Психологија

Курс:
Методологија психолошких истраживања (осн.)
Предавачи: др Дејан Тодоровићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Излагање градива следи хронолошке фазе емпиријских психолошких истраживања, а то су припрема истраживања, конструкција нацрта истраживања, прикупљање података, обрада и интерпретација резултата, и састављање извештаја о истраживању. На почетку се разматрају проблеми припреме истраживања, где се уводи већи број основних методолошких појмова, као што су врсте и објекти истраживања, начини избора узорка, класификација варијабли и релација међу њима, врсте података, проблеми мерења, типови контроле истраживања и други. Затим се обрађују три основне групе нацрта истраживања, а то су фреквенцијски, факторијални и корелациони нацрти. У оквиру сваке од три групе нацрти се поступно приказују од простијих ка сложенијим типовима. Након тога се представљају основни облици обраде, анализе и интерпретације резултата, посебно за све три групе нацрта. Нагласак је мање на статистичким формулама и прорачунима а више на концептуалној анализи, начинима приказивања података, тумачењима исхода истраживања и
Циљ изучавања курса: Предмет има за циљ да студенте оспособи за разумевање бројних основних појмова, поступака и проблема који се јављају приликом извођења емпиријских истраживања у већини психолошких дисциплина, и да тиме створи појмовну базу за касније садржаје током с
Предуслови за полагање: нема
Облици наставе: предавања
План курса:

1. недеља
предавање - Уводна разматрања.
Здраворазумско знање и научна истраживања. Теме, фазе и врсте истраживања. Стицање информација о предходним истраживањама. Поделе истраживања по степену контроле, по условима извођења, по циљу, по намени и другим критеријумима.

2. недеља
предавање - Припрема истраживања, 1.део
Објекти истраживања. Врсте узорака: случајни и неслучајни узорци; пригодни, добровољачки и квотни узорци; прости, систематски, стратификовани и кластерски случајни узорци. Врсте и поделе варијабли. Релације међу варијаблама. Корелација, предикција, зависност и узрочност.

3. недеља
предавање - Припрема истраживања, 2.део
Врсте података. Мерење и мерне скале. Опсервационе и инструменталне технике. Психолошки мерни инструменти. Операционално и неоперационално дефинисане варијабле. Теоретске и индикаторске варијабле. Ваљаност и поузданост.

4. недеља
предавање - Припрема истраживања, 3.део
Контрола истраживања. Спољне варијабле. Појам конфундације. Технике контроле спољних варијабли. Хомогенизација. Блоковање. Упросечавање. Спаривање. Репетиција. Контрабалансирање. Рандомизација.

5. недеља
предавање - Нацрти истраживања, 1. део
Фреквенцијски нацрти: униваријантни, биваријантни и мултиваријантни нацрти. Факторијални нацрти: једнофакторски нацрти. Нацрти са независним и зависним групама. Нацрти са равноправним групама и нацрти са експерименталном и контролном групом. Плацебо ефект. Извори и врсте конфундације у истраживањима.

6. недеља
предавање - Нацрти истраживања, 2. део
Бивалентни и мултивалентни једнофакторски нацрти. Факторијални нацрти: двофакторски и мултифакторски нацрти. Нацрти типа 2х2 и сложенији двофакторски нацрти. Потпуно непоновљени, потпуно поновљени и мешовити нацрти. Трофакторски нацрти.

7. недеља
предавање - Нацрти истраживања, 3. део
Факторијални мултиваријантни нацрти. Корелациони и регресиони нацрти. Дискриминантна и каноничка анализа. Факторска анализа. Анализа путева. Анализа структуралних једначина.

8. недеља
предавање - Обрада, анализа и интерпретација, 1.део
Фреквенцијски нацрти. Организација података. Приказ резултата. Структура резултата. Статистичке хипотезе и значајност резултата. Модераторске варијабле у триваријантним нацртима: валидација, спецификација, привидна корелација и супресија.

9. недеља
предавање - Обрада, анализа и интерпретација, 2.део
Једнофакторски нацрти. Врсте функционалних односа независне и зависне варијабле. Организација података. Приказ резултата. Структура и значајност резултата. Статистички тестови и чиниоци исхода тестова.

10. недеља
предавање - Обрада, анализа и интерпретација, 3.део
Двофакторски и трофакторски нацрти. Главни и прости ефекти. Појам интеракције два и три фактора. Врсте, критеријуми и облици интеракције. Интеракција и адитивност фактора.

11. недеља
предавање - Обрада, анализа и интерпретација, 4.део
Корелациони нацрти. Маргинална и парцијална корелација. Биваријантна и мултипла корелација и регресија. Приказ и структура резултата. Утицај распона вредности и веома одступајућих вредности на интерпретацију резултата.

12. недеља
предавање - Извештај о истраживању.
Структура писменог извештаја. Наслов, апстракт, главни део, литература, прилози. Увод, метод, резултати, дискусија. Субјекти, стимулуси, нацрт, поступак. Кратак пример извештаја о истраживању.

13. недеља
предавање - Завршна разматрања
Рекапитулација градива и евентуалне допуне и коментари. Информације о завршном испиту.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Дејан Тодоровић: Основи методологије психолошких истраживања. Београд, 1998 (стр. 1-295).
Општа допунска литература
Станислав Фајгељ: Методе истраживања понашања. Београд: Центар за примењену психологију, 2004. (стр. 1-615).
↑↑↑