Психологија

Курс:
Физиологија нервног система (осн.)
Предавачи: др Надежда Недељковићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Мозак и понашање – неуробиолошке основе психолошких процеса; Преглед грађе нервног система; Типови ћелија у нервном систему: нервне и глијске ћелије. Рецепторско-ефекторни систем; Јонска основа биоелектричних потенцијала – потенцијал мировања и акциони потенцијал; Хемијска сигнализација у нервном систему – синаптичка трансмисија, неуротрансмитери и рецептори; Чулне ћелије и рецепторска трансдукција; Централни и периферни нервни систем; Развиће и пластичност нервног система.
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања о грађи и функцији нервног система, електричним и хемијским процесима који посредују у функцијама нервног система, као и о начину на који нервни систем остварује контролу над осталим физиолошким процесима у организму.
Предуслови за полагање: Нема предуслова за праћење курса.
Облици наставе: Предавања (2+0 часова недељно), укупно 26 часова током семестра. Консултације у мањим групама.
План курса:

1. недеља
предавање - Биолошке основе понашања
Мозак и понашање - неуробиолошке основе психолошких процеса

2. недеља
предавање - Функционалне одлике нервног система
Рецепторско-ефекторни систем; Рефлексни лук; Компоненте рецепторско-ефекторног система.

3. недеља
предавање - Типови ћелија у нервном систему
Нервна ћелија и нервни импулс; Грађа нервне ћелије и типови; Глијске ћелије; Потенцијал мировања; Пасивна електрична својства неуронске мембране.

4. недеља
предавање - Нервна ћелија и нервни импулс
Акциони потенцијал; Јонски канали; Јонска основа акционог потенцијала; Скоковито простирање акционог потенцијала.

5. недеља
предавање - Синаптичка трансмисија
Типови синапси - хемијска и електрична; Принципи функционисања хемијске синапсе.

6. недеља
предавање - Синапсе између нервних ћелија
Синтеза, транспорт и ослобађање неуротрансмитера; Активација рецептора на постсинаптичкој мембрани; Синаптички потенцијали - ексцитаторне и инхибиторне синапсе; Синаптичка интеграција; Неуротрансмитерски системи и рецептори. Тест знања 1.

7. недеља
предавање - Сензорни рецептори
Опште одлике рецепторске функције; Сензорни модалитети; Генераторска и кондуктилна мембрана; Шифра фреквенције; Шифра обележених линија.

8. недеља
предавање - Сензорни модалитети
Подела рецептора према морфолошкој вредности, физиолошкој диспозицији и типу адаптације.

9. недеља
предавање - Централни нервни систем
Поделе централног нервног система; Мозак и кичмена мождина; Коморски систем мозга; Мождане овојнице; Кранијални нерви; Крвно-мождана баријера.

10. недеља
предавање - Периферни нервни систем
Соматски део периферног нервног система; Аутономни нервни систем; Ентерички нервни систем.

11. недеља
предавање - Развиће нервног система
Развиће нервног система током ембрионалног развића; примарни и секундарни мождани мехурови; настанак периферног нервног система.

12. недеља
предавање - Пластичност нервног система
Одлике функционалне организације нервног система; Реципрочна инхибиција; Осцилаторне везе и реверберација; Пластичност нервног система у одговору на учење; Опоравак након повреде; Промене током старења. Тест знања 2.

13. недеља
предавање - Рекапитулација градива
Интегративни поглед на организацију нервног система; Рекапитулација градива.

14. недеља
- - Испит
-
Литература и извори података:
Општа допунска литература
Biological Psychology. Rosenzweig MR, Breedlove SM, Leiman AL, Sinauer Ass. 2002.
Физиологија нервног система. Мира Пашић, Друштво писхолога Србије.
↑↑↑