Психологија

Курс:
Статистика у психологији 1 (осн.)
У оквиру предмета: Статистика у психологији 1
Предавачи: др Лазар Тењовићдоцент
др Александар Зорићдоцент
др Оливер Тошковићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Основни методолошки, математички и статистички појмови који су неопходни у статистичким анализама података, статистички опис и графички приказ података, увод у статистичко закључивање: основни појмови и принципи теорије вероватноће статистичко оцењивање и тестирање статистичких хипотеза. Практично извођење основних поступака у статистичком програму на примерима из психологије.
Циљ изучавања курса: Стицање основних теоријских знања и вештина неопходних за статистичку анализу података у психологији.
Предуслови за полагање: Основна знања из средњошколске математике.
Облици наставе: Предавања Вежбе Домаћи задаци
План курса:

1. недеља
предавање - Основни математички појмови и ознаке
 скуп;  скупови бројева;  релације и врсте релација;  пресликавање – функција;  оператори суме и производа

1. недеља
вежбе - Програмски пакет за статистичку анализу података
Упознавање са програмским пакетом за статистичку анализу података и припрема података за унос

2. недеља
предавање - Преглед елементарних математичких функција
 рационалне функције;  тригонометријске фунцкије;  логаритамске и експоненцијалне фунцкије.

2. недеља
вежбе - Организација и унос података за анализу у програму за статистичку анализу
-

3. недеља
предавање - Основни методолошки и статистички појмови у анализи података
 варијабле (категоричке–квантитативне)  мерење и типови података  дескриптивна статистика и статистика закључивања

3. недеља
вежбе - Сређивање података и трансформисање унетих вредности на варијаблама
-

4. недеља
предавање - Статистички опис узорка у погледу једне квантитативне варијабле
 емпиријска дистрибуција учесталости  мере централне тенденције  мере варијабилности  мере облика расподеле  графички прикази података на једној квантитативној варијабли

4. недеља
вежбе - Статистички опис узорка у погледу једне квантитативне варијабле
Статистички опис узорка у погледу једне квантитативне варијабле и графички прикази квантитативних података: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

5. недеља
предавање - Статистички опис узорка у погледу једне категоричке варијабле
 фреквенце и пропорције  распоред фреквенци  ентропија  графички прикази података на једној категоричкој варијабли.

5. недеља
вежбе - Статистички опис узорка у погледу једне категоричке варијабле
Статистички опис узорка у погледу једне категоричке варијабле и графички прикази података на једној категоричкој варијабли: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

6. недеља
предавање - Трансформације изворних квантитативних података
 линеарне и нелинеарне трансформације  алгебарске и површинске трансформације  претварање изворних резултата у Z и T вредности.

6. недеља
вежбе - Трансформације изворних квантитативних података
Рад са функцијама у програму за статистичку анализу података у вези са трансформацијама изворних квантитативних података: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије.

7. недеља
предавање - Статистички и графички приказ биваријационих података
 табеле контингенције и појмови маргиналне и заједничке фреквенце;  појам асоцијације двеју категоричких варијабли;  кластерски и стековани дијаграми;  типови повезаности двеју квантитативних варијабли;  коваријанса и линеарна корелација;  дијаграм распршења;

7. недеља
вежбе - Статистички и графички приказ биваријационих података
Статистички и графички приказ биваријационих података за две категоричке или две квантитативне варијабле: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

8. недеља
предавање - Основни појмови теорије вероватноће
 вероватноћа – априорно, аксиоматско и статистичко поимање вероватноће;  адитивно и мултипликативно правило у рачунању вероватноће;  условна вероватноћа и статистичка независност догађаја;  случајна варијабла;  дистрибуција вероватноћа и функција густине;  кумулативна дистрибуција вероватноћа – кумулативна функција густине (функција дистрибуције).

8. недеља
вежбе - Рачунање вероватноћа и одређивање дистрибуција вероватноћа
Рачунске вежбе: рачунање вероватноћа и одређивање дистрибуција вероватноћа на једноставним примерима из психологије

9. недеља
предавање - Основе теорије вероватноће неопходне за разумевање статистичког закључивања
 Биномна и Пуасонова расподела;  ДеМуавр-Гаус-Лапласова ("нормална") функција густине.  закон великих бројева;  Чејбишевљева неједнакост;  централна гранична теорема.

9. недеља
вежбе - Рад са функцијама у програму у вези са дистрибуцијама вероватноћа
Рад са функцијама у програму за статистичку анализу података у вези са дистрибуцијама вероватноћа

10. недеља
предавање - Увод у статистичко закључивање
 популација–узорак–узорковање  врсте узорака  параметри–оценитељи–оцене  дистрибуције узорковања: ДеМуавр-Гаус-Лапласова ("нормална"), стандардизована нормална, Студентова, Хи-квадрат и Снидикорова функција густине.

10. недеља
вежбе - Рад са функцијама у програму у вези са дистрибуцијама узорковања
Рад са функцијама у програму за статистичку анализу података у вези са дистрибуцијама узорковања.

11. недеља
предавање - Статистичко оцењивање параметара
 преглед главних метода статистичког оцењивања параметара;  статистичка својства оценитеља;  стандардна грешка статистика као оценитеља;  тачкасте оцене параметра;  интервалне оцене параметара: интервали поверења.

11. недеља
вежбе - Статистичко оцењивање параметара
Статистичко оцењивање параметара: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије

12. недеља
предавање - Статистичко тестирање хипотеза 1
 статистичке и истраживачке хипотезе;  нулта хипотеза;  основни принципи тестирања нулте хипотезе;  типови грешака у статистичком тестирању хипотеза;  величина ефекта;  снага статистичког теста и одређивање потребне величине узорка.

12. недеља
вежбе - Статистичко тестирање хипотеза: дискусија појмова на примерима из психологије

13. недеља
предавање - Статистичко тестирање хипотеза 2
 тест нормалности расподеле;  Т-тест;  тест статистичке значајности коефицијента линеарне корелације.

13. недеља
вежбе - Тест нормалности, Т-тест, тест значајности коефицијента линеарне корелације
Тест нормалности расподеле, Т-тест, тест значајности коефицијента линеарне корелације: практично извођење у статистичком програму на примерима из психологије
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Драгићевић, Ч. (2002). Статистика за психологе, Београд: Центар за примењену психологију.
2. Тењовић, Л. (2002). Статистика у психологији – приручник, Београд: Центар за примењену психологију
3. Тодоровић, Д. (2008). Методологија психолошких истраживања, Београд: Центар за примењену психологију.
Општа допунска литература
• Фајгељ, С. (2005). Методе истраживања понашања, Београд: Центар за примењену психологију (глава II – од 111. до 189. стране).
↑↑↑