Психологија

Курс:
Развојна психопатологија
У оквиру предмета: Развојна психопатологија
Предавачи: др Гордана Вулевићванредни професор
др Петар Јевремовићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Развојна личности, нормалност и патологија
Циљ изучавања курса: Пружити свим будућим психолозима најосновније информације о развојној димензији разумевања психопатологије личности. Као такав, овај курс проимарно настоји да повеже знања која су студенти већ стекли из области Развојне психологије, Психологије личности и Неурофизиологије са Општом психопатологијом и са Психопатологијом деце и младих ú и úú.
Предуслови за полагање: Развојна психологија, Психологија личности, Физиологија
Облици наставе: Број часова: 2 часа недејно 13 недеља = 26 часа
Обавезе студената: Припрема за наставу Похађање наставе
Начин оцењивања рада и резултата: Писмени испит 100%
План курса:

1. недеља
предавање - ОДРЕђЕЊЕ И ИСТОРИЈАТ ТЕМЕ
Историјски контекст разумеваwа појма психичког развоја, нормалности и патологија

2. недеља
предавање - РАНИ РАЗВОЈ
1. Генетика 2. Неурофизиологија 3. Неонатологија 4. Развојна психологија

3. недеља
предавање - ЛИЧНОСТ КАО РАЗВОЈНА КАТЕГОРИЈА
1. Проблем односа између личности и њеног органског супстрата 2. Развојне претпоставке интеграције искуства 3. Појам личног идентитета 4. Појам другог 5. Појмови сепарације и индивидуације 6. Структура и динамика личности 7. Сексуалност

4. недеља
предавање - ПРОБЛЕМ РАЗУМЕВАЊА ОДНОСА ИЗМЕЂУ ЕМОЦИОНАЛНОГ И КОГНИТИВНОГ РАЗВОЈА (НОРМАЛНОСТ
1. Појам објекта 2. Рани акциони схематизам 3. Фантазам 4. Појам симболичког

5. недеља
предавање - ИГРА
1. Психологија и психопатологија игре 2. Игра као показатеq развоја 3. Игра као дијагностичко и терапијско средство

6. недеља
предавање - УСВАЈАЊЕ ЈЕЗИКА
1. Питање односа између афективитета и значжења 2. Питање односа између језика и примитивних стрепњи 3. Усвајање језика и структурализација личност 4. Језик, говор, тело

7. недеља
предавање - ЗНАЧАЈ ПОРОДИЦЕ
1. Формативна функција породице 2. Развојна психопатологија породичног живота

8. недеља
предавање - ЗНАЧАЈ ВРШЊАЧКЕ ГРУПЕ И ПРОБЛЕМИ ПРИЛАГОЂАВАЊА ЗАХТЕВИМА ШКОЛСКЕ СРЕДИНЕ
Развојне претпоставке могуђнопсти прилиагиђавања вршњачкој групи и школској средини

9. недеља
предавање - ОСНОВНЕ ОДРЕДНИЦЕ РАЗВОЈНОГ СХВАТАЊА ПОЈМА ПСИХОПАТОЛОШКОГ
1. Појам развојне кризе 2. Поремећаји понашања и навика 3. Страхови 4. Појмови регресије и фиксације

10. недеља
предавање - НЕУРОЗЕ
1. Психодинамика 2. Подела

11. недеља
предавање - ПСИХОЗЕ
1. Психодинамика 2. Подела

12. недеља
предавање - СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА ДЕЦЕ И МЛАДИХ
Проблеми јувенилне деликвенције

13. недеља
предавање - ЕТИЧКА ПИТАЊА
Основна етичка питања дијагностичког и терапијског рада са децом и младима
↑↑↑