Педагогија

Курс:
Управљање у образовању (мастер)
У оквиру предмета: Управљање у образовању
Предавачи: др Емина Хебибванредни професор
др Мирјана Сенић Ружићдоцент
изборни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава: Значај, функција и природа процеса управљања у области образовања. Структуралне компоненте система управљања, врсте и нивои управљања у области школског образовања. Управљање школским системом и руковођење радом школе. Важност и претпоставке изградње и имплементације функционалне образовне политике. Развој и реформа школе и школског система као претпоставка и показатељ ефикасног управљања у области школског образовања. Практична настава: Истраживачки рада студената са циљем упознавања са искуствима практичара у обављању управних и руководећих функција; тематске посете државним управним органима и стручним институцијама у области образовања са циљем упознавања са њиховом надлежношћу и делокругом рада.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о функцији и природи процеса управљања у области школског образовања; оспособљавање студената за критичко сагледавање питања у области управљања школским системом и руковођења радом школе.
Предуслови за полагање: За похађање предметног програма нису предвиђени посебни услови.
Облици наставе: Предавања, индивидуални и групни рад; истраживачки рад студената; самостални рад студената на проучавању литературе и других извора података.
План курса:

1. недеља
предавање - Представљање предметног програма.

2. недеља
предавање - Значај, функција и природа процеса управљања у области образовања.

3. недеља
предавање - Врсте управљања у области шкослког образовања.

4. недеља
вежбе - Структура управних и руководећих органа у школском систему Србије.

5. недеља
вежбе - Процедура доношења законских докумената у области образовања.

6. недеља
предавање - Управљање у условима децентрализације у области образовања.

7. недеља
предавање - Аутономија школе и професионална аутономија наставника.

8. недеља
вежбе - Припрема за реализацију истраживачко-практичног рада студената у школи.

9. недеља
вежбе - Презентација резултата истраживачко-практичног рада студената у школи.

10. недеља
предавање - Претпоставке изградње и имплементације функционалне образовне политике.

11. недеља
предавање - Развој и реформа школе и школског система као функција управљања у образовању.

12. недеља
предавање - Изградња капацитета за управљање у образовању.

13. недеља
пракса - Посета министарству надлежном за област образовања.

14. недеља
пракса - Посета стручним институцијама за унапређивање и вредновање квалитета образовања.

15. недеља
- - Евалуација обављених активности; припрема за испит.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Хебиб, Е. (2013): Како развијати школу - развојни и реформски процеси у области школског образовања, Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета. (стр. 19-73)
Чизмић, С. и др. (1995): Психологија и менаџмент, Београд: Институт за психологију Филозофског факултета. (стр. 17-38; 39-54)
Levels of Autonomy and Responsibility of Teachers in Europe (2008), Brussels: Eurydice.
School Autonomy in Europe: Policies and Measures (2007), Brussels: Eurydice.
Yукл, Г. (2008). Руковођење у организацијама – теоријске спознаје, појмови, практичне смјернице. Загреб: Наклада Слап. (стр. 1-23; 81-115; 179-213)
Општа допунска литература
Barrera-Osorio, F.; Fasih, T. & A. Patrinos (2009): Decentralization Decision-Making in Schools (The Theory and Evidence on School-Based Management), Washington: The World Bank. (стр. 15-37)
Gammage, D. (2009). Managing School Change: Continuous Improvement Based on a Shared Vision and a Strategic Plan. In J. Zajda & D. Gammage (Eds.), Decentralisation, School-Based Management and Quality (pp. 102-123). London and New York: Springer.
Pont, B., Nusche, D. & Moorman, H. (2008). Improving School Leadership: Policy and Practice. Paris: OECD. (15-68)
↑↑↑