Педагогија

Курс:
Савремене теорије васпитања (мастер)
Предавачи: др Биљана Бодрошки-Спариосуванредни професор
др Мирјана Сенић Ружићдоцент
др Александар Тадићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава: Традиционалне и критичке теорије васпитања. Теоријски недостаци и концепцијски проблеми. Васпитни концепти и друштвене структуре. Истраживачка методологија критичке педагогије. Повезивање искуства и херменеутике. Однос критичке теорије према духовно-научним и емпиријским концепцијама васпитања. Импликације за педагошку праксу. Васпитање за еманципацију – предмет проучавања критичке концепције васпитања. Двоструко значење еманципације као циља васпитања. Конструктивизам и васпитне концепције. Научно сазнање васпитања као резултат људских „конструкција“. Филозофија постмодерне и васпитне концепције. Постмодернистички плурализам гледишта о васпитању кроз „научне“ и „ненаучне дискурсе“. Практична настава: Дискусије о различитим савременим концепцијама васпитања. Теоријски образложена студентска излагања на часу о савременим проблемима васпитања. Презентација семинарског рада или извештаја о обављеном истраживању.
Циљ изучавања курса: Стицање темељних знања о кључним савременим теоријским приступима у проучавању васпитања; Развој способности разумевања и критичког сагледавања процеса васпитања у контексту различитих теоријских оријентација.Развијање истраживачких компетенција.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинари (анализе, расправе, дискусије, саопштења, извештаји), групне и индивидуалне консултације, рад на пројектима, менторски рад
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање о савременим концепцијама васпитања

1. недеља
вежбе - Упознавање студената са програмом
Упознавање студената са циљевима и садржајем наставног предмета, предвиђеним обавезама студената, као и са начином оцењивања рада и резултата.

2. недеља
предавање - Традиционалне и критичке теорије васпитања

2. недеља
вежбе - Разлика између традионалне и критичке теорије – становиште Хоркхајмера

3. недеља
предавање - Методолошка основа критичке теорије васпитања

3. недеља
вежбе - „Објективно разумевање смисла“ васпитних феномена
„Објективно разумевање смисла“ васпитних феномена у контексту друштвене ситуације и структуре.

4. недеља
предавање - Васпитни концепти и друштвени односи - критички приступ
Васпитни концепти и друштвени односи – Адорнова критичка анализа

4. недеља
вежбе - Теодор Адорно: Да ли је могуће васпитање после Аушвица?
Теодор Адорно: Васпитање после Аушвица – анализа текста

5. недеља
предавање - Однос критичке према духовно-научним и емпиријским теоријама васпитања

5. недеља
вежбе - Занемаривање друштвених односа моћи, интереса и потчињавања у васпитању

6. недеља
предавање - Васпитање за еманципацију – предмет проучавања критичке концепције васпитања

6. недеља
вежбе - Ослобађање од потчињавања и ослобађање за самоодређење
Ослобађање од потчињавања и ослобађање за самоодређење – двоструко значење еманципације

7. недеља
предавање - Филозофија постмодерне и васпитне концепције

7. недеља
вежбе - Васпитна концепција као одређени облик дискурса
Васпитна концепција као одређени облик дискурса који се одвија у складу са одређеним правилима

8. недеља
предавање - Спорење, а не тражење сагласности о циљевима и садржајима васпитања

8. недеља
вежбе - Постмодернистички плурализам гледишта о васпитању
Постмодернистички плурализам гледишта о васпитању кроз „научне“ и „ненаучне дискурсе“

9. недеља
предавање - Конструктивизам и васпитне концепције

9. недеља
вежбе - Научна спознаја васпитања као резултат људских „конструкција“

10. недеља
предавање - Теорија социјалног конструктивизма

10. недеља
вежбе - Моћ образовања у реконструкцији друштва – становиште Т. Брамелда

11. недеља
предавање - Једнаке шансе у образовању – има ли наде?

11. недеља
вежбе - Педагогија обесправљених Паула Фреиреа

12. недеља
предавање - Појам истине у образовању и истраживању образовања

12. недеља
вежбе - Начело истинитости - перспектива Ј. Ј. Рансијера.

13. недеља
предавање - Рекапитулација и завршна дискусија

13. недеља
вежбе - Евалуација курса
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Адорно, Т. (2006), Васпитање после Аушвица, Педагогија, бр. 1, (5-16)
Дмитријев, Г. Д. (2008), Модернизам, постмодернизам и теорија садржаја образовања у САД; Педагогија, LXIII , 2, (173-182).
Freire, P. (2002), Pedagogija obespravljenih, Zagreb, Odraz.
Хоркхајмер, М. (1976), Традиционална и критичка теорија, Београд: БИГЗ, (39-80)
Клафки, В. (2007), Основе критичко-конструктивистичке педагогије, Педагогија, LXII, 4 (541-549)
Konig, E. i Zedler, P. (2001), Teorije znanosti o odgoju, Zagreb: Educa, (236-256)
Palekčić, M. (2002), Konstruktivizam – nova paradigma u pedagogiji, Zagreb: Napredak, Vol. 143, br. 4, (403-413).
Ranciere, J. (2010), Učitelj neznalica, Pet lekcija iz intelektualne emancipacije, Zagreb: Multimedijalni institut.
Робертс П. (2007), Педагогија наде Паула Фреиреа, Педагогија, LXII, 4, (529-540).
Општа допунска литература
Bingham, Ch. (2010), Settling no Conflict in the Public Place: Truth in education, and in Rancièrean scholarship, Educational Philosophy and Theory, Vol. 42, Nos. 5-6, (649-664).
Лиотар, Ж.Ф. (1988), Постмодерно стање, Нови Сад: Братство-Јединство.
Mijatović, A. (1999) Ishodišta i odredišta suvremene pedagogije. U: A. Mijatović (ur.) Osnove suvremene pedagogije, (13-37), Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor;
Morrow, R. (2010), Habermas, Eurocentrism and Education, (63-74), u: Murphy, M. And Fleming, T. (Eds.), Habermas, Critical Theory and Education, Ney York and London: Rouledge.
Palumbo-Liu, D. (2001), Fables and apedagogy, Lyotard’s relevance for a pedagogy of the Other, (194-214), in: P.A. Dhillon & P. Standish (Eds.), Lyotard, Just education, London & New York: Routledge
↑↑↑