Психологија

Курс:
Квалитативна истраживања у клиничкој психологији (осн.)
Предавачи: др Душан Стојновредовни професор
др Велимир Поповићдоцент
др Гордана Вулевићванредни професор
др Петар Јевремовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: - интерпретативна методолошка парадигма - примена квалитативне парадигме у клиничкој психологији - квалитативне технике у теорији и пракси клиничке психологије
Циљ изучавања курса: - упознавање са квалитативном парадигмом - спецификација знања из квалитативне парадигме за примену у клиничкој психологији - упознавање са основним техникама квалитативног приступа у дијагностици и терапији
Предуслови за полагање: -знања из клиничке психологије, психодијагностичког и терапијског рада; основна знања из квалитативних истраживања
Облици наставе: - предавања (недељно) - вежбе (недељно)
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са програмом, литературом
- упознавање са програмом - упознавање са литературом - упознавање са истраживачким интересовањима студената и могућим темама за рад

1. недеља
вежбе - Упознавање са интересовањима студената и начином рада
- упознавање са програмом вежби - упознавање са интересовањима студената - договор о начину рада

2. недеља
предавање - Опште одређење квалитативне парадигме
- опште одређење квалитативне парадигме - кратак историјски преглед развоја

2. недеља
вежбе - Квалитативна парадигма у клиничкој психологији
- место и значај квалитативне парадигме у клиничкој психологији

3. недеља
предавање - Најважније традиције у оквиру квалитативне парадигме
- најважније традиције у оквиру квалитативне парадигме - детаљнији приказ социјалног конструкционизма

3. недеља
вежбе - Однос квантитативног и квалитативног приступа у клиничкој психологији
- однос квантитативног и квалитативног приступа у клиничкој психологији

4. недеља
предавање - Херменеутика
- херменеутика - опште одређење и кратка историја

4. недеља
вежбе - Херменеутика у клиничкој психологији
-херменеутика у клиничкој психологији

5. недеља
предавање - Генеалогија
- генеалогија у клиничкој психологији

5. недеља
вежбе - Херменеутика и генеалогија у клиничкој пракси
- херменеутика и генеалогија у клиничкој пракси

6. недеља
предавање - Деконструкција у клиничкој психологији
-деконструкција у клиничкој психологији

6. недеља
вежбе - Деконструкција у клиничкој пракси
-деконструкција у клиничкој пракси

7. недеља
предавање - Феноменологија у клиничкој психологији
- феноменологија у клиничкој психологији

7. недеља
вежбе - Феноменологија у клиничкој пракси
- Феноменологија у клиничкој пракси

8. недеља
предавање - Постколонијална теорија и клиничка психологија
-

8. недеља
предавање - Постколонијална теорија у клиничкој пракси
-Постколонијална теорија у клиничкој пракси

9. недеља
предавање - Анализа дискурса у клиничкој психологији
- анализа дискурса у клиничкој психологији

9. недеља
вежбе - Анализа дискурса у клиничкој пракси
- анализа дискурса у клиничкој пракси

10. недеља
предавање - Наративни приступи
Наративни приступи у клиничкој психологији

10. недеља
вежбе - Наративни приступ у клиничкој психолкогикји
Наративни приступ у клиничкој психологији

11. недеља
предавање - Конструктивистичке технике у клиничкој психологији (наставак)
- Конструктивистичке технике у клиничкој психологији (наставак)

11. недеља
вежбе - Структуралне технике
- структуралне технике - лествичење, пирамидинг, АБЦ

12. недеља
предавање - Конструктивистичке технике у клиничкој психологији
-конструктивистичке технике у клиничкој психологији

12. недеља
вежбе - Релационе технике
- системске лептир-машне, ПЕГ, заједница јастава

13. недеља
предавање - Сценска метафора Е. Гофмана и клиничка психологија
-сценска метафора Е. Гофмана и клиничка психологија

13. недеља
вежбе - Примена анализе сценског представљања у клиничкој пракси
-Примена анализе сценског представљања у клиничкој пракси

14. недеља
предавање - Вредовање квалитативног приступа
- Вредновање квалитативног приступа

14. недеља
вежбе - Вредновање
- вредновање
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бер, В. Шта је анализа дискурса. У: Увод у социјални конструкционизам. Београд, Цептер, 2001, стр. 206-233.
Гадамер, Х.-Г. Херменеутика као практичка филозофија. У: Ум у доба науке. Београд, Плато, 2000. стр. 50-69.
Герген, К. и М. Герген. Социјална конструкција. Београд, Цептер, 2006, стр. 63-81.
Гофман, Е. Како се представљамо у свакодневном животу. Београд, Геопоетика, 2000, стр. 15-31, 69-86, 208-227.
Лиотар, Ф. Феноменологија и психологија. У: Феноменологија. Београд, БИГЗ, 1980, стр. 63-85.
Норис, К. Деконструкција. Београд, Нолит, 1990, стр. 12-78
Павловић, Ј, Джиновић, В, Милошевић, Н.Теоријске претпоставке дискурзивних и наративних приступа у психологији. Психологија, 2006, вол. 39(4), 365-381.
Рикер, П. Будућност филозофије и питање субјекта. У: Чему још филозофија. Загреб, Знаци, 1982, стр. 161-200.
Саид, Е. Култура и империјализам. Београд, Београдски круг, 2002, стр. 9-36
Стојнов, Д. Квалитативне технике за процену конструисања. У: Психологија личних конструката. Београд, Цептер, 2003, стр. 121-166.
Фуко, М. Историја сексуалности. Воља за знањем. Београд, Просвета, 1982, стр. 71-115.
Хабермас, Ј. Сазнање и интерес, Београд, Нолит, 1975, стр. 259-323
↑↑↑