Психологија

Курс:
Општа психопатологија - специјални део
Предавачи: др Борјанка Батинићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Specijalni deo kursa "Opšta psihopatologija" koji obrađuje kliničke entitete DSM-IV i ICD-10 klasifikacija.
Циљ изучавања курса: Upoznavanje studenata sa osnovnim znanjima psihopatologije (uzrocima psihopatologije i načinima na koje se ona može sprečiti i ublažiti). Teorijska proučavanja psihopatologije se praktično demonstriraju u susretu s pacijentima. U toku nastave i vežbi posebno se obraća pažnja pristupu psihički oboleloj osobi i komunikaciji sa njom. Cilj je da se poveća senzibilitet studenta za neposrednu opservaciju za usvajanje tehnike intervjua, kao i za analizu sadržaja, sa posebnim naglaskom za prepoznavanje patoloških sadržaja.
Предуслови за полагање: Položeni ispiti s prve tri godine studija.
Облици наставе: a. Предавања(2 часа недељно).Укупно 26 часова у семестру. b. Вежбе(2 часа недељно).Укупно 26 часова у семестру. c. Посета психијатријским институцијама.
Обавезе студената: a. Obavezno prisustvovanje predavanjima b. Obavezno prisustvovanje vežbama b. Obavezna poseta psihijatrijskim institucijama
Начин оцењивања рада и резултата: 1.Колоквијум (30% оцене). 2.Усмени испит (70% оцене).
План курса:

1. недеља
предавање - Nеуротски,са стресом повезани и соматоформни поремећаји -1
(фобични и други анксиозни поремећаји,опсесивно-компулзивни поремећај)

1. недеља
вежбе - Приказ пацијента у складу са методском јединицом

2. недеља
предавање - Неуротски,са стресом повезани и соматоформни поремећаји - 2
(реакцијана на тежак стрес и поремећаји прилагођавања,дисоцијативни и соматоформни поремећаји,други неуротски поремећаји)

2. недеља
вежбе - Приказ пацијента у складу са методском јединицом

3. недеља
предавање - Бихејвиорални синдроми удружени са са физиолошким поремећајима и соматским факт.
(поремећаји исхране,неоргански поремећаји спавања,сексуална дисфункција која није уѕрокована органским поремећајем или болешћу,ментални поремећаји и поремећаји понашања удружени са пуерперијумом,злоупотреба супстанци које не иѕазивају зависност)

3. недеља
вежбе - Приказ пацијента у складу са методском јединицом

4. недеља
предавање - Поремећаји личности
(специфични поремећаји личности,мешовити и други поремећаји личности,трајне промене личности које се не могу приписати оштећењу или болести мозга)

4. недеља
вежбе - Приказ пацијента у складу са методском јединицом

5. недеља
предавање - Поремећаји понашања одраслих
(поремећаји навика и импулса,поремећаји полног идентитета,поремећаји сексуалне преференције,психолошки поремећаји и поремећаји понашања повезани са сексуалним развојем и оријентацијом)

5. недеља
вежбе - Приказ пацијента у складу са методском јединицом

6. недеља
предавање - Поремећаји расположења
(манична епизода,биполарни афективни поремећај,депресивна епизода,рекурентни депресивни поремећај,перзистентни поремећаји расположења)

6. недеља
вежбе - Приказ пацијента у складу са методском јединицом-вежбе

7. недеља
предавање - Суицид
(покушај суицида и реализовани суицид)

7. недеља
вежбе - Приказ пацијента у складу са методском јединицом

8. недеља
предавање - Схизофренија,схизотипски поремећај и схизоафективни поремећаји
(акутни полиморфни психотични поремећај са симптомима схизофреније,схизофренија,схизотипски поремећај,схизоафективни поремећаји)

8. недеља
вежбе - Приказ пацијента у складу са методском јединицом

9. недеља
предавање - Поремећаји са суманутошћу
(акутни психотични поремећај претежно са суманутошћу,перзистентни поремећаји са суманутошћу,индуковани поремећај са суманутошћу)

9. недеља
вежбе - Приказ пацијента у складу са методском јединицом

10. недеља
предавање - Органски,укључујући симптоматски ментални поремећаји
(деменције,органски синдром амнезије,делиријум,други ментални поремећаји и поремећаји личности и понашања изазвани можданим обољењем,оштећењем и дисфункцијом)

10. недеља
вежбе - Приказ пацијента у складу са методском јединицом

11. недеља
предавање - Ментални поремећаји и поремећаји понашања због употребе психоактивних супстанци
(ментални поремећаји и поремећаји понашања због употребе алкохола,опијата, канабиноида,седатива или хипнотика,кокаина,стимуланса,халуциногена,дувана,испарљивих растварача и бројних дрога)

11. недеља
вежбе - Приказ пацијента у складу са методском јединицом

12. недеља
предавање - Био-психо -социјални модел менталних поремећаја

12. недеља
вежбе - Приказ пацијента у складу са методском јединицом

13. недеља
предавање - Фармакотерапија менталних порећаја
(главне класе психофармака,ефекти и нузефекти)

13. недеља
вежбе - Приказ пацијента у складу са методском јединицом
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1.Јашовић-Гашић М,Лечић-Тошевски Д, ур. Психијатрија, друго допуњено и проширено издање. Београд,Медицински факултет. Ваљево принт; 2009.(одабрана поглавља). 2.Светска здравствена организација. ИЦД-10,Класификација менталних поремећаја и поремећаја понашања. Београд. Завод за удџбенике и наставна средства,”Нови Дани”;1992.
↑↑↑