Психологија

Курс:
Квалитативна истраживања у клиничкој психологији
Предавачи: др Душан Стојновредовни професор
др Велимир Поповићдоцент
др Гордана Вулевићванредни професор
др Петар Јевремовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Основне интерпретативне парадигме и са њима повезане технике битне за теорију и праксу клиничке психологије.
Циљ изучавања курса: Продубљивање и даља (за клиничку психологију карактеристична) спецификација знања из интерпретативних метода. У сарадњи са члановима клиничке катедре, студентима ће бити приказана клиничка (терапијска и дијагностичка) димензија примене метода о којим су већ добили прве имформације на предмету Квалитативна истраживања.
Предуслови за полагање: основна знања иѕ квалитативних истраживања и клиничке психологије
Облици наставе: - предавања - вежбе - семинари
Обавезе студената: - похађање наставе - активност на часу
Начин оцењивања рада и резултата: Усмени испит - 70% Предиспитне активности: - активност на часу- 30%
План курса:

1. недеља
предавање - Историјат теме

2. недеља
предавање - Кључне одреднице актуелног стања у клиничкој психологији
Кључне одреднице актуелног стања у клиничкој психологији и у комплементарним дисциплинама.

3. недеља
предавање - Феноменологија

4. недеља
предавање - Херменеутика
Херменеутика

5. недеља
предавање - Деконструкција

6. недеља
предавање - Анализа дискурса

7. недеља
предавање - Генеалогија

8. недеља
предавање - Утемељена теорија (Grounded Theory)

9. недеља
предавање - Konstruktivisticka metodologija
Razlicite forme kvalitativnih mreza, konverzacioni metod, strukturalne i relacione tehnike.

10. недеља
предавање - Етнографија

11. недеља
предавање - Активна имагинација, амплификација

12. недеља
предавање - Интеграције података у контексту дијагностичког рада.

13. недеља
предавање - Интеграција података у терапијском раду

14. недеља
предавање - Припрема за испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бер, В., Увод у социјални конструктивизам (Шта је анализа дискурса), Цептер, Београд 2001, Цептер, стр. 206­-233.
Гадамер, Х. Г., "Херменеутика као практична филозофија", У: Чему још филозофија, избор и поговор Јосип Бркиђ, Знаци, Загреб 1982, стр. 195­-212.
Дерида, Ж., "Фројд и сцена писања", У: Филозофско читање Фројда, приредио Обрад Савић, Истраживачко­-издавачки центар ССО Србије, Београд 1988, стр. 414­-455.
Лиотар, Ж. Ф., Феноменологија, БИГЗ, Београд 1980
Норис, К., Деконструкција, Нолит, Београд 1990.
Рикер, П., "Будуђност филозофије и питање о субјекту", У: Чему још филозофија, избор и поговор Јосип Бркиђ, Знаци, Загреб 1982, стр. 143­-192.
Фуко, М., "Ниче, Фројд, Маркс", У: Филозофско читање Фројда, приредио Обрад Савић, Истраживачко­издавачки центар ССО Србије, Београд 1988, стр. 389­-397.
Фуко, М., Историја сексуалности. Воља за знањем. Просвета, Београд 1982, стр. 71-­115.
Хабермас, Ј., "Саморефлексија као наука: Фројдова психоаналитичка критика смисаоности", У: Филозофско читање Фројда, приредио Обрад Савић, Истраживачко­-издавачки центар ССО Србије, Београд 1988, стр. 327­-354.
Хусерл, Е., "Пета картезијанска медитација", У: Феноменологија, Избор, увод и коментари М. Дамјановић, Нолит, Београд 1975, стр. 87­-140.
↑↑↑