.), Frontiers of Social Theory: The New Syntheses, New York, 1990
Kuvačić, Ivan (ur.), Suvremene sociološke teorije, Zagreb 1990.
↑↑↑