Психологија

Курс:
Психологија породице (осн.)
У оквиру предмета: Психологија породице
Предавачи: др Снежана Светозаревићдоцент
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Теоријска настава 1. основна одредјења, дефинисање породице, као друштвене групе као и у односу на своја суштинска својства; 2. различити приступи у дефинисању породичног здравља односно дисфункционалности; 3. психологија породице као дисциплина у настанку; теоријски модели породице; 4. родитељство и његове основне карактеристике; 4. породица под стресом или у кризи; 5. породица, здравље и болест; 6.породица са посебним тешкоћама-породица детета са развојним тешкоћама; 8. алтернативне породице и родитељства за децу без родитељског старања 7. нови породични модалитети и измењени породични циклуси; 8. процена брака и породице; 9. особености истраживања породице. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Самостална обрада и презентација једне теме из области по избору уз асистенцију наставника у избору литературе.
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања о породици као јединственој групи значајној за одрастање и развој појединца. Упознавање са разним теоријским моделима и методама процене породице, те захтевима интердисциплинарног приступа у пракси и истраживању.
Предуслови за полагање: Увод у развојну пдихологију
Облици наставе: Интерактивна:уводна предавања - комбинација излагања и дискусије групе, где се за тему поред наставника, а по његовим упутствима, припрема још неко од студената .
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Капор-Стануловиђ, Н. (1985): Психологија родитељства, Нолит, Београд.
Милојковић М., Срна Ј., Миђовић Р. уред. (1997): Породична терапија, Центра за брак и породицу.
Митић, М. (1997): Породица и стрес-између пораза и наде, Институт за психологију и "Жарко Албуљ", Београд
Митић М. (2003). Системски приступ у: Клиничка психологија, Биро, Бутоло уред. Клиничка психологија, Катедра за клиничку психологију Лудвиг Максимилијан Универзитета у Минхену и Футура публикације,НС.
Митић, М. (1997): Породица, здравље и болест у: Бергер Д. Здравствена психологија, Друштво психолога Србије-Центар за примењену психологију, Београд
Срна, Ј. (2003): Генограм у: Биро, Бутоло уред. Клиничка психологија, Катедра за клиничку психологију Лудвиг Максимилијан Универзитета у Минхену и Футура публикације, Нови Сад
Стакић, Ђ. (1994):Еко мапа, Методе и технике за процену брака и породице, Зборник радова, Социјална мисао, Београд
↑↑↑