Психологија

Курс:
Индивидуалне разлике (докт.)
У оквиру предмета: Индивидуалне разлике
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Ретроспектива градива; Таксономије личносних диспозиција; Таксономије когнитивних диспозиција; Биолошке основе личносних диспозиција; Биолошке основе когнитвних диспозиција; Ендофенотипови и њихов значај за психологију индивидуалних разлика; Конструкција софтвера; Индивидуална процена личности/интелигенције неком од техника процене; Напредне статистичке методе у психологији индивидуалних разлика; Презентација резултата, вођење аргументоване усмене и писане расправе Практична настава: напредна употреба психолошких мерних инструмената, обрада података, студентске презентације, истраживачки рад (конструкција нацрта, теренски рад, писање научног рада), конструкција психолошких мерних инструмената (тестови, инвентари, скале), писање пројектних предлога и учешће у научно-истраживачким пројектима
Циљ изучавања курса: Усвајање напредних појмова, информација методских и академских вештина, као и њихова практична примена Способност квалификоване синтезе знања из ове и сродних дисциплина Стварање критичке свести о моћима и ограничењима теорија и метода
Предуслови за полагање: Исти предуслови као за курс Психологија индивидуалних разлика: виши курс
Облици наставе: Предавања, демонстрације, теренска истраживања, рад на рачунару, студентске презентације, самосталан истраживачки рад, дискусионе групе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Pervin, L. A. & John, O. P. (Eds.) (1999). Handbook of Personality, Theory and Research. New York/London: The Guilford Press. (odabrana poglavlja)
Buss, D. M. (Ed.) (2005). The Handbook of Evolutionary Psychology. John Wiley & Sons, Inc. (odabrana poglavlja)
Panksepp, J. (1998). Affective Neuroscience. The Foundations of Human and Animal Emotions. New York: Oxford University Press (одабрана поглавља)
Grigsby, J & Stevens, D. (2000). Neurodynamics of personality. New York/London: The Guilford Press. (odabrana poglavlja)
Jensen, A. (1998). The g-factor. Westport, CT: Praeger (odabrana poglavlja)
Carroll, J. B. (1993). Human cognitive Abilities. A survey of factor-analytic studies. Cambridge University Pres. (odabrana poglavlja)
Gottesman, I. I. & Gould, M. D. (2003). The Endophenotype Concept in Psychiatry: Etymology and Strategic Intentions. The American journal of Psychiatry, 160, 636-645
Miyake, A., et al. (2000). The Unitiy and Diversity of Executive Functions and Their Contributions to Complex "Frontal Lobe" Tasks: A Latent Variable Analysis. Cognitive Psychology, 41, 49-100
↑↑↑