Психологија

Курс:
Психологија индивидуалних разлика (Psychology of Individual Differences)
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
др Биљана Стојковићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: 1. Неки проблеми филозофије науке од значаја за психологију индивидуалних разлика, 2. Одређење индивидуалних разлика и разлози за њихово проучавање, 3. Црта, 4. Базичне црте личности и њихова унутрашњи механизми, 5. Базичне црте личности и емоције, 6. Генетска/срединска детерминисаност и развој црта, 7. Поремећаји личности, 8. Кључне детерминанте понашања: ситуација, личност и интеракција, 9. Мотиви, потребе, нагони, интересовања, ставови, 10. Атрибуција у психологији личности, 11. Интелигенција, личност и конструкти »на ничијој земљи« (no man's land) између личности и интелигенције.
Циљ изучавања курса: •Усвајање базичног фонда информација које репрезентују позитивно знање у овој области •Разумевање формалне, апстрактне и логичке структуре проблема и методских средстава у овој дисциплини и то у контексту основних појмова логичке структуре науке •Усвајање елементарних методских вештина у овој области (конструкција и употреба тестова и скала, обрада и тумачење резултата, примена математичко-статистичких алгоритама и програма у решавању конкретних проблема у овој дисциплини) •Стицање основних компетенци у синтези знања и методских средстава из оних научних дисциплина без којих се не може замислити успешан развој психологије индивидуалних разлика (неуронауке, мултиваријационе статистичке методе, генетика понашања и сл.) •Стицање вештине усменог и писменог аргументовања за и против одређеног гледишта у овој дисциплини •Стицање вештине коришћења савремених техничких средстава приликом решавања различитих проблема у овој дисциплини (употреба PC-а и додатне hardware-ске опреме, одговарајућих software-ских пакета, интернета, претраживање база и сл.)
Предуслови за полагање: За праћење курса потребно је да је студент положио следеће курсеве: Методологија психолошких истраживања, Статистика у психологији 1 и 2, Физиологија нервног система и Биолошка психологија
Облици наставе: •Вежбе (13 x 2) 26 •Предавања (13 x 4) 52 •Припрема градива са предавања (13 x 2) 26 •Припрема градива за испит 52 •Припрема и реализација семинарског рада (или, алтернативно: истраживања, практичне активности, теренског рада, превода литературе) 24 Укупно часова: 180
Обавезе студената: •Обавезно присуствовање предавањима и вежбама •Семинарски рад •Излагање и дискусија семинарског рада (или, алтернативно: истраживања, практичне активности, теренског рада, превода литературе) •Испит
Начин оцењивања рада и резултата: •Семинарски рад (или, алтернативно: истраживања, практичне активности, теренски рад, превод литературе) – 20% •Излагање и дискусија реализоване активности – 10% •Писмени испит – 70%
План курса:

1. недеља
предавање - Представљање, упознавање са структуром предмета и испита, уводни колоквијум
Први термин за предавања: •Представљање, упознавање са структуром предмета и испита, наставницима, обавезама и литературом •Уводни колоквијум – кратка провера знања из основних предмета од значаја за курс (смисао: повратна информација студентима о нивоу знања релевантним за овај курс којим располажу)

1. недеља
вежбе - Неки проблеми филозофије науке од значаја за психологију индивидуалних разлика
•Разликовање здраворазумског и научног начина мишљења (дискусија) •Типови научног објашњења (дискусија, корекција и прецизирање знања која се тичу елемената логичке структуре науке, упућивање у додатну литературу)

2. недеља
предавање - Неки проблеми филозофије науке од значаја за психологију индивидуалних разлика
•Гносеолошки статус теорија •Хипотезе и формални услови за хипотезе •Проблеми редукционизма у науци •Саопштење резултата уводног колоквијума

2. недеља
вежбе - Одређење индивидуалних разлика и разлози за њихово проучавање
•Предикција понашања (предвиђање из ситуације и диспозиција – увод у ПИР) – дискусија •Појам црте (Allport и други)

