Педагогија

Увод у педагогију
Предавачи: др Радован Антонијевићредовни професор
др Мирјана Сенић Ружићдоцент
др Наташа Николићдоцент
обавезни предмет
Број бодова: 6.00
Начин полагања: писмени и усмени
Садржај предмета: Предмет педагогије. Појам и суштина васпитања. Различита схватања (одредбе) васпитања. Васпитање - образовање - настава. Остали педагошки појмови. Карактеристике васпитања. Васпитање као индивидуални и друштвени феномен. Васпитање и друштво. Васпитање и култура. Васпитање личности. Фактори развоја личности: наслеђе, друштвена средина, васпитање, активност личности. Могућности и границе васпитања. Једнострана схватања фактора развоја личности: нативистичка схватања, емпиристичка схватања, теорија конвергенције. Циљ васпитања као педагошка категорија. Интердисциплинарност циља васпитања. Детерминанте циља васпитања. Циљ васпитања и васпитни процес. Педагошка функција циља. Конкретизација циља васпитања - задаци васпитања. Различита схватања и теорије о циљу васпитања, његовој суштини, потреби и могућности одређивања (формулисања, постављања). Формулације циља васпитања у документима, педагошкој и другој литератури. Општи принципи васпитања. Опште методе и средства васпитања. Васпитач - дете, ученик. Положај у процесу васпитања. Васпитаник као објект и/или субјект васпитања. Васпитач/наставник. Карактеристике позива, професионална функција, особине личности. Стручни сарадници у школи и предшколској установи (педагог, психолог и сл.).
Циљ изучавања предмета: 1.Упознаванје студената са основним педагошким појмовима и феноменима. 2.Омогућавање критичког увида у савремене концепције васпитања. 3.Упознавање са филозофским, социјалним, психолошким и другим димензијама васпитања, као индивидуалног и друштвеног процеса. 4.Припрема студената за стицање посебних педагошких знања на каснијим студијама педагогије.
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинари, групни рад, индивидуалне консултације и дискусије.
Обавезе студената: Израда и презентација семинарских радова,похађање и активно учешће на часовима предавања и вежбања.
Постојећи курсеви:
↑↑↑