Психологија

Курс:
Психологија религије
У оквиру предмета: Психологија религије
Предавачи: др Гордана Вулевићванредни професор
др Петар Јевремовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Психологија регијског живота (нормалност и патологија)
Циљ изучавања курса: Циљ курса: пружање студентиома основних информација о актуалним могућностима психолошког разумевања феномена религије. У центру пажње биће феномен личности (њене структуре и динамике, те нормалности и патологије), виђен у контексту синхроније и дијахроније религијске свести.
Предуслови за полагање: Психологија личности, Психопатологија деце и младих I & II
Облици наставе: Број часова: 2 ччаса недељно* X 13 недеља = 26 часова
Обавезе студената: Обавезе студената: Припрема за насатаву Похађање наставе Израда семинарског рада
Начин оцењивања рада и резултата: Израда семинарског рада 30% Усмени испит 70%
План курса:

1. недеља
предавање - РАЗЛИЧИТА МОГУЋА ОДРЕЂЕЊА ФЕНОМЕНА РЕЛИГИЈЕ
ОСНОВНЕ ФИЛОЗОФСКЕ И ТЕОЛОШКЕ КОНЦЕПЦИЈЕ... ИСТОРИЈАТ ПСИХОЛОШКОГ БАВЉЕЊА ОВИМ ПРОБЛЕМОМ

2. недеља
предавање - ТЕIЗАМ-АТЕIЗАМ
ПИТАЊЕ ОДНОСА ПОЈЕДИНАЦ-ГРУПА ПОЈАМ СИМБОЛА ЈЕЗИК И ГОВОР IДЕНТIТЕТ ТРАДIЦIЈА

3. недеља
предавање - ПОЈАМ ДОГМЕ
ОДНОС ПСIХОЛОГIЈЕ I ДОГМАТIКЕ ПРОБЛЕМ ЛIЧНОСТI У КОНТЕКСТУ РАЗЛIЧIТIХ РЕЛIГIЈСКIХ СIСТЕМА ПIТАЊЕ IНДIВIДУАЛНЕ РЕЛIГIОЗНОСТI

4. недеља
предавање - ЛИЧНОСТ И ОБРЕДНА ПРАКСА
ДИНАМIКА РЕЛИIГIЈСКЕ ГРУПЕ ПРАВОВЕРЈЕ И ЈЕРЕС РИТУАЛИЗАМ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАМ

5. недеља
предавање - РЕЛиГIЈА и ТЕЛО
РЕЛиГиЈА иI ПОЛНОСТ РЕЛиГиЈА и БАЗиЧНЕ СТРЕПЊЕ

6. недеља
предавање - ПОЈАМ ИСКУПЉЕЊА
ГРЕХ ТАБУ

7. недеља
предавање - АСКЕТIЗАМ ( I )
ПРЕХРИШЂАНСКИ ПЕРИОД

8. недеља
предавање - АСКЕТIЗАМ ( II )
Аскетизам у хришђанској традицији

9. недеља
предавање - АСКЕТIЗАМ ( III )
Аскетизам у савременом свету

10. недеља
предавање - МIСТIКА I МIСТIЦIЗАМ
ИСТОРИЈАТ И АКТУАЛНИ КОНТЕКСТ

11. недеља
предавање - ПСIХОПАТОЛОГIЈА РЕЛIГIЈСКОГ ЖIВОТА ( I )
Историјат психопатолошког разумевања феномена религијског

12. недеља
предавање - ПСIХОПАТОЛОГIЈА РЕЛIГIЈСКОГ ЖIВОТА ( II )
Неуротична организација и религијски живот

13. недеља
предавање - ПСIХОПАТОЛОГIЈА РЕЛIГIЈСКОГ ЖIВОТА ( IIΙ )
Психотична стања и граничне организације у контексту религијског живота
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
у припреми је зборник текстова
↑↑↑