Психологија

Вештине саветовања
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 3.00
Садржај предмета: Садржај обухвата упознавање и овладавање концептима, методама и вештинама приступа микро-вештина у саветовању које су хијерархијски поређане и садрже:а. базичне вештине у саветодавном интервјуу (успостављање контакта, постављање питања, посматрање клијента и самог себе као саветника, охрабривање, парафразирање и сумирање, рефлектовање осећања); б. вештине структурисања саветодавног интервјуа (успостављање савеза, сакупљање информација и дефинисање проблема, дефинисање циља, конфронтирање клијента са дискрепанцијама, генерисање алтернатива, генерализација на свакодневни живот); ц. напредне саветодавне вештине (конфронтирање клијента, фокусирање на причу из различитих углова, изналажење значења, утицање на клијента). Након тога следи интегрисање стечених вештина на примерима саветодавних приступа (клијентом усмеравано саветовање, саветовање усмерено на решавање проблема, асертивни тренинг).
Циљ изучавања предмета: Курс има следеће циљеве: а. стицање основних знања и разумевања базичних концепата везаних за приступ микро-вештина у саветовању; б.овладавање базичним саветодавним вештинама; ц. овладавање напредним саветодавним вештинама; д. развијање способности да се дефинише клијентов проблем и постави циљ; е. идентификовање и спровођење поступака који су одговарајући за постизање циљева у оквиру клијентом усмераваног саветовања; ф. идентификовање и спровођење поступак који су одговарајући за постизање циљева у оквиру саветовања усмереног на решавање проблема; г. идентификовање и спровођење поступака који су одговарајући за постизање циљева у оквиру асертивног тренинга.
Предуслови за полагање: Основи психотерапије и саветовања, Теорије и пракса психотерапије и саветовања; корисна су знања из Клиничке психологије.
Облици наставе: а. предавања (2 часа недељно) - 13 часова у семестру.б. вежбе (2 часа недељно) - 26 часова у семестру.
Обавезе студената: а. обавезно присуствовање предавањима уз претходну припрему која подразумева читање литературеб. обавезно присуствовање вежбама,ц. једна снимљена касета са саветодавним интервјуом на не-клиничкој популацији (процењује се степен стицања базичних вештина, дефинисања клијентовог проблема и постављања циља)
Постојећи курсеви:
↑↑↑