Педагогија

Курс:
Информационе технологије у образовању (осн.)
Предавачи: др Саша Дубљаниндоцент
др Радован Антонијевићредовни професор
др Мирјана Сенић Ружићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Значај информационих технологија савременог човека. Феномен информатизације друштва. Информационе технологије у функцији васпитања и образовања. Могућности образовања на даљину. Преображај детињства путем компјутера и Интернета. Компјутер као играчка и средство учења и развоја. Могућности коришћења Интернета у образовању. Педагошки и други утицаји путем Интернета. Систем комуникација и интеракција на Интернету. Проблем доступности знања на Интернету. Интернет и савремена настава. Организовање наставе и учења на даљину. Коришћење у настави ресурса Интернета (e-mail, chat, video-conferencing). Формирање виртуелне учионице. Мрежа рачунара и њен образовни значај. Улога и значај савременог информатичког образовања. Области информатичке писмености. Практична настава Примена информационих технологија. Образовање на даљину. Педагошки утицаји путем Интернета. Виртуелна учионица. Интеракција на Интернету.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са значајем информационих технологија у савременом друштву; упознавање са основним могућностима примене информационих технологија у образовне сврхе; развијање свести о значају информатичког образовања.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Предавања, вежбе, саопштења, извештаји, дискусије; индивидуалне и групне консултације; менторски рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бранковић, Д. (2005): Методика информатичког образовања – нова научна дисциплина, у М. Даниловић и С. Попов (прир.): Технологија, информатика и образовање 3 (80-87). Нови Сад: Природно-математички факултет.
Fitzgerald, Ј. P. (2002): Интернет у настави, Образовна технологија, бр. 1, 58-67.
Мандић, Д. (2003): Дидактичко-информатичке иновације у образовању. Београд: Мediagraf.
Мандић, П., И. Радовановић и Д. Мандић (1998): Увод у општу и информатичку педагогију. Београд: Учитељски факултет.
Мандић, Д. (2007): Моделовање система за образовање на даљину, у М. Даниловић и С. Попов (прир.): Технологија, информатика и образовање 4 (728-740). Нови Сад: Природно-математички факултет.
Миљановић, Н. (2007): Интернет у процесу организовања наставе и учења, у М. Даниловић и С. Попов (прир.): Технологија, информатика и образовање 4 (564-571). Нови Сад: Природно-математички факултет.
Јовановић, Б., Д. Вучинић и Р. Антонијевић (2012): Утицај интернета и компјутерских игара на васпитање и развој деце, Педагогија, бр. 4, 484-494.
Antonijević, R., M. Senić Ružić N. Nikolić (2013). Some specifics of distance education; in D. Milošević (Ed.): 4thConference on e-Learning – Proceedings (101-104). Belgrade: Metropoliten University.
↑↑↑