Психологија

Курс:
Психологија опажања (осн.)
У оквиру предмета: Психологија опажања
Предавачи: др Дејан Тодоровићредовни професор
др Слободан Марковићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: а. Психофизика (индикатори осетљивости, психофизичке методе, психофизички закони). б. Сензорни процеси (кожна осетљивост, кинестезија, оријентација, укус, мирис, слух и вид). в. Перцепција (опажање облика, боја, простора и кретања; теорије опажања).
Циљ изучавања курса: 1. Стицање знања о базичним перцептивним процесима. 2. Упознавања са стандардним методолошким и теоријским приступима проблему опажања. 3. Разумевање филозофске димензије проблема опажања. 4. Разумевање биолошке димензије перцептивних процеса.
Предуслови за полагање: За праћење курса нису потребни предуслови.
Облици наставе: а. Предавања: (2 + 2 часа недељно). Укупно 48 часова у семестру. б. Вежбе: (3 часа недељно). Укупно 36 часова у семестру. б1. Вежбе у великим груп
План курса:

1. недеља
предавање - Основни појмови из психологије опажања
Филозофски увод. Историја гносеолошких питања. Основни домени: физички, неурофизиолошки и феноменолошки. Квалитет сензације. Милеров закон специфичне енергије нерава.

1. недеља
предавање - Интензитет сензације
Индикатори осетљивости. Доњи и диференцијални праг. Класична психофизика. Веберов и Фехнеров закон. Неопсихофизика (Стивенс). Директно мерење. Степени закон.

1. недеља
вежбе - Упознавање са обавезама
Увод: Упознавање са структуром вежби и договор о раду. Договор о раду у истраживачким групама и учешћу у експериментима.

2. недеља
предавање - Чула: увод
Класификација чула. Заједничка својстава сензорних система.

2. недеља
предавање - Фактори психофизичког суђења
Теорија детекције сигнала. Теорија информације.

2. недеља
вежбе - Психофизичка метода репродукције
1. Мерење константне грешке у опажању геометријских илузија: Милер-Лајерова и хоризонтално вертикална илузија. 2. Рад у истраживачким групама. 3. Учешће у експериментима.

3. недеља
предавање - Хаптичка перцепција
Додир. Пасивни и активни додир. Кинестезија: зглобови и мишићи

3. недеља
предавање - Кожа
Опште карактеристике кожне осетљивости. Бол. Терморецепција.

3. недеља
вежбе - Психофизичка метода граница
1. Мерење просторног прага на кожи психофизичком методом граница. 2. Рад у истраживачким групама. 3. Учешће у експериментима.

4. недеља
предавање - Вестибуларни систем: оријентација
Осетљивост за статику. Осетљивост за динамику.

4. недеља
предавање - Хемијска чула.
Чуло укуса. Чуло мириса.

4. недеља
вежбе - Психофизичка метода константних дражи
1. Мерење диференцијалног прага осетљивости тежине методом константних дражи. 2. Рад у истраживачким групама. 3. Учешће у експериментима.

5. недеља
предавање - Слух: теорије и психофизика
Теорије слушне осетљивости. Психофизичка испитивања атрибута слушне сензације.

5. недеља
предавање - Слух: драж и неурофизиологија
Звук. Грађа чула слуха. Нервни путеви и центри.

5. недеља
вежбе - Локализација на кожи
1. Мерење грешке у локализацији на кожи. 2. Рад у истраживачким групама. 3. Учешће у експериментима.

6. недеља
предавање - Вид: основни појмови
Увод. Светлост.

6. недеља
предавање - Око
Грађа органа чула вида.

6. недеља
вежбе - Чуло мириса
1. Чуло мириса. Филм и дискусија. 2. Рад у истраживачким групама. 3. Учешће у експериментима.

7. недеља
предавање - Мрежњача
Грађа мрежњаче.

7. недеља
предавање - Оптички путеви
Оптички нерв. Оптички тракт. Супкортикални релејни центри. Таламус: латерално геникулатно тело.

7. недеља
вежбе - Чуло слуха
1. Чуло слуха. Филм и дискусија. 2. Рад у истраживачким групама. 3. Учешће у експериментима.

8. недеља
предавање - Опажање боја
Неурофизиолошке основе опажања боја. Психофизика опажања боја. Теорије опажања боја.

8. недеља
предавање - Визуелни кортекс
Примарни визуелни кортекс. Секундарни визуелни кортекс. Више визуелне зоне.

8. недеља
вежбе - Чуло вида
1. Чуло вида. Филм и дискусија. 2. Рад у истраживачким групама. 3. Учешће у експериментима.

9. недеља
предавање - Константности и илузије
Константности опажања објеката. Визуелне илузије.

9. недеља
предавање - Перцепција: општи појмови
Осети и опажаји. Проксимални и дистални стимулуси.

9. недеља
вежбе - Опажање времена
1. Опажање времена. Филм и дискусија. 2. Рад у истраживачким групама. 3. Учешће у експериментима.

10. недеља
предавање - Перцепција простора
Опажање спацијалних карактеристика сцене. Локација. Оријентација. Дубина.

10. недеља
предавање - Перцепција кретања
Опажање реалног кретања. Илузије кретања.

10. недеља
вежбе - Мешање боја
1. Мешање боја. Демонстрације. 2. Рад у истраживачким групама. 3. Учешће у експериментима.

11. недеља
предавање - Перцепција сцене
Фигура-позадина. Део-целина. Перцептивна организација

11. недеља
предавање - Перцепција објеката.
Површина. Форма.

11. недеља
вежбе - Периметрија и стереоскопија
1. Периметрија и стереоскопија. Демонстрације. 2. Рад у истраживачким групама. 3. Учешће у експериментима.

12. недеља
предавање - Класичне теорије опажања
Структурализам. Функционализам. Гешталт теорија. Реакције на Гешталт теорију.

12. недеља
предавање - Савремене теорије опажања
Когнитивистички приступ. Конструктивизам. Еколошки приступ: теорија директне перцепције.

12. недеља
вежбе - Опажање објеката
1. Опажање објеката. Филм и дискусија. 2. Рад у истраживачким групама. 3. Учешће у експериментима.

13. недеља
предавање - Рекапитулација градива
-

13. недеља
вежбе - Групне консултације
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Предраг Огњеновић: “Осећај и мера”. Глас, Београд
Предраг Огњеновић: “Психологија опажања”. Научна књига, Београд
Дејан Тодоровић: “Чуло вида”. Скрипта. Филозофски факултет, Београд
Општа допунска литература
Компјутерске презентације које се могу преузети на сајту предмета
Сунчица Здравковић (2008). Перцепција. Филоѕофски факултет у Новом Саду.
↑↑↑