Социологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
АНЋЕЛКА МИЛИЋ(2001):СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ,ЧИГОЈА,БЕОГРАД
СМИЉКА ТОМАНОВИЋ(2004):СОЦИОЛОГИЈА ДЕТИЊСТВА,ХРЕСТОМАТИЈА,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА
R.NAVE-HERZ(2004):EHE UND FAMILIENSOZIOLOGIE,JUVENTA.MUNCHEN
DAVID M KLEIN&JAMES M WHITE (1996):FAMILY THEORIES.AN INTRODUCTION.
CHEAL DAVID(1991)FAMILY AND THE STATE OF THEORY,TORONTO,TORONTO UNIVERSITY
ALDOUS JOAN (1996):FAMILY CAREERS:RETHINKING THE DEVELOPMENTAL PERSPECTIVE,THOUSAND OAKS,CA&SAGE
JAIPAUL L.ROOPNORINE&UWE P.GIELEN(2005):FAMILIES IN GLOBAL PERSPECTIVE,BOSTON PEARSTON.
↑↑↑