Педагогија

Ваншколска педагогија
Предавачи: др Радован Антонијевићредовни професор
др Наташа Николићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 4.00
Начин полагања: писмени и усмени
Садржај предмета: У оквиру предмета обрађују се следеће тематске целине: - ваншколска педагогија као научна дисциплина и изборни студијски предмет - ваншколско васпитање и образовање у систему васпитања - облици и врсте ваншколских активности деце и омладине - чиниоци организовања ваншколског васпитања и образовања - начела организовања ваншколског васпитања и образовања - начин функционисања и садржај васпитно-образовног рада у различитим институцијама и организацијама ваншколског васпитања и образовања
Циљ изучавања предмета: Циљеви овог предмета су: - оспособљавање студената за разумевање улоге и значаја ваншколског васпитања и образовања у систему васпитања - оспособљавање студената за разумевање природе и карактеристика ваншколског васпитања и образовања - упознавање студената са начинима функционисања и деловања различитих ваншколских институција и организација Након завршеног курса и положеног испита из овог предмета студенти би требало да: - познају и разумеју улогу и значај ваншколског васпитања и образовања - поседују знања о различитим видовима, облицима и карактеристикама остваривања ваншколског васпитања и образовања
Предуслови за полагање: Наставу из овог предмета могу похађати студенти који су уписали четврти семестар
Облици наставе: Настава из овог предмета ће се организовати и реализовати путем часова предавања и вежби
Обавезе студената: Предвиђене обавезе студената су: - обављање практичног рада у одговарајућој установи; - презентација на часу о обављеном практичном раду - припрема и израда писаног рада; - активно учешће у раду на часу.
Постојећи курсеви:
↑↑↑