Психологија

Курс:
Неуропсихологија
У оквиру предмета: Неуропсихологија
Предавачи: др Драган Павловићредовни професор
др Надежда Крстићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
План курса:

1. недеља
предавање - 1. Предмет неуропсихологије 2. Главни токови развоја неуропсихологије.
1. 1. Приступи у проучавању биолошких основа психичких процеса и место неуропсихолошког приступа 1. 2. Предмет неуропсихологије 2. 1. Историјат развоја неуропсихологије 2.2. Клиничка, експериментална, когнитивна и развојна неуропсихологија 2. 3. Модерни правци развоја: функционална неуро-визуализација, психометријски и клинички приступи

2. недеља
предавање - 1. Развој и структура људског мозга 2. Модели функционалне организације мозга
1. 1. Преглед филогенетског и онтогенетског развоја људског мозга, 1. 2. Структура људског мозга: ћелијска грађа, кортикални слојеви, колоне, кортикални системи 1.3. Анатомска организација кортекса: хемисфере и режњеви, најважније анатомске везе међу појединим областима мозга 1.4 Неуротрансмитери, неуромодулатори, хормони и њихови рецептори 2. 1. Три основна функционална блока мозга -теорија А. Р. Лурије 2. 3. Модели функционалне организације кортекса

3. недеља
предавање - 1. и 2. Мождана асиметрија: анатомска и функционална асиметрија
1. Еволуција асиметрије мозга код човека и других животиња и појава рукости 2. Морфолошка и биохемијска асиметрија људског мозга и међухемисферне везе 3. Полне и индивидуалне разлике у можданој асиметрији 4. Савремени приступи специјализацији хемисфера 4. Испитивања функционалне асиметрије мозга код особа са интактним мозгом 5. Асиметрија мозга код код особа са можданим оштећењима 6. Синдроми дисконекције – прекида веза измедју можданих хемисфера

4. недеља
предавање - 1. Окципиталних режњеви кортекса; поремећаји 2. Паријетални режњеви; поремећаји
1.1 Основе анатомске поделе и кључне анатомске везе 1.2 Главна теоријска становишта о функцијама о. р. 1.3 Преглед поремећаја који настају услед оштећења о. р. 2.1 Основе анатомске поделе паријеталних режњева кортекса и кључне анатомске везе 2.2 Главна теоријска становишта о функцијама и разликама у функцијама паријеталних режњева у левој и десној хемисфери 2.3 Преглед главних симптома и поремећаја који настају услед оштећења п. р.

5. недеља
предавање - 1. Темпорални режњеви; оштећења 2. Чеони режњеви; оштећења
1.1 Основе анатомске поделе темпоралних режњева кортекса и кључне анатомске везе 1.2 Главна теоријска становишта о функцијама темпоралних режњева и разликама у функцијама темпоралних режњева у левој и десној хемисфери 1.3.Преглед главних симптома и поремећаја који настају услед оштећења темпоралних режњева 2.1 Основе анатомске поделе чеоних режњева кортекса и кључне анатомске везе 2.2 Главна теоријска становишта о функцијама чеоних режњева и разликама у функцијама чеоних режњева у левој и десној хемисфери 2.3 Преглед главних симптома и поремећаја који настају услед оштећења чеоних режњева

6. недеља
предавање - 1. и 2. Синтетички преглед можданих основа когнитивних функција - први део
1. Језик 2. Праксија и визуопросторно понашање

7. недеља
предавање - 1. и 2. Синтетички преглед можданих основа когнитивних функција - други део
Памћење

8. недеља
предавање - 1. и 2. Синтетички преглед можданих основа когнитивних функција - трећи део
1. Егзекутивне функције 2. Емоције

9. недеља
предавање - 1. и 2. Развојна неуропсихологија - први део
1.Сазревање мозга и психички развој (процеси и етапе церебралног сазревања, могућности и ограничења у повезивању догађаја у церебралном развоју са реализацијом нових облика понашања) 2.Утицај средине на церебрални развој (истраживања ефеката депривације, експерименталне студије, неуроконструктивистичке теорије) 3.Когнитивни развој и когнитивно старење

10. недеља
предавање - 1. и 2. Развојна неуропсихологија - други део
4.Патолошки церебрални развој, пластичност и опоравак (интраутерине малформације, ране церебралне лезије, фактори који детерминишу секвеле озледа, пластичност и вулнерабилност) 5.Развојни неурокогнитивни поремећаји (дефиниција појма, категорије и њихове границе, основно облици) 6.Основне карактеристике секвела стечених озледа мозга у детињству

11. недеља
предавање - 1. и 2. Неуропсихологија неуролошких и психијатријских обољења-први и други део
1.1 Неуролошки поремећаји: цереброваскулне болести, трауматске повреде мозга, епилепсије, тумори, инфекције мозга, болести покрета, дегенеративне болести, поремећаји спавања итд. 2.1 Неуропсихијатријски поремецаји: схизофренија и друге психозе, афективни поремећаји 2.2 Деменције: Алцхајмерова болест, Васкулне деменције, Деменција са Левијевим телима, Фронтотемпоралне деменције, остале деменције 2.3 Дејство психотропних супстанци 2.4. Функционисање мозга током психотерапије

12. недеља
предавање - 1. и 2. Основни принципи неуропсихолошке процене - први и други део
1. Основни принципи неуропсихолошке процене и дијагностике 2. Неуробихевиорална процена 3. Неуропсихолошко тестирање: преглед релевантних тестова и батерија 4. Неуропсихолошке дијагнозе: когнитивна, неуроанатомска и етиолошка 5. Неуропсихолошки извештај

13. недеља
предавање - 1. и 2. Основни принципи неуропсихолошке рехабилитације и форензичке неуропсих.
1. Спонтани опоравак и прогноза неуропсихолошких поремећаја 2. Неуропсихолошки приступи у лечењу болесника са оштећењима мозга 3. Основе форензичке неуропсихологије
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Уџбеник основа неуропсихологије, по избору предавача
2. Драган Павловић (2003), Дијагностички тестови у неуропсихологији, Београд (одабрана поглавља).
Општа допунска литература
1. Гордана Оцић (1998, или неко новије издање), Клиничка неуропсихологија, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
2. А. Р. Лурија (1976). Основи неуропсихологије, Београд: Нолит
↑↑↑