Педагогија

Курс:
Савремени педагошки правци (осн.)
У оквиру предмета: Савремени педагошки правци
Предавачи: др Биљана Бодрошки-Спариосуванредни професор
др Мирјана Сенић Ружићдоцент
Лука Николићистраживач-приправник
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава: Појава различитих педагошких праваца крајем XIX и почетком XX века. Различите класификације педагошких праваца. Индивидуална педагогија. Педологија. Педоцентризам. Теорија слободног васпитања. Социјална педагогија. Однос појединца и друшта у различитим концепцијама социјалне педагогије. Државно-грађанско васпитање. Културна педагогија. Однос културних и образовних добара. Духовно-научна педагогија. Педагогија радне школе. Радна школа мануелног и слободног-духовног рада. Продуктивна школа. Прагматистичка педагогија. Педагошки инструментализам. Пројект-метод и прогресивизам. Експериментална педагогија. Компаративна педагогија. Изборни правци: Функционална педагогија. Есенцијалистичка педагогија. Егзистенцијализам и васпитање. Марксистичка педагогија. Религијска педагогија. Психоанализа и васпитање. Кибернетска педагогија.
Циљ изучавања курса: Упознавање са различитим концепцијама васпитања, педагошким школама и правцима; оспособљавање за критичко сагледавање и процењивање педагошких теорија и учења; упућивање студената у одговарајуће облике истраживачког рада у овој области.
Предуслови за полагање: Увод у педагогију, Основи педагошке науке и Историја педагошких идеја.
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинари (анализе, расправе, дискусије, саопштења, извештаји), групне и индивидуалне консултације, рад на пројектима индивидуално или тимски, менторски рад.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање о појави различитих педагошких праваца

1. недеља
вежбе - Упознавање са програмом
Упознавање студената са циљевима и садржајем наставног предмета, предвиђеним обавезама студената, као и са начином оцењивања рада и резултата.

2. недеља
предавање - Различите класификације педагошких праваца

2. недеља
вежбе - Сврха, критеријуми и тешкоће у класификовању педагошких праваца
Сврха, критеријуми и тешкоће у класификовању педагошких праваца – преглед релевантне литературе.

3. недеља
предавање - Настанак, основе и варијанте Индивидуалне педагогије

3. недеља
вежбе - Педоцентристичка становишта у делима Е. Кеј
Педоцентристичка становишта у делима Е. Кеј – саопштења студената и дискусија

4. недеља
предавање - Дете у концепцији васпитања Е. Кеј

4. недеља
вежбе - Анализа студентских есеја на тему „Да ли је XX век био век детета?“

5. недеља
предавање - Покушаји практичне примене идеја индивидуалне педагогије

5. недеља
вежбе - Сличности и разлике између Толстојеве школе у Јасној Пољани и Ниловог Самерхила

6. недеља
предавање - Настанак и различите варијанте Социјалне педагогије

6. недеља
вежбе - Однос појединца и друштва у концепцији васпитања П. Наторпа
Однос појединца и друштва у концепцији васпитања П. Наторпа – саопштења студената и дискусија

7. недеља
предавање - Моћ васпитања и улога васпитача у социјалној педагогији

7. недеља
вежбе - Ауторитет васпитача у концепцији Е. Диркема
Ауторитет васпитача у концепцији Е. Диркема – саопштења студената и дискусија

8. недеља
предавање - Културна педагогија – основна полазишта и главне варијанте

8. недеља
вежбе - Однос појединца и заједнице кроз разумевање конкретне васпитне ситуације
Однос појединца и заједнице кроз разумевање конкретне васпитне ситуације – допринос духовно-научне педагогије

9. недеља
предавање - Прагматистичка педагогија

9. недеља
вежбе - Васпитање као реконструкција искуства – концепција Џ. Дјуја

10. недеља
предавање - Експериментална педагогија

10. недеља
вежбе - Домети емпиријског истраживања образовања и васпитања
Домети емпиријског истраживања образовања и васпитања – становишта Е. Мојмана и А. Лаја

11. недеља
предавање - Компаративна педагогија

11. недеља
вежбе - Образовање и васпитање из компаративне перспективе – шта можемо научити?

12. недеља
предавање - Радна или Активна школа

12. недеља
вежбе - Бег од „празног вербализма“ - вечити педагошки изазов

13. недеља
предавање - Рекапитулација и завршна дискусија

13. недеља
вежбе - Евалуација курса
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бодрошки Спариосу, Б.(2000), Схватање дечије природе у педоцентристичкој педагогији - становишта Русоа и Дјуија. Настава васпитање, год. 49, бр. 3, (469-482)
Диркем, Е. (1981), Васпитање и социологија, Београд, (33-57)
Key, E. (2000), Stoleće deteta, Zagreb: Educa
Клафки, В. (2007), Духовно-научна педагогија, достигнућа, ограничења и критичка трансформација, Педагогија, бр. 3, (351-361).
Коцић, Љ. (1983), Експериментална педагогија, (одговарајући делови), Београд: ИПИ и Просвета, (11-63).
Митровић, Д. (1981), Модерни токови компаративне педагогије, Сарајево: ИП "Свијетлост" (11-54)
Ђорђевић, Ј. (2000), Реформни педагошки покрети у XX веку, Београд: Учитељски факултет и Научна књига, (65-109).
Поткоњак, Н. (2000), ХХ век - ни век детета ни век педагогије, Београд: Savez pedagoških društava Jugoslavije, (7-33, 53-210, 258-364, 426-437).
Жлебник, Л. (1983), Општа историја школства и педагошких идеја, Београд, (266-273)
↑↑↑