Психологија

Курс:
Психологија индивидуалних разлика (осн.)
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
др Биљана Стојковићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Неки проблеми филозофије науке од значаја за психологију индивидуалних разлика; Одређење индивидуалних разлика и разлози за њихово проучавање; Црта; Базичне црте личности и њихова унутрашњи механизми; Базичне црте личности и емоције; Генетска/срединска детерминисаност и развој црта; Поремећаји личности; Кључне детерминанте понашања: ситуација, личност и интеракција; Мотиви, потребе, нагони, интересовања, ставови; Атрибуција у психологији личности; Интелигенција, личност и конструкти »на ничијој земљи« (no man’s land) између личности и интелигенције; Етичка питања у овој дисциплини Практична настава: упознавање са мерним инструментима, обрада података, коришћење електорнских сервиса, студентске презентације, истраживачки рад, конструкција једноставнијих инструмената, дискусионе групе, едукативни филмови
Циљ изучавања курса: Усвајање базичног фонда појмова и информација, разумевање логичке структуре проблема и метода Усвајање елементарних методских вештина Разумевање практичних импликација теоријско-методских разматрања Kоришћењe савремених наставно-техничких средстава
Предуслови за полагање: Методологија психолошких истраживања, Статистика у психологији 1 и 2
Облици наставе: Предавања, демонстрације, мултинаменско коришћење рачунара, студентске презентације, истраживачки рад у групама, дискусионе групе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Кнежевић, Г. (2005). Увод у психологију индивидуалних разлика. Београд: Филозофски факултет. Скрипта (1-120)
Хол, К. & Линдзи, Г.(1978). Теорије личности. Поглавља: Фројд (55-85), Адлер (162-172), Маслов (259-267), Олпорт (411-439), Кател (489-517), Скинер (598-628). Нолит, Београд
Abramson, L., Seligman, M.& Teasdale (1978). Learned Helplessness in Humans: Critique and Reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87:49-74.(prevedeno)
Кнежевић, Г., Џамоња-Игњатовић, Т. & Ђурић-Јоцић, Д. (2004). Петофакторски модел личности. Београд: Центар за примењену психологију (1-70)
Кнежевић, Г., Опачић, Г. & Тењовић Л. (1995). Теорија личности или скуп неологизама: Емпиријско сведочанство у пролог тврдњи да ниједан Cattell-ov фактор не задовољава ни први услов егзистенције. У К. Момировић (Ед.): Реалност психолошких конструкатa
Момировић К., (1998). О реалној егзистенцији психолошких конструката. У К. Момировић (Ед.): Реалност психолошких конструката. Београд: Институт за психологију, Филозофски Факултет и ИКСИ, пп. 1-8. ЧДА
Savić, D., Knežević, G., Opačić, G. (2001). Individual differences in Stress reaction: An Introduction to a Mathematical Model. Psihijatrija danas, 32 (srpska i engleska verzija)
↑↑↑