Психологија

Курс:
Тимски рад
У оквиру предмета: Тимски рад
Предавачи: др Миросава Ђуришић-Бојановићредовни професор у пензији
др Јелена Павловићдоцент
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Курс обрадјује основна нања из тимског рада и увежбава интерперсоналне вештине које су неопходни део рада психолога у тимовима.
Циљ изучавања курса: Тимски рад је постао основни облик организације рада у развијеним земља-ма.Он је демонтирао хијерархијску структуру радне организације и дефинисао улогу сваког члана тима,тако да је рад чланова тима постао медјузависан.То поставља новел захтеве пред запослене-пре свега, да буду успешни чланови тима ,односно добри групни играчи.Циљ курса је да студенти овладају тимским радом као новом пословном филозофијом . .Затим да науче да селектирају запослене према различитим тимским улогама и да их едукују у координацији рада са другим члановима тима.Улога психолога у раду тима је кључна зато што они учествују у компоновању тимова и у дијагностиковању стања у њима.
Предуслови за полагање: Положени следећи испити: Основе психологије рада, Управљање каријером,Основи психотерапије и саветовања, Социјална перцепција и интеракција
Облици наставе: Предавања и вежбе и израда једног тимског пројекта .
Обавезе студената: Решавање практичних проблема из приручника за вежбеПрисутвовање предавањима и вежбамаИзрада практичног пројекта из области тимског рада
Начин оцењивања рада и резултата: реализација и извештај о обављеном теренском раду 30учешће у дискусији 20%Писмени испит:50%
План курса:

1. недеља
предавање - ТИМСКИ РАД-НОВА ПОСЛОВНА ФИЛОЗОФИЈА
Нова организација рада Нова дефиниција посла

2. недеља
предавање - ВРСТЕ ТИМОВА
Стратешки тимови Радни тимови Аутономни тимови Кросфункционални тимови

3. недеља
предавање - ФОРМИРАЊЕ ТИМА
Селекција чланова тимова Компоновање тимова

4. недеља
предавање - ФАЗЕ ТИМСКОГ РАДА
Формирање Фаза кризе Фаза стабилизације Фаза пуног функционисања

5. недеља
предавање - ПОЈЕДИНАЦ ПРОТИВ ТИМА
Типови задатака у којима појединац постиже боље резултате од тима Типови задатака у којима тим постиже боље резултате од појединца

6. недеља
предавање - ГРУПНЕ УЛОГЕ У ТИМУ
Тестирање тимског менталитета Обучавање за прихватање тимских улога Врсте тимских улога

7. недеља
предавање - ГРУПНЕ УЛОГЕ У ТИМУ
Различите тимске улоге за различите задатке

8. недеља
предавање - МЕТОДИ ТИМСКОГ ОДЛУЧИВАЊА
Интерактивни Браинсторминг Номинални Електронски

10. недеља
предавање - ДЕФИНИСАЊЕ КРЕАТИВНОГ ТИМСКОГ ПРОЈЕКТА
Селекција чланова тима за изводјење креативних пројеката Специфичности креативних пројекат

11. недеља
предавање - УЛОГА ПСИХОЛОГА КАО КООРДИНАТОРА РАДА ТИМА
Кључна улога у селекцији чланова тима Праћење рада тима Дијагностиковање кризе и застоја у раду и налажење решења за њихово отклањање

12. недеља
предавање - УПРАВЉАЊЕ ОДНОСИМА У ТИМУ
Стварање тимског духа Решавање конфликата Уочавање проблема у групном мишљењу

13. недеља
предавање - ИЗРАДА ЈЕДНОГ САМОСТАЛНОГ ПРОЈЕКТА ИЗ ТИМСКОГ РАДА
Пројекат треба да постави и да реши један конкретни проблем из праксе

14. недеља
- - ПРИПРЕМА ИСПИТА

15. недеља
- - ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Мартиновић и Мићин :Свет тимова,Улисекс, Нови Сад , 1998 .
Општа допунска литература
Б. Чукић :Менаџмент људских ресурса ,одабрана поглавља , ИЦИМ ,Крушевац ,2004.
↑↑↑