Психологија

Курс:
Принципи психолошког тестирања (осн.)
Предавачи: др Горан Опачићванредни професор
др Данка Пурићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава: Мерење и процењивање у психологији; посредно и непосредно мерење; дефинисање варијабле; подела тестова; стандардизација задавања и оцењивања тестова; норме теста; когнитивни тестови – тестови интелигенције, опште информисаности, тестови знања; упитници и инвентари личности; садржајна, критеријумска и хипотетичка ваљаност; селекција на основу тестова; етички проблеми тестирања. Практична настава: Упознавање са најчешће коришћеним врстама тестова; упутства за задавање, оцењивање и бодовање тестова; различите скале за приказивање резултата; објективност, дискриминативност, поузданост и ваљаност теста; коначни скор на тесту; нормативни узорак; линеарна трансформација мера; утврђивање тежине и дискриминативности ставки; прављење прве верзије ставки једног теста; логичка и психолошка анализа ставки; задавање друге верзије ставки; формирање и задавање коначне верзије теста; писање и одбрана елабората о тесту.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са врстама психолошких тестова и правилима за задавање. Практична израда психолошког теста, са израдом елабората о тесту. Упознавање са разним начинима валидације тестова и применом тестова у селекцији. Етичка питања тестирања.
Предуслови за полагање: Статистика у психологији I и II, Методологија психолошких истраживања Услов за слушање курса је одслушан курс Психометрија
Облици наставе: а. Предавања: 2 часа недељно. Укупно 30 часова у семестру. б. Вежбе: 4 часа недељно. Укупно 60 часова у семестру.
План курса:

1. недеља
предавање - ВРСТЕ ПСИХОЛОШКИХ ТЕСТОВА (ПО ФОРМАЛНИМ СВОЈСТВИМА)
1.1 Подела тестова према формалним својствима ставки (отворена питања, вишеструки избор...) 1.2 Подела тестова према садржају (вербални, нумерички, бихејвиорални...) 1.3 Остале поделе (потрошни – непотрошни...)

1. недеља
вежбе - Упознавање са најчешће коришћеним врстама тестова
-

2. недеља
предавање - СТАНДАРДИЗАЦИЈА ЗАДАВАЊА И ОЦЕЊИВАЊА ТЕСТОВА
2.1. Упутства за задавање тестова 2.2. Оцењивање и бодовање тестова 2.3 Коначни скор на тесту

2. недеља
вежбе - Израда упутстава за различите врсте тестова
-

3. недеља
предавање - НОРМЕ ТЕСТА
3. 1. Нормативни узорак 3. 2. Различите скале за приказивање резултата (Z-скала, IQ-скала, ...) 3. 3. Линеарна трансформација мера

3. недеља
вежбе - Пребацивање сирових скорова на различите скале у SPSS пакету
-

4. недеља
предавање - РАЗВИЈАЊЕ И ОДАБИРАЊЕ СТАВКИ ТЕСТА
4. 1. Индикатори и ставке 4. 2. Метријске одлике ставки

4. недеља
вежбе - Утврђивање тежине и дискриминативности ставки
-

5. недеља
предавање - КОГНИТИВНИ ТЕСТОВИ – ТЕСТОВИ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ И ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ
5. 1. Тестови способности – Спирманов приступ 5. 2. Тестови способности – Терстонов приступ

5. недеља
вежбе - Прављење прве верзије ставки из индикатора
-

6. недеља
предавање - КОГНИТИВНИ ТЕСТОВИ - ТЕСТОВИ ЗНАЊА
6. 1. Нивои знања и врсте задатака 6. 2. Нормативни и критеријумски тестови

6. недеља
вежбе - Логичка и психолошка анализа прве верзије ставки, одбацивање лоших ставки
-

7. недеља
предавање - УПИТНИЦИ И ИНВЕНТАРИ ЛИЧНОСТИ
7. 1. Посредно и непосредно мерење 7. 2. Историјат развоја упитника 7. 3. Примери неких упитника

7. недеља
вежбе - Задавање друге верзије ставки пробном узорку, статистичка анализа ставки
-

8. недеља
предавање - САДРЖАЈНА И ХИПОТЕТИЧКА ВАЉАНОСТ (ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ)
8. 1. Ваљаност садржаја: тест као репрезентативан узорак универзума ставки 8. 2. Хипотетичка ваљаност: однос варијабла – тест

8. недеља
вежбе - Формирање коначне верзије теста
-

9. недеља
предавање - КРИТЕРИЈУМСКА ВАЉАНОСТ (ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ)
9. 1. Тест као предиктивно средство 9. 2. Врсте критеријума 9. 3. Коефицијент ваљаности

9. недеља
вежбе - Задавање коначне верзије теста нормативном узорку из дефинисане популације
-

10. недеља
предавање - СЕЛЕКЦИЈА НА ОСНОВУ ПСИХОЛОШКИХ ТЕСТОВА
10. 1. Одабирање батерије тестова на основу анализе посла 10. 2. Дефинисање критеријума 10. 3. Ваљаност селекције, утврђивање критичног скора

10. недеља
вежбе - Метријске одлике теста
-

11. недеља
предавање - ПОСЕБНИ ПРОБЛЕМИ МЕРЕЊА – СТИЛОВИ ОДГОВАРАЊА
11. 1. Стилске тенденције у одговарању на ајтеме тестова, симулација и дисимулација 11. 2. Социјална пожељност и неутралисање њеног утицаја

11. недеља
вежбе - Прављење теста опште информисаности или теста интелектуалних способности
-

12. недеља
предавање - ПСИХОЛОШКИ ПРОФИЛИ-Комуникација с клијентима
12.1 Стручно насупрот лаичком виђењу личности и интелигенције 12.2 Писање извештаја о клијенту 12.3 Саопштавање резултата клијенту

12. недеља
вежбе - Писање извештаја о клијенту
-

13. недеља
предавање - ПОСЕБНИ ПРОБЛЕМИ МЕРЕЊА – ЕТИЧКИ ПРОБЛЕМИ ТЕСТИРАЊА
-

13. недеља
вежбе - Одбрана елабората о тесту опште информисаности или интелектуалних способности
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Буквић, А. (1982): Начела израде психолошких тестова, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
Општа допунска литература
Фајгељ, С. (2003): Психометрија, Центар за примењену психологију, Београд (одабрана поглавља)
Ковачевић, П. и Петровић, И. (2000) Привлачење и селекција људи, Економика предузећа, новембар-децембар 2000, Београд, с. 265-277.
Ковачевић, П. и Јанковић,М. (1994) Ваљаност тестова опште информисаности у селекцији ученика и предвиђању школског постигнућа, Педагогија 3-4, 1993 с. 75-83.
↑↑↑