Психологија

Курс:
Вештине саветовања
У оквиру предмета: Вештине саветовања
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Садржај обухвата упознавање и овладавање концептима, методама и вештинама приступа микро-вештина у саветовању које су хијерархијски поређане и садрже:а. базичне вештине у саветодавном интервјуу (успостављање контакта, постављање питања, посматрање клијента и самог себе као саветника, охрабривање, парафразирање и сумирање, рефлектовање осећања); б. вештине структурисања саветодавног интервјуа (успостављање савеза, сакупљање информација и дефинисање проблема, дефинисање циља, конфронтирање клијента са дискрепанцијама, генерисање алтернатива, генерализација на свакодневни живот); ц. напредне саветодавне вештине (конфронтирање клијента, фокусирање на причу из различитих углова, изналажење значења, утицање на клијента). Након тога следи интегрисање стечених вештина на примерима саветодавних приступа (клијентом усмеравано саветовање, саветовање усмерено на решавање проблема, асертивни тренинг)
Циљ изучавања курса: Курс има следеће циљеве: а. стицање основних знања и разумевања базичних концепата везаних за приступ микро-вештина у саветовању; б.овладавање базичним саветодавним вештинама; ц. овладавање напредним саветодавним вештинама; д. развијање способности да се дефинише клијентов проблем и постави циљ; е. идентификовање и спровођење поступака који су одговарајући за постизање циљева у оквиру клијентом усмераваног саветовања; ф. идентификовање и спровођење поступак који су одговарајући за постизање циљева у оквиру саветовања усмереног на решавање проблема; г. идентификовање и спровођење поступака који су одговарајући за постизање циљева у оквиру асертивног тренинга.
Предуслови за полагање: Основи психотерапије и саветовања, Теорије и пракса психотерапије и саветовања; корисна су знања из Клиничке психологије.
Облици наставе: а. предавања (2 часа недељно) - 13 часова у семестру.б. вежбе (2 часа недељно) - 26 часова у семестру.
Обавезе студената: а. обавезно присуствовање предавањима уз претходну припрему која подразумева читање литературеб. обавезно присуствовање вежбама ц. једна снимљена касета са саветодавним интервјуом на не-клиничкој популацији (процењује се степен стицања базичних вештина, дефинисања клијентовог проблема и постављања циља)
Начин оцењивања рада и резултата: а. оцена касете са снимљеним саветодавним интервјуом (30 поена)б. два колоквијума (сваки по 15 поена) ц. писмени испит (40 поена)
План курса:

1. недеља
предавање - Приступ микро-вештина у саветовању
Опис приступа и примене микро-вештина у саветовању

1. недеља
вежбе - Базичне вештине
а. успостављање контакта; б. постављање питања, ц. посматрање клијента и самог себе као саветникаДискусија материјала са едукативне видео траке

2. недеља
предавање - Базичне вештине
а. охрабривање, парафразирање, сумирање; б. рефлектовање осећања

2. недеља
вежбе - Дискусија, играње улога
Дискусија материјала са едукативне видео траке, играње улога саветника и клијента

3. недеља
предавање - Вештине структурисања интервјуа
Вештине структурисања интервјуа: а. успостављање савеза, б. сакупљање информација и дефинисање проблема, ц. дефинисање циља

3. недеља
вежбе - Дискусија примера из литературе, играње улога саветника и клијента

4. недеља
предавање - Вештине структурисања интервјуа
а. конфронтирање клијента са дискрепанцијама и генерисање алтернатива, б. генерализација на свакодневни живот

4. недеља
вежбе - Дискусија примера из литературе, играње улога саветника и клијента

5. недеља
предавање - Напредне вештине
а. конфронтирање клијента, б. фокусирање на причу из различитих углова

5. недеља
вежбе - Дискусија примера из литературе, играње улога саветника и клијента

6. недеља
предавање - Напредне вештине
а. изналажење и рефлектовање значења, б. утицање на клијента

6. недеља
вежбе - Дискусија примера из литературе, играње улога саветника и клијента

7. недеља
предавање - Интеграција микро-вештина: клијентом усмеравано саветовање

7. недеља
вежбе - Дискусија примера из литературе, играње улога саветника и клијента

8. недеља
предавање - Интеграција микро-вештина: клијентом усмеравано саветовање

8. недеља
вежбе - Дискусија примера из литературе, играње улога саветника и клијента

9. недеља
предавање - Интеграција микро-вештина: саветовање усмерено на решавање проблема
Интеграција микро-вештина: саветовање усмерено на решавање проблема

9. недеља
вежбе - Дискусија примера из литературе, играње улога саветника и клијента
Дискусија примера из литературе, играње улога саветника и клијента

10. недеља
предавање - Интеграција микро-вештина: саветовање усмерено на решавање проблема
Интеграција микро-вештина: саветовање усмерено на решавање проблема

10. недеља
вежбе - Дискусија примера из литературе, играње улога саветника и клијента

11. недеља
предавање - Интеграција микро-вештина: асертивни тренинг

11. недеља
вежбе - Играње улога саветника и клијента

12. недеља
предавање - Интеграција микро-вештина: асертивни тренинг

12. недеља
вежбе - Играње улога саветника и клијента

13. недеља
предавање - Интеграција микро-вештина: асертивни тренинг

13. недеља
вежбе - Играње улога саветника и клијента

14. недеља
предавање - Припрема испита

14. недеља
вежбе - Припрема испита

15. недеља
предавање - Испит

15. недеља
вежбе - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ivey, A. E., Ivey, M. B. (1999). Intentional Interviewing and Counseling. Brooks/Cole Publishing Company
Bedell, J. R., Lennox, S. S. (1997). Handbook for Communication and Problem-Solving Skills Training. John Wiley&Sons. Inc. (poglavlja: Introduction to Assertive, Aggressive and Passive Behaviors, Problem-Solving: Basic Principles and Cognitive-Beha
Вукосављевић-Гвозден, Т. (2001). Одређење појма емпатије. Настава и васпитање, 3-4, стр. 391-408.
↑↑↑