Психологија

Курс:
Увод у психологију образовања (осн.)
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Александер Бауцалредовни професор
др Тинде Ковач-Церовићванредни професор у пензији
др Данијела Петровићредовни професор
др Ксенија Крстићванредни професор
др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Драгица Павловић-Бабићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријски део:1. Систем образовања, установе, учесници, 2. Eвропски и светски трендови у развоју образовања 3.Значајна питања у психологији образовања: а) психолошки правци и школа б) интелигенција и школовање, ц) даровитост и школовање, д) когнитивни, морални, афективни, и социјални развој и школа ф) разноврсност: индивидуалне, групне, развојне, културне разлике и начини њиховог уважавања у школском контексту, г) социјални конфликти у школи; Практични део: 1. Разноврсне улоге психолога у систему образовања: а) упознавање са специфичностима институције, б) разговор са менаџером, особљем и корисницима, ц) упознавање са улогом психолога у различитим образовним институцијама, 2. Израда теста знања, 3. Анализа школских ситуација а)конфликта б)когнитивног процењивања в)вредновања установе г) унапређивања наставе и школске праксе.
Циљ изучавања курса: Циљ курсa је да оспособи студенте да разумеју сложеност образовног система, природу и сложеност процеса развоја, учења и подучавања у школи, као и специфичне захтеве који се у образовању постављају у односу на професионалну улогу психолога.
Предуслови за полагање: За праћење курса потребно је да је студент положио курс Развојна психологија.
Облици наставе: Предавања: 2 часа недељно (26сати), вежбе: 2 часа недељно (26 сати), израда три самостална рада (8+24+12=44 сати), циљане посете (8 сати), обрада литературе и припрема испита (46сати)
План курса:

1. недеља
предавање - Школа као контекст учења и развоја први део

2. недеља
предавање - Школа као контекст учења и развоја други део

3. недеља
предавање - Школа и морални развој
Литература: Миочиновић, Љ. (2004): ’’Морални развој и морално васпитање’’, Београд: Институт за педагошка истраживања (стр. 63-112).
Визек-Видовић, В, Ријавец, М, Влаховић-Штетић, В, Миљковић, Д. (2003): Психологија образовања, Загреб: ИЕП-ВЕРН, стр.65-70, 277-306

4. недеља
предавање - Процена способности у школском контексту
Литература: Визек-Видовић, В, Ријавец, М, Влаховић-Штетић, В, Миљковић, Д. (2003): Психологија образовања, Загреб: ИЕП-ВЕРН, стр.70-84

5. недеља
предавање - Школско оцењивање
Литература: Визек-Видовић, В, Ријавец, М, Влаховић-Штетић, В, Миљковић, Д. (2003): Психологија образовања, Загреб: ИЕП-ВЕРН, стр.421-443

6. недеља
предавање - Наставник у контексту инклузивног образовања
Литература: Визек-Видовић, В, Ријавец, М, Влаховић-Штетић, В, Миљковић, Д. (2003): Психологија образовања, Загреб: ИЕП-ВЕРН, стр.106-126
Армстронг, Т. (2008). Најбоље школе. Загреб: ЕДУKА, стр. 15-79 и 125-173 Рајовић, В. и Станимировић, Д. (2006). Одговорност према професији и клијенту (у области рада са особама са посебним потребама). Примењена психологија, 205-217
Rajović, V. i Stanimirović, D. (2006). Odgovornost prema profesiji i klijentu (u oblasti rada sa osobama sa posebnim potrebama). Primenjena psihologija, 205-217

7. недеља
предавање - Даровитост
Литература: Gardner,H.,Kornhaber M.L.& Wake,W.K.(1996): Intelligence:Multiple Perspectives, Harcourt Brace College Pub. Prvo i drugo poglavlje
Vizek-Vidović, V, Rijavec, M, Vlahović-Štetić, V, Miljković, D. (2003): Psihologija obrazovanja, Zagreb: IEP-VERN,127-133

8. недеља
предавање - Напуштање школовања

9. недеља
предавање - Конфликти у школском контексту
Литература: Петровић, Д. (2008).Конфликти са наставницима. Зборник учитељског факултета Ужице., 11(10). стр. 33-50.
Петровић, Д. (2008).Конфликти са наставницима. Зборник учитељског факултета Ужице., 11(10). стр. 33-50.

10. недеља
предавање - Образовање и развој интеркултуралне осетљивости
Литература: Gošović, R., Mrše, S., Jerotijević, M., Petrović, D., Tomić, V. (2012): Vodič za unapređenje interkulturalnog obrazovanja, drugo izdanje, Grupa Most, Beograd, str. 9-18

11. недеља
предавање - ЕУ теме у развоју образовања

12. недеља
предавање - Међународна и национална тестирања
Литература: Бауцал, А. (2012): Кључне компетенције младих у Србији у ПИСА 2009 огледалу. Институт ѕа психологију и Влада РС.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Перкинс, Д: Паметне школе(1992) (сажетак на српском приређен у Р.Росандић, Педагошка психологија, Срипта Учитељског факултета)
Л. Вучић (1991):Педагошка психологија(одабрана поглавља)
Бауцал, А. (2012): Кључне компетенције младих у Србији у ПИСА 2009 огледалу. Институт ѕа психологију и Влада РС.
Видовић, В., Ријавец, М., Влаховић-Штетић, В., Миљковић, Д. (2003) Психологија образовања, Загреб, ИЕП-ВЕРН’ (одабрана поглавља)
Општа допунска литература
Игњатовић-Савић, Н. (1990): Педагошке импликације теорије Виготског. Психологија, XXIII, 1-2, стр. 145-153
Микалачки-Бриски, А. (1989): Педагошке импликације Пијажеове теорије, Београд: савез друштава психолога Србије, стр. 46-59
Бауцал, А, Павловић-Бабић, Д, (2009): Квалитет и праведност образовања у Србији, Београд: Влада РепубликеСрбије, Министарство просвете Републике Србије, Институт за психологију, стр.23-58
↑↑↑