Психологија

Курс:
Руски језик 1 (осн.)
У оквиру предмета: Руски језик 1
Предавачи: др Мирјана Адамовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Садржај наставе из курса Страни језик 1 одређен je постављеним циљевима, а повезан je са општим темама у оквиру научних области које се изучавају на Филозофском факултету. Садржај наставе чини изучавање језика на различитим нивоима језичке структуре, што пре свега подразумева обогаћивање лексичког фонда увођењем термина из општег академског језика, обнављање или увођење граматике и развијање способности разумевања текста.
Циљ изучавања курса: Циљеви Овладавање граматичким структурама с тежиштем на морфосинтакси и синтакси општег академског језика у оквиру научних области које се изучавају на Филозофском факултету. Развијање различитих вештина читања и разумевања усменог и писаног текста. Стицање знања о руској култури и цивилизацији.
Предуслови за полагање: Предзнање из руског језика на нивоу средњошколских курикулума.
Облици наставе: Настава страних језика остварује се предавањима, вежбама, групним и индивидуалним консултацијама, и одржава се недељно.
План курса:

1. недеља
предавање - 1. Карактеристике научног стила у области друштвених и хуманистичких наука.
1. Карактеристике научног функционалног стила у области друштвених и хуманистичких наука. Уводно предавање. Фонетско-фонолошке, морфолошке, синтаксичке и лексичке карактеристике руског језика у области друштвених и хуманистичких наука које ће бити предмет наставе током првог и другог семестра у оквиру курса Руски језик I

2. недеља
предавање - Типолошке особине руског фонетско-фонолошког система у поређењу са српским.
2. Типолошке особине руског фонетско-фонолошког система у поређењу са српским Обнављање обавезног фонетског минимума, изговор неакцентованих сугласника, опозиција тврди/меки сугласници, изговор звучних и безвучних сугласника и сугласничких група. Карактеристике руског акцента.

3. недеља
предавање - 3. Фонетско-фонолошке карактеристике речи страног порекла
3. Фонетско-фонолошке карактеристике речи страног порекла Фонетско-фонолошке карактеристике речи страног порекла: философия, культура, гипотеза. Изговор удвојених сугласника у руским речима и речима страног порекла. Изговор тврдих и меких сугласника у терминима и речима страног порекла. Интонација и основне интонационе конструкције.

4. недеља
предавање - Преглед граматичких категорија именичких речи у руском језику.
4. Преглед граматичких категорија именичких речи у руском језику. Основна значења падежа и предлошко-падежних конструкција у научном стилу.Морфолошки облици именица и придева генитива једнине и множине. Функције номинатива: субјекат; именски предикат; номинатив у исказивању поређења. Одређење термина: термин и његова дефиниција.

5. недеља
предавање - Основна значења падежа и предлошко-падежних конструкција у научном стилу.
5. Основна значења падежа и предлошко-падежних конструкција у научном стилу. Морфолошки облици именица и придева генитива једнине и множине. Генитив објекта после глаголских именица, одређивање појмова, употреба генитива после бројева и прилога за количину, изражавање одрицања, изражавање поређења, изражавање припадања; глаголи уз генитив; предлошко-падежне конструкције са генитивом са значењем места, правца, времена, циља.

6. недеља
предавање - Основна значења падежа и предлошко-падежних конструкција у научном стилу.
6. Основна значења падежа и предлошко-падежних конструкција у научном стилу. Морфолошки облици именица и придева у дативу једнине и множине. Безличне реченице; глаголи карактеристични за нучни стил са дативском рекцијом; датив са предлозима, изражавање узрочних односа.

7. недеља
предавање - Основна значења падежа и предлошко-падежних конструкција у научном стилу.
7. Основна значења падежа и предлошко-падежних конструкција у научном стилу. Облици акузатива именица и придева. Значење објекта после прелазних глагола. Изражавање процеса посматрања, истраживања и извођења закључака. Акузатив с предлозима за изражавање правца, времена, временског интервала.

8. недеља
предавање - Основна значења падежа и предлошко-падежних конструкција у научном стилу.
8. Основна значења падежа и предлошко-падежних конструкција у научном стилу. Облици инструментала једнине и множине. Инструментал оруђа или начина вршења радње; изражавање активног или пасивног односа; глаголи фреквентни у научном стилу са инструменталом. Изражавање квалификација предмета, лица, појава.

9. недеља
предавање - 9. Основна значења падежа и предлошко-падежних конструкција у научном стилу.
9. Основна значења падежа и предлошко-падежних конструкција у научном стилу. Облици локатива једнине и множине. Конструкције за изражавање предмета говора или мишљења; изражавање услова, времена, места.

10. недеља
предавање - Систематизација
Систематизација знања о промени именичких речи.

11. недеља
предавање - Изражавање времена
11. Изражавање времена Основне падежне и предлошко-падежне конструкције за изражавање времена. Прилози и прилошки изрази са временским значењем. Изражавање датума, времена према сату, узраста.

