Социологија

Курс:
Социологија религије (докторске) (докт.)
Предавачи: др Милан Вукомановићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Главни циљ овог предмета је да се докторанти упознају с најновијим теоријским и методолошким правцима у савременом проучаванњу религија. Посебно је ту истакнут значај интердисциплинарности као досад најадекватнији покушај да се у што већој мери обухвати религијски диверзитет. Да би се стекао што потпунији увид у различите аспекте религијских феномена, укључујући њене разнородне интеракције с културом, политиком, идентитетом, те појавама као што су глобализација, конфликти и насиље, религијама се овде приступа из теоријске (социолошки, али и антрополошки, филозофски и др. приступи) и историјско-компаративне перспективе (упоредно проучавање најмање две конкретне, историјске религије које се разматрају у оквиру програма).
Циљ изучавања курса: Упознавање са савременим теоријским и методолошким приступима религији и религијским феноменима. Развијање смисла за интердисциплинарност у проучавању религије. Разумевање улоге религија у савременим сукобима у свету, али и допринос религијских заједница дијалогу и помирењу.
Предуслови за полагање: Пожељно је, али не и неопходно, да су студенти већ похађали неки религиолошки курс. Очекује се и њихово базично познавање светских, а нарочито монотеистичких религија.
Облици наставе: Предавања, семинар.
План курса:

1. недеља
предавање - Науке о религијама
Разграничења наука о религијама (социологија религије, историја религија, филозофија религије, антропологија религије, психологија религије, итд.)

2. недеља
предавање - О природи религијског искуства
Постоји више начина да се говори о религијском искуству. Једно је, на пример, историјска анализа одређене религијске традиције, вероисповести или цркве. У другом случају, неки увиди се могу стећи на основу компаративне анализе више религија, у оквиру опште науке о религији или историје религија. Може се, најзад, говорити о религијском искуству као личном искуству, појединачном или колективном, које има одређене психолошке или феноменолошке карактеристике.

3. недеља
предавање - Религије у компаративној перспективи: хришћанство и ислам
Компаративно изучавање светских религија. Теоријске и методолошке претпоставке.

4. недеља
предавање - Религије Балкана: Место сусрета „религија књиге“
Увод у "религијски пејзаж" Балкана. Варијетети хришћанства, јудаизма и ислама на Балкану.

5. недеља
предавање - Религија и идентитет
Етницитет и религија. Трансформација индивидуалног и потврђивање колективног идентитета. Религијски диверзитет и плурализам у савременом друштву.

6. недеља
предавање - Религија и изазови модерности: секуларизација и глобализација
Изазови секуларизације и глобализације. Случај ислама, али и других светских религија.

7. недеља
предавање - Верски фундаментализам
Варијетети и типологија верског фундаментализма у савременом контексту. Религија и политика.

8. недеља
предавање - Религијски мистицизам
Варијетети религијског мистицизма у компаративној перспективи.

9. недеља
предавање - Религије и конфликти
Религије и савремени сукоби у свету. Религијска димензија сукоба.

10. недеља
предавање - Место за другог: Религија у дијалогу
Теоријске и практичне претпоставке међурелигијског дијалога. "Правила" вођења дијалога. Важност дијалога у савременом свету.

11. недеља
предавање - Религијске слободе и права: изазови верског плурализма
Верски плурализам као изазов за религијске слободе и права. Закони о правном положају верских заједница у постсоцијалистичким државама.

12. недеља
семинар - Увод у студије ритуала
Како посматрати религијски ритуал? У овом семинару биће, као илустрација, коришћен и аудиовизуелни материјал.

13. недеља
семинар - Резиме курса. Питања и одговори.
Сажетак курса у форми семинара и дискусије.

14. недеља
семинар - Упутства за израду завршног рада
Семинар посвећен дискусији о темама и начину израде семинарских радова.

15. недеља
- - Завршни испит
Завршни усмени испит.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Вукомановић, Милан, Свето и мноштво, Чигоја штампа, Београд, 2001
Герц, Клифорд, Тумачење култура 1, XX век, Београд, 1998, стр. 119-175
Елијаде, Мирча, Свето и профано, Књижевна заједница, Нови Сад, 1986
Еспозито, Џон, Оксфордска историја ислама, Клио, Београд, 2002, стр. 643-752
Кинцлер, Клаус, Верски фундаментализам, Клио, Београд, 2002
Перица, Вјекослав, Балкански идоли, 1-2, XX век, Београд, 2006
Хамилтон, Малком, Социологија религије, Клио, Београд, 2003
Милан Вукомановић, Homo viator, Чигоја штампа, Београд, 2008
Питер Бергер, ур., Десекуларизација света оживљавање религије и светска политика, Медитерран, Нови Сад, 2008.
Талал Асад, Формације секуларног: хришћанство, ислам, модерност, Београдски круг, Београд, 2008.
Општа допунска литература
Терин, Алдо Натале, Увод у компаративни студиј религија, Загреб, 2006
↑↑↑