Психологија

Курс:
Принципи психолошког тестирања
Предавачи: др Горан Опачићванредни професор
др Данка Пурићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: а. Врсте психолошких тестова по формалним одликама ставки и по предмету мерења, б. Стандардизација задавања, оцењивања и бодовања тестова, ц. Дефинисање предмета мерења и развијање индикатора, д. Практични аспекти ваљаности психолошких тестова, е. Посебни проблеми психолошког тестирања (стилови одговарања и етичка питања).
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са различитим врстама психолошких тестова и, нарочито, са правилима за задавање тестова. Практична израда једног психолошког теста, од прве идеје до прављења елабората о тесту. Упознавање са разним начинима валидације тестова и начином доношења одлука у селекцији, као и са неким тешкоћама у психолошким мерењима. По завршеном курсу, студент треба да буде свестан предности и недостатака примене психолошких тестова.
Предуслови за полагање: Савладани садржаји предмета: Статистика у психологији I и II и Методологија психолошких истраживања
Облици наставе: а. Предавања: 2 часа недељно. Укупно 26 часова у семестру. б. Вежбе: 3 часа недељно. Укупно 39 часова у семестру. (Вежбе раде групе од по 4-6 студената)
Обавезе студената: Обавезно присуствовање вежбама Обавезно учешће у раду групе и израда елабората о тесту
Начин оцењивања рада и резултата: а. Одбрањен елаборат о тесту је услов за чланове групе да изађу на писмени испит б. Писмени део испита који садржи теоријски и рачунски део; студент треба да на сваком делу теста има бар 50% тачних одговора да би положио испит ц. Усмени део испита се, изузетно, организује само на захтев студента који има оцену на половини између две суседне прелазне оцене. д. Активност на вежбама и квалитет елабората утичу на оцену до 30 %
План курса:

1. недеља
предавање - ВРСТЕ ПСИХОЛОШКИХ ТЕСТОВА (ПО ФОРМАЛНИМ СВОЈСТВИМА)
1.1 Подела тестова према формалним својствима ставки (отворена питања, вишеструки избор...) 1.2 Подела тестова према садржају (вербални, нумерички, бихејвиорални...) 1.3 Остале поделе (потрошни – непотрошни...)

1. недеља
вежбе - Упознавање са најчешће коришћеним врстама тестова

2. недеља
предавање - СТАНДАРДИЗАЦИЈА ЗАДАВАЊА И ОЦЕЊИВАЊА ТЕСТОВА
2.1. Упутства за задавање тестова 2.2. Оцењивање и бодовање тестова 2.3 Коначни скор на тесту

2. недеља
вежбе - Израда упутстава за различите врсте тестова

3. недеља
предавање - НОРМЕ ТЕСТА
3. 1. Нормативни узорак 3. 2. Различите скале за приказивање резултата (Z-скала, IQ-скала, ...) 3. 3. Линеарна трансформација мера

3. недеља
вежбе - Пребацивање сирових скорова на различите скале у SPSS пакету

4. недеља
предавање - РАЗВИЈАЊЕ И ОДАБИРАЊЕ СТАВКИ ТЕСТА
4. 1. Индикатори и ставке 4. 2. Метријске одлике ставки

4. недеља
вежбе - Утврђивање тежине и дискриминативности ставки

5. недеља
предавање - КОГНИТИВНИ ТЕСТОВИ – ТЕСТОВИ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ И ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ
5. 1. Тестови способности – Спирманов приступ 5. 2. Тестови способности – Терстонов приступ

5. недеља
вежбе - Прављење прве верзије ставки из индикатора

6. недеља
предавање - КОГНИТИВНИ ТЕСТОВИ - ТЕСТОВИ ЗНАЊА
6. 1. Нивои знања и врсте задатака 6. 2. Нормативни и критеријумски тестови

6. недеља
вежбе - Логичка и психолошка анализа прве верзије ставки, одбацивање лоших ставки

7. недеља
предавање - УПИТНИЦИ И ИНВЕНТАРИ ЛИЧНОСТИ
7. 1. Посредно и непосредно мерење 7. 2. Историјат развоја упитника 7. 3. Примери неких упитника

7. недеља
вежбе - Задавање друге верзије ставки пробном узорку, статистичка анализа ставки

8. недеља
предавање - САДРЖАЈНА И ХИПОТЕТИЧКА ВАЉАНОСТ (ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ)
8. 1. Ваљаност садржаја: тест као репрезентативан узорак универзума ставки 8. 2. Хипотетичка ваљаност: однос варијабла – тест

8. недеља
вежбе - Формирање коначне верзије теста

9. недеља
предавање - КРИТЕРИЈУМСКА ВАЉАНОСТ (ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ)
9. 1. Тест као предиктивно средство 9. 2. Врсте критеријума 9. 3. Коефицијент ваљаности

9. недеља
вежбе - Задавање коначне верзије теста нормативном узорку из дефинисане популације

10. недеља
предавање - СЕЛЕКЦИЈА НА ОСНОВУ ПСИХОЛОШКИХ ТЕСТОВА
10. 1. Одабирање батерије тестова на основу анализе посла 10. 2. Дефинисање критеријума 10. 3. Ваљаност селекције, утврђивање критичног скора

10. недеља
вежбе - Метријске одлике теста

11. недеља
предавање - ПОСЕБНИ ПРОБЛЕМИ МЕРЕЊА – СТИЛОВИ ОДГОВАРАЊА
11. 1. Стилске тенденције у одговарању на ајтеме тестова, симулација и дисимулација 11. 2. Социјална пожељност и неутралисање њеног утицаја

11. недеља
вежбе - Прављење теста опште информисаности или теста интелектуалних способности

12. недеља
предавање - ПСИХОЛОШКИ ПРОФИЛИ-Комуникација с клијентима
12.1 Стручно насупрот лаичком виђењу личности и интелигенције 12.2 Писање извештаја о клијенту 12.3 Саопштавање резултата клијенту

12. недеља
вежбе - Писање извештаја о клијенту

13. недеља
предавање - ПОСЕБНИ ПРОБЛЕМИ МЕРЕЊА – ЕТИЧКИ ПРОБЛЕМИ ТЕСТИРАЊА

13. недеља
вежбе - Одбрана елабората о тесту опште информисаности или интелектуалних способности
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Буквић, А. (1982): Начела израде психолошких тестова, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Општа допунска литература
Фајгељ, С. (2003): Психометрија, Центар за примењену психологију, Београд (одабрана поглавља)
Ковачевић, П. и Петровић, И. (2000) Привлачење и селекција људи, Економика предузећа, новембар-децембар 2000, Београд, с. 265-277.
Ковачевић, П. и Јанковић,М. (1994) Ваљаност тестова опште информисаности у селекцији ученика и предвидјању школског постигнућа, Педагогија 3-4, 1993 с. 75-83.
↑↑↑