12. недеља
предавање - Изражавање места и правца. Изражавање просторних односа.
12. Изражавање места и правца. Изражавање просторнњх односа Основне падежне и предлошко-падежне конструкције за изражавање места и правца. Основне падежне и предлошко-падежне конструкције за изражавање просторних односа. Зависно сложене реченице за изражавање датих значења.

13. недеља
предавање - Изражавање поређења и степена
13. Изражавање поређења и степена Компаратив придева и прилога, суперлатив придева. Компаративне конструкције. Изражавање поређења и степена зависно-сложеним реченицама.

14. недеља
предавање - Систематизација, контролна вежба
14. Систематизација. Контролни тест на крају првог семестра. Тест обухвата проверу познавања морфолошких, синтаксичких и функционалних знања о именичким речима.

15. недеља
предавање - Анализа грешака
15. Анализа резултата теста. Класификација и објашњење грешака.

16. недеља
предавање - Преглед граматичких категорија и облика руских глагола
16. Преглед граматичких категорија и облика руских глагола Преглед граматичких категорија и облика руских глагола и издвајање тема које ће се обрађивати на часовима, као и оних граматичких знања која су студенити стекли у претходном школовању, а која су неопходна за активно учешће у настави.

17. недеља
предавање - Глаголи у научном стилу, копулативни и самостални глаголи.
17. Глаголи у научном стилу, копулативни и самостални глаголи. Усвајање нафреквентнијих копулативних глагола. Уочавање разлика у значењу реченица у којима глагол има само копулативну функцију од реченица у којима дати глаголи имају самостално значање.

18. недеља
предавање - Категорија вида, двовидски глаголи у научном стилу
18. Категорија вида, двовидски глаголи у научном стилу Свршени и несвршени глаголи. Најфреквентнији суфикси и префикси за грађење вида. Двовидски глаголи у научном стилу. Однос вид/време глагола.

19. недеља
предавање - 5. Партиципи: систем партиципа, партиципске конструкције.
19. Партиципи: систем партиципа, партиципске конструкције. Систем партиципа у руском језику и њихове везе са глаголима (глаголска основа, категорија вида, категорија стања, категорија времена) и придевима (категорија рода, броја и падежа; разликовање дугих и кратких облика). Фреквентност партиципа у научном стилу.

20. недеља
предавање - Партицип презента актива и пасива
20. Партицип презента актива и пасива Грађење партиципа презента актива и пасива. Партиципске конструкције. Активне и пасивне партиципске конструкције у презенту. Однос партиципска конструкција – релативна реченица.

21. недеља
предавање - 6. Партицип перфекта актива и пасива
21. Партицип перфекта актива и пасива Грађење партиципа перфекта актива и пасива. Партиципске конструкције. Активне и пасивне партиципске конструкције у перфекту. Однос партиципска конструкција – релативна реченица.

22. недеља
предавање - 10. Глаголски прилози. Глаголски прилози свршеног вида.
10. Глаголски прилози. Глаголски прилози свршеног вида. Карактеристике радње изражене глаголским прилогом свршеног вида и прилошком конструкцијом. Реченице са глаголским прилозима свршеног и несвршеног вида и њихови семантички синоними – реченице без глаголских прилога.

23. недеља
предавање - 10. Глаголски прилози. Глаголски прилози несвршеног вида.
23. Глаголски прилози. Глаголски прилози несвршеног вида. Грађење глаголских прилога. Карактеристике радње изражене глаголским прилогом несвршеног вида и прилошком конструкцијом. Реченице са глаголским прилозима свршеног и несвршеног вида и њихови семантички синоними – реченице без глаголских прилога.

24. недеља
предавање - Прилози у научном стилу
24. Прилози у научном стилу Прилози карактристични за научни стил са значењем начина, циља, узрочно-последичних односа, условних односа, временских основа, заснованости радње.

25. недеља
предавање - 8. Категорија стања: актив и пасив
25. Категорија стања: актив и пасив Поређење реченица у којима је граматички субјекат носилац глаголске радње изражене предикатом (актив) са реченицама у којима граматички субјекат није вршилац радње (пасив). Пасивне реченице са повратним обликом глагола. Пасивне реченице са партиципским обликом глагола.

26. недеља
предавање - Категорија стања
26. Активне и пасивне реченице са глаголима свршеног и несвршеног вида.

27. недеља
предавање - Изражавање негације. Потпуна и делимична негација.
27. Изражавање негације. Потпуна и делимична негација. Одричне реченице. Одричне заменице. Одрични заменички предикативи. Двострука негација.

28. недеља
предавање - Копулативни глаголи
28. Систем копулативних глагола у научном стилу

29. недеља
предавање - Систематизација партиципа и глаголских стања
29. Систематизација знање о партиципима, глаголскип прилозима и односу активне-пасивне реченице.

30. недеља
предавање - Тест
30. Тест провере знања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Д.Дамљановић: Русский язык – русская культура. Завод за уџбенике, Београд, 2009.
П.Пипер, М.Стојнић, Руски језик, Београд, 2002.
Општа допунска литература
Р.Маројевић, Граматика руског језика, Београд.
↑↑↑