Психологија

Курс:
Истраживање васпитно-образовне праксе (мастер)
Предавачи: др Емина Хебибванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Функција и значај аналитичко-истраживачког рада у школској пракси. Анализа и истраживање школске праксе као процес систематског праћења и анализе реализације и резултата васпитно-образовног и школског рада. Место и улога "малих" истраживачких пројеката у школи. Улога стручних сарадника и наставника у иницирању и реализацији "малих" истраживања у школи. Однос "малих" и "репрезентативних" истраживања. Карактеристике "малих" истраживања. Могућности примене различитих истраживачких техника и инструмената у истраживачким активностима у школи. Практична настава: Разрада и реализација пројекта једног "малог" истраживања и разрада идејне скице акције усмерене ка промени школске праксе на основу резултата проведеног истраживања.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање за разумевање функције и значаја систематског праћења и анализе процеса и резултата васпитно-образовног рада и развијање способности и вештина потребних за примену методолошких и методичких знања у решавању практичних питања.
Предуслови за полагање: За похађање предметног програма нису предвиђени посебни услови.
Облици наставе: Предавања, групни рад; самостални рад на разради и реализацији истраживачког пројекта и идејне скице практичних акција.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Баковљев, М. (1995): Статистика у педагошким истраживањима, Београд: Научна књига.
Банђур, В. и Поткоњак, Н. (1999): Методологија педагогије, Београд: Савез педагошких друштава Југославије.
Банђур, В. и Поткоњак, Н. (1996): Педагошка истраживања у школи, Београд: Учитељски факултет.
Поткоњак, Н., Трнавац, Н. , Матовић, Н. и Хебиб, Е. (2008): Инструменти за рад школског педагога, Београд: Педагошко друштво Србије.
↑↑↑