Психологија

Тимски рад
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Јелена Павловићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 3.00
Садржај предмета: Курс обрадјује основна нања из тимског рада и увежбава интерперсоналне вештине које су неопходни део рада психолога у тимовима.
Циљ изучавања предмета: Тимски рад је постао основни облик организације рада у развијеним земља- ма.Он је демонтирао хијерархијску структуру радне организације и дефинисао улогу сваког члана тима,тако да је рад чланова тима постао медјузависан.То поставља новел захтеве пред запослене-пре свега, да буду успешни чланови тима ,односно добри групни играчи. Циљ курса је да студенти овладају тимским радом као новом пословном филозофијом . .Затим да науче да селектирају запослене према различитим тимским улогама и да их едукују у координацији рада са другим члановима тима.Улога психолога у раду тима је кључна зато што они учествују у компоновању тимова и у дијагностиковању стања у њима.
Облици наставе: Предавања и вежбе и израда једног тимског пројекта .
Обавезе студената: Решавање практичних проблема из приручника за вежбе Присутвовање предавањима и вежбама Израда практичног пројекта из области тимског рада
Постојећи курсеви:
↑↑↑