Психологија

Курс:
Психологија индивидуалних разлика (осн.)
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
др Биљана Стојковићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Неки проблеми филозофије науке од значаја за психологију индивидуалних разлика; Одређење индивидуалних разлика и разлози за њихово проучавање; Црта; Базичне црте личности и њихова унутрашњи механизми; Базичне црте личности и емоције; Генетска/срединска детерминисаност и развој црта; Поремећаји личности; Кључне детерминанте понашања: ситуација, личност и интеракција; Мотиви, потребе, нагони, интересовања, ставови; Атрибуција у психологији личности; Интелигенција, личност и конструкти »на ничијој земљи« (no man’s land) између личности и интелигенције; Етичка питања у овој дисциплини Практична настава: упознавање са мерним инструментима, обрада података, коришћење електорнских сервиса, студентске презентације, истраживачки рад, конструкција једноставнијих инструмената, дискусионе групе, едукативни филмови
Циљ изучавања курса: Усвајање базичног фонда појмова и информација, разумевање логичке структуре проблема и метода Усвајање елементарних методских вештина Разумевање практичних импликација теоријско-методских разматрања Kоришћењe савремених наставно-техничких средст
Предуслови за полагање: Методологија психолошких истраживања, Статистика у психологији 1 и 2
Облици наставе: Предавања, демонстрације, мултинаменско коришћење рачунара, студентске презентације, истраживачки рад у групама, дискусионе групе
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у предмет и обавезе
Структура предмета (шта се гледа и оцењује, циљеви, теме); обавезност наставе (предавање, вежбе); учешће у експериментима, рад са групом и самосталан рад на припреми презентације емпиријског материјала; рад у рачунарском центру, примена научених алгоритама из статистике & психометрије; литература, шта се спрема, шта се скида са moodle, шта се купује, а шта копира; структура испита; домаћи и страни часописи од највећег значаја за нашу дисциплину; термин за консултације

1. недеља
вежбе - Етички проблеми везани за тестирање и чување тајности личних података
Етички кодекс Друшптва психолога Србије Читање и дискусија поглавља релевантних за психологију индивидуалних разлика Информисани пристанак, потписивање Здраворазумске и научне истине Модели научног објашњења Епистемолошки статус теорија

2. недеља
предавање - Неки проблеми филозофије науке од значаја за психологију индивидуалних разлика
Редукционизам (Nagel, Fodor) Хипотезе; значајне хипотезе у науци као илустрација формалних услова за хипотезе Guilford – теорија личности, истраживања и инвентар GZTS

2. недеља
вежбе - Guilford-Zimmerman Temperament Survey
Упознавање са Guilford-Zimmerman Temperament Survey инвентаром личности

3. недеља
предавање - Црта
Eysenck-ова теорија личности Порекло идеје о цртама личности, Теофраст Типови црта Циркуларност диспозиционих појмова Проблем специфичности и генерализованости у понашању Хијерархијско устројство црта Неке карактеристике црта (димензионалност, конзистентност, трајност, универзалност и генералност) Идикатори црте и латентна структура (IRT и опојмљење латентне структуре) Предикција понашања (једначине спецификације) Четири врсте података у изучавању личности

3. недеља
вежбе - NEO PI-R i EPQ
Упознавање са инвентаром личности за мерење "Великих пет" - Neuroticism-Extraversion-Openness Personality Inventory-Revised (NEO PI-R) Упознавање са инвентаром личности за мерење личности по Eysenck-овом моделу личности - Eysenck Personality Inventory (EPQ)

4. недеља
предавање - Хипотеза о егзистенцији психолошке диспозиције и начини њене провере
Критеријуми за егзистенцију конструката психологије личности (Guilford, Eysenck, Момировић и Zuckerman) Cattell-ова теорија личности Момировићева теорија личности Увод у интеракционистичку критику: Мишелов напад и његови емпиријски примери против црте

4. недеља
вежбе - DELTA-10 и KON-6
Упознавање са инвентаром личности за мерење десет модалитета Дезинтеграције - DELTA-10 Упознавање са инвентаром личности за мерење шест димензија личности по Кибернетичком моделу конативног функционисања - KON-6

5. недеља
предавање - Ситуационизам и интеркационизам
Мишелов напад и његови емпиријски примери против црте Милграмов експеримент у контексту напада на црту Магнусон, Ендлер (интеракционизам) Медијационе варијабле и Реакционе варијабле. Конзистенција и Кохеренција Концепт интеракције (механицистичко и динамичко) Социјално-когнитивни конструкти у психологији личности. Агенсност. Механизми искључења моралне агенсности. Разликовање структуралног и процесног.