3. недеља
предавање - Црта
•О циркуларности диспозиционих појмова •Специфицисти и генералисти •Модалитети црта •Неке карактеристике црта •Хијерархијско устројство црта • Три извора података о личности • Критеријуми за процену снаге емпиријског сведочанства које говори у прилог хипотези о егзистенцији црте (критеријуми за плаузибилне таксономије црта)
Литература: Момировић К., (1998). О реалној егзистенцији психолошких конструката. У К. Момировић (Ед.): Реалност психолошких конструката. Београд: Институт за психологију, Филозофски Факултет и ИКСИ, пп. 1-8.
Кнежевић, Г., Опачић, Г. & Тењовић Л. (1995). Теорија личности или скуп неологизама: Емпиријско сведочанство у пролог тврдњи да ниједан Cattell-ov фактор не задовољава ни први услов егзистенције. У К. Момировић (Ед.): Реалност психолошких конструкатa

3. недеља
вежбе - »Велики« цртисти и операционализације њихових конструката: мерење
•Guilford (GZTS) •Момировић (КОН-6)

4. недеља
предавање - Кључне детерминанте понашања: ситуација, личност и интеракција 1
•Емпиријска оспоравања корисности појма црте (Мischel) •Ситуација, диспозиције, интеракција

4. недеља
вежбе - »Велики« цртисти и операционализације њихових конструката: мерење
•Eysenck (ЕPQ) •Cloninger (ТCI)

5. недеља
предавање - Кључне детерминанте понашања: ситуација, личност и интеракција 2
•Магнуссон и Ендлер, идеја интеракционизма •Конструкти психологије личности које предлажу интеракционисти •Логички и емпиријски противаргументи цртиста (Block, Epstein, Funder и Оzer)

5. недеља
вежбе - »Велики« цртисти и операционализације њихових конструката: мерење
•Cattell (16 ПФ) и Big Five модел (НЕО ПИ-Р) •С-Р скале за процену личности
Литература: Кнежевић, Г., Џамоња-Игњатовић, Т. & Ђурић-Јоцић, Д. (2004). Петофакторски модел личности. Београд: Центар за примењену психологију (1-70)

6. недеља
предавање - Базичне црте личности и њихова унутрашњи механизми 1
Базичне црте личности и емоције •Психологија индивидуалних разлика и еволуција •Унутрашњи механизми екстраверзије, неуротицизма, агресивности, отворености за искуство, дисоцијације и импулсивности •Релације таксономија индивидуалних разлика и таксономија емоција •Кључне премисе и оперативни појмови афективне неуронауке •Велики емоционални оперативни системи (системи који генеришу РАДОЗНАЛОСТ, СРЏБУ, СТРАХ И ПАНИКУ) и њихова веза са базичним цртама личности

6. недеља
вежбе - Мерење прокриминалних диспозиција
•Завршетак дискусије о цртама •Мерење аморалности (АМРЛ) •Договор око семинарских радова и распоред студената у групе (садржај семинарских радова ће бити приказ неке релевантне области психологије индивидуалних разлика, или дизајн, реализација и теоријска дискусија емпиријског истраживања намењеног решавању неког релевантног проблема психологије индивидуалних разлика), или превод литературе

7. недеља
предавање - Мотиви, потребе, нагони, интересовања, ставови
•Појам мотива, објашњење понашања мотивима (експериментално истраживање мотивације; свесна и несвесна мотивација; покушаји емпиријског заснивања класификација мотива) и њихово мерење •Појам професионалних интересовања, њихово мерење и повезаност са другим конструктима ПИР •Појам ставова и њихова повезаност са другим конструктима ПИР
Литература: Joseph, B. (1978). Different types of anxiety and their handling in the analytic situation. Int. J. Psycho-Anal. 59:223 (prevedeno)

7. недеља
вежбе - Мотиви, потребе, нагони, интересовања, ставови: мерење
•Мерење психоаналитичких конструката (СИГМЕ, ДСQ) •Мерење мотива (ТАТ, мерење перцептивних дисторзија узрокованих психопатологијом –Роршах, Cattell-ови тестови снаге и аспеката мотивације)

8. недеља
предавање - Интелигенција, личност и конструкти »на ничијој земљи«
•Историја развоја конструкта интелигенције •Савремене таксономије способности •g (модели, карактеристике, биолошки корелати и херитабилност) •Процесирање информација и интелигенција •Интелигенција и други конструкти психологије индивидуалних разлика •»No man's land» конструкти ("confidence rating", емоционална интелигенција и сл.)

