Психологија

Курс:
Индивидуалне разлике (докт.)
У оквиру предмета: Индивидуалне разлике
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Индивидуалне разлике (ИР): ретроспективан преглед тема, метода и најважнијих налаза; Еволуциона психологија; Физиолошки системи у стресном реаговању; ИР и проблеми селекције; Неуродинамика, личност као систем; Базична структура личности и њене биолошке основе; Нови методе у истраживању личности (Тестови имплицитних асоцијација, Афективно примовање, Ајова експеримент) ; g –фактор; ИР и социјални феномени; Инвалидност валидационих скала; Нове методе у анализи података: Хијерархијско линеарно моделовање Практична настава: напредна употреба психолошких мерних инструмената, обрада података, студентске презентације, истраживачки рад (конструкција нацрта, теренски рад, писање научног рада), конструкција психолошких мерних инструмената (тестови, инвентари, скале), писање пројектних предлога и учешће у научно-истраживачким пројектима
Циљ изучавања курса: Усвајање напредних појмова, информација методских и академских вештина, као и њихова практична примена Способност квалификоване анализе и синтезе знања Способност критичке евалуације теорија и метод
Предуслови за полагање: Исти предуслови као за курс Психологија индивидуалних разлика: виши курс
Облици наставе: Предавања, демонстрације, теренска истраживања, рад на рачунару, студентске презентације, самосталан истраживачки рад, дискусионе групе
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са предметом, испитом и обавезама
Предмет, његова структура и циљеви; обавезе студената и структура испита; комуникација (E-mailovi, moodle); договор око тема за семинарске радове и презентације

2. недеља
предавање - Индивидуалне разлике (ИР): преглед тема, метода и најважнијих налаза
Индивидуалне разлике (ИР) као методска оријентација Преглед тема и метода ИР Најважније позитивно знање из различитих области ИР

3. недеља
предавање - Нове методе у истраживању ИР
Implicit Association Test Affective Priming IOWA gambling task Prisoner Dilemma

4. недеља
предавање - Стрес
ИР и стрес Физиолошки системи у стресном реаговању

5. недеља
предавање - Еволуциона психологија и ИР
Предмет еволуционе психологије Основни појмови, приступи и експланације Значај еволуционе психологије за ИР

6. недеља
предавање - Успешност у послу и ИР
Шта најбоље предвиђа успешност у послу? Шта се мери приликом селекције и шта се може мерити? Шта се зна о односу различитих метода процене? Центри за процену Демонстрација селекционе батерије

7. недеља
предавање - Неуродинамика
Личност као систем Нелинеарни модели

8. недеља
предавање - Базична структура личности
Критеријуми за базичну структру Ограничења модела "Великих пет" HEXACO и Honesty Да ли је дезинтеграција базична црта личности Анатомско-физиолошко-биохемијске основе базичних црта

9. недеља
предавање - Социјално пожељно одговарање и могућности његове контроле
Да ли испитаници умеју да се приказују бољим или лошијим него што јесу ако то желе? Да ли испитаници лажу у селекционој ситуацији? Да ли су тестови личности валидни у селекционој ситуацији? Валидационе скале Емпиријски аргументи против валидационих скала

10. недеља
предавање - Радна меморија и интелигенција
Радна и краткорочна меморија g и радна меморија Упознавање са тестом WAIS-IV

11. недеља
предавање - Хијерархијско линарно моделовање (HLM)
Индивидуалне и интраиндивидуалне разлике Experience sampling Предности HLM у односу на традиционалне алгоритме мултиваријационе анализе Демонстрирање рада софтвера за HLM (обрада података)

12. недеља
предавање - Социјални феномени и ИР
Личност и социјални феномени Постоји ли личност терориста?
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Grigsby, J & Stevens, D. (2000). Neurodynamics of personality. New York/London: The Guilford Press. (odabrana poglavlja)
Tooby, J. & Cosmides, L. (1990). On the Universality of Human Nature and the Uniqueness of the Individual: The Role of Genetics and Adaptation. Journal of Personality, 58: 18-67.
Dienstbier, R. A. (1989). Arousal and Physiological Toughness: Implications for Mental and Physical Health. Psychological Review, 96, 84-100.
Schmidt, F. L. & Hunter, J. E. (1998). The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel Psychology: Practical and Theoretical Implications of 85 Years of Research Findings. Psychological Bulletin, 124: 262-274.
Saucier, G. (2008).  Measures of the personality factors found recurrently in human lexicons.  Invited chapter for G. J. Boyle, G. Matthews, and D. Saklofske (Eds.), Handbook of personality theory and testing: Vol. 2 – Personality measurement and assessment.  London: 
Ackerman, P. L., Beier, M. E. & Boyle, M. O. (2005). Working Memory and Intelligence: The Same or Different Constructs? Psychological Bulletin, 131, 30-60
Nezlek, J. B. (2001). Multilevel Random Coefficient Analyses of Event- and Interval-Contingent Data in Social and Personality Psychology Research. PSPB, 27, 771-785
Steffens, M. C. & König, S.S. (2006). Predicting Spontaneous Big Five Behavior with Implicit Association Tests. European Journal of Psychological Assessment, 22:13–20
Piedmont, R. L., McCrae, R. R., Reimann, R. & Angleitner, A. (2000). On the validity of validity scales:Evidence from self-reports and opserver ratings in volunteer samples. Journal of Perosnality and Social Psychology, 78, 582-593.
Bouchard, T.J & Loehlin, J.C. (2001). Genes, evolution, and personality. Behavioural Genetics, 31, 243–273
Savic, D., Knezevic, G., Damjanovic, S., Spiric, Z., & Matic, G. (2012). The role of personality and traumatic events in cortisol levels — Where does PTSD fit in? Psychoneuroendocrinology, 37 (7), 937-947.
Bechara, A., Damasio, A.R., Damasio, H. & Anderson S.W. (1994). Insensitivity to future consequences following damage to human prefrontal cortex. Cognition 50, 7–15.
Ashton, M. C., & Lee, K. (2008). The HEXACO model of personality structure and the importance of the H factor. Social Psychology & Personality Compass, 2, 1952-1962.
Stankov, L., Saucier, G. & Knežević, G. (2010). Militant Extremist Mind-Set: Proviolence, Vile World, and Divine Power. Psychological Assessment, 22, 70-86
Stankov, L. & Lee, J. (2009). Dimensions of cultural differences: Pancultural, ETIC/EMIC,and ecological approaches. Learning and Individual Differences, 19 339–354
↑↑↑