Психологија

Курс:
Аналитичка психологија - Јунговска анализа (мастер)
Предавачи: др Велимир Поповићдоцент
др Петар Јевремовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Основе аналитичке психологије.Школе аналитичке психологије.Теорија комплекса и тест асоцијација речи. Колективно несвесно и архетипови. Психологија снова у учењима К. Г. Јунга и пост-јунговаца.Процес индивидуације и учење о симболима.Психологија митова и бајки. Методе аналитичке психологије.Основе јунговске анализе и пренос-противпренос.Основе јунговске структуралне анализе и клиничке процене.Основе јунговске развојне психологије и психопатологије.Архетипска психологија и дијалектичка/ критичка аналитичка психологија.Психологија феминизма.Политичка психологија.Психологија етницитета и националног идентитета, етничко и национално несвесно.
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања и вештина из аналитичке психологије – јунговске анализе, неопходних за потоње теоријско и практично бављење аналитичком психологијом, те циљ курса није вид обуке из аналитичке психотерапије/ јунговске анализе.
Предуслови за полагање: Основе психотерапије и саветовања
Облици наставе: Предавања.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. К. Г. Јунг (1995): Сећаwа, снови, размишљања. Београд: Атос.
2. К. Г. Јунг (1978): Одабрана дела К. Г. Јунга. Нови Сад: Матица српска.
3. К. Г. Јунг (2002): Аналитичка психологија. Београд: Завод за издавање уџбеника и наставних средстава.
5. Jung, C. G. (1995): Dream Analysis, Part I. London: Routledge.
6. Adams, M. V. (2001): The Mythological Unconscious. New York & London: Karnac.
7. Christopher, E. & Solomon, H. (2003): Contemporary Jungian Clinical Practice. London: Karnac
8. Јакоби, Ј. (1992): Јунгов пут индивидуације. Београд: Нолит.
9. Поповић, В. Б. (1995): Психологија женског. Београд: Нолит.
10. Поповић, В. Б. (2001): О Души и боговима: Теорија и пракса архетипске психологије. Ниш: Просвета.
↑↑↑