8. недеља
вежбе - Интелигенција, личност и конструкти »на ничијој земљи«: мерење
•Мерење интелигенције: Равен, КОГ-9, •Мерење сродних феномена (метакогниција, социјална интелигенција, емоционална интелигенција)

9. недеља
предавање - Поремећаји личности
•Личност и поремећаји личности према ДСМ-IV •Да ли постоје »маладаптивне« црте? •Криминално и аморално понашање људи •Личност и здравље

9. недеља
вежбе - Поремећаји личности: мерење
•Мерење психопатолошких тенденција (ДЕЛТА9, Beck'с depression scale, ИЕС, ММПИ-2, СЦЛ-90) •Мерење психопатије (Hare’s psychopathy check list)

10. недеља
предавање - Генетска/срединска детерминисаност и развој црта
•Бихејвиорална, популациона и ћелијска генетика •Основни оперативни појмови бихејвиоралне генетике •Близаначке студије •Адопционе студије •Резултати најзначајнијих емпиријских беихејвиорално-генетичких студија •Учење и личност (Скинер, Аронфреед, Селигмен) •Промене у личности током развоја

10. недеља
вежбе - Базичне црте личности и емоције
•Наставак дискусије о биолошким основама базичних црта личности и великих емоционалних система •Индивидуалне разлике и еволуција

11. недеља
предавање - Базичне црте личности и њихова унутрашњи механизми 2
•Стрес и стресно реаговање •Наставак дискусије о биолошким основама базичних црта личности и великих емоционалних система
Литература: Savić, D., Knežević, G., Opačić, G. (2001). Individual differences in Stress reaction: An Introduction to a Mathematical Model. Psihijatrija danas, 32 (srpska i engleska verzija)

11. недеља
вежбе - Примена алгоритама мултиваријационе статистике у псих. индивидуалних разлика
•Метријске карактеристике тестова и реперкусије на »егзистенцију конструката« у психологији индивидуалних разлика

12. недеља
предавање - Атрибуције у психологији личности
•Детерминанте атрибуција: хедонистичка пристрасност и перспектива учесника/опсервера •Индивидуалне разлике у атрибуцијама (атрибуциона несигурност, атрибуциона комплексност, локус контроле, ентитетске/инкременталне теорије интелигенције и црта личности, политичка идеологија, карактеролошка/бихејвиорална само-критика, експланаторни стил) •Функционалне последице атрибуција (self-esteem, само-хендикепирање)
Литература: Abramson, L., Seligman, M.& Teasdale (1978). Learned Helplessness in Humans: Critique and Reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87:49-74.(prevedeno)

12. недеља
вежбе - Примена алгоритама мултиваријационе статистике у псих. индивидуалних разлика
•Примена алгоритама мултиваријационе статистике у обради и анализи података прикупљених у области психологије индивидуалних разлика

13. недеља
семинар - Излагање и дискусија семинарских радова
•Излагање семинарских радова (Powerpoint презентација обавезна) у оквиру 15 минута, и одговарање на питања колега и наставника (5 минута)

13. недеља
семинар - Излагање и дискусија семинарских радова
•Излагање семинарских радова (Powerpoint презентација обавезна) у оквиру 15 минута, и одговарање на питања колега и наставника (5 минута)

14. недеља
- - Рекапитулација градива и припрема за испит

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Кнежевић, Г. (2005). Увод у психологију индивидуалних разлика. Београд: Филозофски факултет. Скрипта (1-120)
Хол, К. & Линдзи, Г.(1978). Теорије личности. Поглавља: Фројд (55-85), Адлер (162-172), Маслов (259-267), Олпорт (411-439), Кател (489-517), Скинер (598-628). Нолит, Београд. (Кател и Фројд се могу припремити и из књиге "Буквар теорије лицности")
↑↑↑