Психологија

Курс:
Увод у филозофију религије (осн.)
У оквиру предмета: Увод у филозофију религије
Предавачи: др Драго Ђурићредовни професор
др Радмила Јовановић Козловскидоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Филозофија и религија. Епистемологија и божије постојање. Аргументи који се тичу постојања Бога: дедуктивни, абдуктивни и индуктивни. Морални аргументи. Прагматички аргументи. Божији атрибути и кохерентност теизма.
Циљ изучавања курса: Упознавање са начинима на који савремени филозофи религије оправдавају или оповргавају теизам, атеизам или агностицизам. Евалуација савремен теистичке, атеистиче и агностичке аргументације.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ђурић, Д., 2011, Постојање Бога, Београд: Завод за уџбенике/Српско филозофско друштво.
Hjum, D., 1994, Dijalozi o prirodnoj religiji, N.Sad: Matica Srpska.
↑↑↑