5. недеља
вежбе - MCMI-III, DSQ-40 и атрибути
Упознавање са инвентаром за мерење поремећаја личности - Millon Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III) Упознавање са скалом за мерење механизама одбране DSQ-40 Упознавање са инвентаром за мерење "Великих пет" базираном на јединичним дескрипторима (атрибутима)

6. недеља
предавање - Лексичка хипотеза и "Великих пет"
Противаргументи цртиста (Eysenck, Block, Epstein) Bem & Allen, модераторске варијабле Mischel & Peake, 1982, парадокс конзистенције Big Five: историјат Недоумице око фактора Култура и разрада Отворености Компрехензивност модела Крос-културна стабилност црта; ЕМСКЕ и ЕТСКЕ студије

6. недеља
вежбе - Аmoral-15
Упознавање са инвентаром за мерење петнаест димензија Аморалности - Аmoral-15

7. недеља
предавање - Психопатологија и базичне диспозиције
Проблем категорија-континуум у схватању менталног обољења, Еysenckoviпредлози, MAMBAC); ДЕЛТА-10 Однос личност-патологија: патопластичан, спектар, етиолошки Биолошке основе психозе

7. недеља
вежбе - BIDR, BPAQ, ER, RSES, Strayhorn Religiousness scale
Упознавање са инвентаром за мерење социјално-пожељног одговарања - Balanced Inventory of Desirable Responding - BIDR, Упознавање са инвентаром за мерење агресивности - Buss-Perry Aggression Questionnaire (BPAQ), Упознавање са инвентаром за мерење две димензије емоционалне регулације - Emotional Regulation (ER), Упознавање са кратком скалом за мерење самопоштовања - Rosenberg self-esteem scale - RSES Упознавање са скалом за мерење религиозности - Strayhorn Religiousness scale

8. недеља
предавање - Атрибуционе теорије у психологији индивидуалних разлика
Појмовни апарат атрибуционо-когнитивистичких теорија у психологији индивидуалних разлика Атрибуционе-когнитивистичке теорије и психотерапијски правци (РЕБТ)

8. недеља
вежбе - Придевска скала принудног избора, HEXACO, "Црна тројка"
Упознавање са инвентаром личности типа принудног избора - Придевска скала принудног изборa Упознавање са инвентаром личности за мерење шест димензија личности - HEXACO Упознавање са скалама за мерење Црне тројке личности - Психопатије (SRP-III, Макијавелизма (MACH-IV)и Нарцизма (SNPI)

9. недеља
предавање - Криминално понашање и базичне диспозиције
Аморализам, психопатија и криминал Орбитофронтални кортекс и хипотеза соматских маркера (Антонио Дамасио)

9. недеља
вежбе - Кибернетички модел когнитивног функционисања - КОG-9
Упознавање са тестом за мерење способности по Кибернетичком моделу когнитивног функционисања - КОG-9

10. недеља
предавање - Развојни и мотивационо-динамички аспекти личности
Развој личности Мотиви, потребе и интересовања

10. недеља
вежбе - Употреба програма RTT10G за анализу метријских карактеристика теста
Упознавање са програмом за анализу метријских карактеритика теста - RTT10G Анализа репрезентативности, поузданости (класичан модел мерења, Guttman-ов модел, универзална метрика), хомогености и интерне валидности (KON-6 i EPQ)

11. недеља
предавање - Понашајна генетика
Стрес и математички модел стресног реаговања Понашајна генетика

11. недеља
вежбе - Анализа конструкт-валидности NEO PI-R
Факторска анализа NEO PI-R Даље анализе метријских карактеристика скала

12. недеља
предавање - Упоредна анализа шест теорија личности
Релевантност психоанализе за савремену психологију индивидуалних разлика Упоредна анализа Фројдове, Адлерове, Олпортове, Масловљеве, Скинерове и Кателове теорије личности

12. недеља
вежбе - g-фактор и "No man's land" конструкти
Увод у g-фактор Рачунање g-фактор из батерије тестова Увод у псоцијалну и емоционалну интелигенцију Увод у конструкт поуздања и калибрације Увод у егзекутивне функције

13. недеља
предавање - Презентација кратких студентских емпиријских радова
Религиозност и "Великих пет" Релације самоизвештаја и рејтинга од стране бликсих других Механизми одбране Медијатори конзистентности – самопроцена доследности, проминентност црте, видљивост црте у понашању Деструктивно понашање и "Великих пет" HEXACO модел личности

13. недеља
вежбе - Презентација кратких студентских емпиријских радова - 2. део
Поремећаји личности и "Великих пет" Рачунање ипсативних скорова Скале за процену социјално пожељног одговарања и "Великих пет" Аквиесценција и "Великих пет" "Црна тројка личности"
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Кнежевић, Г. (2005). Увод у психологију индивидуалних разлика. Београд: Филозофски факултет. Скрипта (1-120)
Хол, К. & Линдзи, Г.(1978). Теорије личности. Поглавља: Фројд (55-85), Адлер (162-172), Маслов (259-267), Олпорт (411-439), Кател (489-517), Скинер (598-628). Нолит, Београд
Abramson, L., Seligman, M.& Teasdale (1978). Learned Helplessness in Humans: Critique and Reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87:49-74.(prevedeno)
Кнежевић, Г., Џамоња-Игњатовић, Т. & Ђурић-Јоцић, Д. (2004). Петофакторски модел личности. Београд: Центар за примењену психологију (1-70)
Кнежевић, Г., Опачић, Г. & Тењовић Л. (1995). Теорија личности или скуп неологизама: Емпиријско сведочанство у пролог тврдњи да ниједан Cattell-ov фактор не задовољава ни први услов егзистенције. У К.
Момировић К., (1998). О реалној егзистенцији психолошких конструката. У К. Момировић (Ед.): Реалност психолошких конструката. Београд: Институт за психологију, Филозофски Факултет и ИКСИ, пп. 1-8.
Savić, D., Knežević, G., Opačić, G. (2001). Individual differences in Stress reaction: An Introduction to a Mathematical Model. Psihijatrija danas, 32 (srpska i engleska ver)
↑↑↑