Социологија

Курс:
Друштвени систем и друштвене промене у Србији (осн.)
Предавачи: др Младен Лазићредовни професор у пензији
др Ирена Петровићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Студенти ће се упознати са карактеристикама друштвеног система у Србији (и СФРЈ) током социјалистичког периода (као и главним особеностима тог поретка у источној Европи). Анализираће се основне друштвене групе, карактер друштвених односа, неједнакости и сл. Изложиће се узроци кризе и слома социјалистичког система. Даће се преглед основних процеса постсоцијалистичке трансформације у земљама средње и источне Европе. Изнеће се резултати проучавања трансформације друштва у Србији током 1990-их година, као и најновијих друштвених промена.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да се студенти упознају на целовит – историјски, интердисциплинаран и компаративно утемељен – начин са основним особеностима друштвених односа у Србији током друге половине XX века и на почетку новог миленијума.
Предуслови за полагање: За успешно похађање курса потребно је савладавање Увода у социологију и курса Теорије о друштвеним променама. Студенти морају моћи читати део литературе на страном језику.
Облици наставе: Један семестар, 15 x 2 часа предавања и 15 x 2 часа семинара.
План курса:

1. недеља
предавање - Основни појмови: друштвена промена, раст, развој, прогрес, револуција
Oдредиће се основни појмови у оквиру различитих схватања друштвених промена; изложиће се тумачења механизама друштвене промене/развоја (технолошки раст, друштвени сукоби, демографске промене, улога појединца итд./

1. недеља
семинар - Упознавање студената, представљање програма и плана курса, подела семинарских
Студенти ће се упознати са основним подацима о курсу

2. недеља
предавање - Еволуционистичка схватања друштвених промена
изложиће се схватања класичних еволуциониста, Конта, Спенсера, Диркема, Моргана, као и неоеволуциониста Стјуарта, Салинса, Ленског, неофункционалиста;

2. недеља
семинар - Еволуционистичка схватања друштвених промена
на семинару ће студенти приказати један од текстова из литературе, о којем ће се затим расправљати

3. недеља
предавање - Схватање историјске школе о друштвеним променама
изложиће се идеје Дилтаја и Вебера

3. недеља
семинар - Схватање историјске школе о друштвеним променама
на семинару ће студенти приказати један од текстова из литературе, о којем ће се затим расправљати

4. недеља
предавање - Цикличке теорије друштвених промена
изложиће се схватања Парета, Шпенглера, Тојнбија, Сорокина

4. недеља
семинар - Цикличке теорије друштвених промена
на семинару ће студенти приказати један од текстова из литературе, о којем ће се затим расправљати

5. недеља
предавање - Марксистички приступ друштвеним променама
изложиће се идеје Маркса, Лењина, неомарксиста

5. недеља
семинар - Марксистички приступ друштвеним променама
на семинару ће студенти приказати један од текстова из литературе, о којем ће се затим расправљати

6. недеља
предавање - Теорије модернизације 1
изложиће се старије теорије модернизације, у различитим друштвеним наукама – економији (Ростов), социологији (Смелсер), политичким наукама (Колеман), социјалној психологији (Инкелес)

6. недеља
семинар - Теорије модернизације 1
на семинару ће студенти приказати један од текстова из литературе, о којем ће се затим расправљати

7. недеља
- - Писање контролног рада
Стденти ће на часу писати контролни рад из теме која је претходно обрађивана

7. недеља
- - Контролни рад
Студенти ће дискутовати о теми о којој су писали контролни рад

8. недеља
предавање - Теорије модернизације 2
изложиће се новија схватања у оквиру теорије модернизације (Дејвис, Хантингтон и др.)

8. недеља
семинар - Теорије модернизације 2
на семинару ће студенти приказати један од текстова из литературе, о којем ће се затим расправљати

9. недеља
предавање - Теоријe зависности
изложиће се старија и новија схватања (Гундер Франк, Амин, Кардосо)

9. недеља
семинар - Теорија зависности
на семинару ће студенти приказати један од текстова из литературе, о којем ће се затим расправљати

10. недеља
предавање - Схватање друштвене промене у савременој историјској социологији
изложиће се схватања Елијаса, Бродела, Тилија

10. недеља
семинар - Схватање друштвене промене у савременој историјској социологији
на семинару ће студенти приказати један од текстова из литературе, о којем ће се затим расправљати

11. недеља
предавање - Светско-системска теорија
изложиће се схватања о друштвеним променама Е. Волерстеина

11. недеља
семинар - Светско-системска теорија
на семинару ће студенти приказати један од текстова из литературе, о којем ће се затим расправљати

12. недеља
предавање - Становишта о актерима друштвених промена
изложиће се различита схватања о основним актерима промена – друштвеним класама (Маркс), друштвеним покретима (Турен), као и великим личностима ( Карлајл, Лабриола, Мертон

12. недеља
семинар - Становишта о актерима друштвених промена
на семинару ће студенти приказати један од текстова из литературе, о којем ће се затим расправљати

13. недеља
предавање - Друштво као историјски феномен
рекапитулисаће се основне идеје о друштвеним променама – о структурама и актерима, о односу друштва и појединца у историји и тсл.

13. недеља
семинар - Друштво као историјски феномен
на семинару ће се расправљати о проблемима које су студенти имали у савладавању грађе – ради припрема за полагање испита

14. недеља
- - Индивидуалне консултације
Са студентима ће се индивидуално разговарати у вези с нејасноћама око испитних питања

15. недеља
- - Полагање усменог испита
Студенти ће полагати усмени испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Лазић, У сусрет затвореном друштву, Напријед, 1987
М. Лазић, ур. Рачји ход, Филип Вишњић, 2000
Општа допунска литература
М. Лазић, Систем и слом, Филип Вишњић, 1994
М. Лазић, Промене и отпори, Филип Вишњић, 2005
Х. Линц, А. Степан, Демократска транзиција и консолидација, Филип Вишњић, 1998
М. Поповић, ур. Србија крајем осамдесетих, ИСИ ФФ, 1991
Л. Секељ, Југославија – структура распадања, Рад, 1990
↑↑↑