Педагогија

Курс:
Породични односи и васпитање (мастер)
Предавачи: др Биљана Бодрошки-Спариосуванредни професор
др Мирјана Сенић Ружићдоцент
изборни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава: Различите теоријске оријентације у проучавању породичних односа и њихове педагошке импликације. Структурално-функционална теорија. Развојна теорија. Симболички интеракционизам. Системска теорија. Теорија афективне везаности. Теорија социјалне размене. Теорија конфликта. Теорија културног и социјалног капитала. Насиље у породици и проблеми васпитања. Превенција злостављања и занемаривања деце. Операционализација варијабли породичничног контекста у међународним истраживањима образовних постигнућа ученика. Практична настава: Дискусије о различитим теоријским оријентацијама у подручју породичног васпитања. Студентска излагања на часу о одређеним проблемима породичних односа и васпитања. Презентација семинарског рада или извештаја о обављеном истраживању о појединим питањима породичног васпитања – самостално или као члан тима.
Циљ изучавања курса: Стицање темељних знања о теоријским приступима у проучавању породичних односа и васпитања. Развој способности препознавања теоријских основа различитих истраживачких поступака. Оспособљавање за планирање и реализацију истраживања.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинари, дискусије, групни и индивидуални рад, истраживачки рад, презентације, индивидуалне консултације.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у различите теоријске оријентације у проучавању породичних односа
Увод у различите теоријске оријентације у проучавању породичних односа – педагошки аспект

1. недеља
вежбе - Упознавање са програмом
Упознавање са програмом, садржајем и начином рада, литературом, предиспитним обавезама. Разговор о програму и предлози студената

2. недеља
предавање - Васпитање са аспекта структурално-функционалне теорије породице.

2. недеља
вежбе - Васпитање као интенционално деловање нуклеарне породице
Васпитање као интенционално деловање – примарна социјализација деце и стабилизација личности одраслих.

3. недеља
предавање - Васпитање у породици са становишта развојне теорије

3. недеља
вежбе - Узајамност развоја породице и појединца
Узајамност развоја породице и појединца. Рођење детета као нормативни догађај. Време и редослед догађаја.

4. недеља
предавање - Теорија симболичког интеракционизма и породично васпитање

4. недеља
вежбе - Од преузимања улоге до креирања улоге мајке и оца
Родитељи као „значајни други“. Од преузимања улоге до креирања улоге мајке и оца.

5. недеља
предавање - Породично васпитање са становишта системске теорије

5. недеља
вежбе - Породица као комуникацијски систем
Породица као комуникацијски систем, целина која је одвојива од своје околине, а чији су делови међусобно повезани.

6. недеља
предавање - Теорија афективне везаности и породично васпитање

6. недеља
вежбе - Импликације теорије афективне везаности на однос родитељ-дете
Импликације теорије афективне везаности на однос родитељ-дете. Сигурност у односу са родитељима и у однос међу родитељима.

7. недеља
предавање - Породично васпитање са становишта теорије социјалне размене

7. недеља
вежбе - Породица као скуп појединаца који се руководе максимизацијом личне користи
Породица као скуп појединаца који се руководе рационалним интересом – максимизацијом личне користи. Васпитање као процес доношења рационалних одлука и склапања прећутних уговора.

8. недеља
предавање - Теорија конфликта и породично васпитање

8. недеља
вежбе - Васпитање за управљање конфликтима у породичним односима

9. недеља
предавање - Насиље у породици и проблеми васпитања

9. недеља
вежбе - Облици превенције различитих облика насиља и злостављања у породици

10. недеља
предавање - Концепти културног и социјалног капитала породице – образовне импликације

10. недеља
вежбе - Индикатори теорија културног и социјалног капитала

11. недеља
предавање - Контекстуалне породичне варијабле у истраживањима образовних постигнућа

11. недеља
вежбе - Анализа истраживачких инструмената – примери PISA и TIMSS
Контекстуалне породичне варијабле

12. недеља
предавање - Будућност породице и породичног васпитања.

12. недеља
вежбе - Шта можемо очекивати? - заједничка дискусија

13. недеља
предавање - Рекапитулација садржаја курса и завршна дискусија

13. недеља
вежбе - Евалуација курса
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бодрошки Спариосу, Б. (2009), Утицај породичног статуса на образовна постигнућа ученика - различити приступи мерења (112-123), у: Ђ.Комленовић,и др.(ур.), Квалитет и ефикасност наставе,Београд,ИПИ
Chibucos, R. T. Leite, R. W. (2005), Readings in Family Theory, Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications (1-13, 95-97, 137-139, 183-185, 237-239, 279-281).
Михић, И. (2012), Породица као база сигурности у развоју афективне везаности (121-146) у: Т. Стефановић-Станојевић и др. (ур.), Афективна везаност и породични односи: развој и значај, Београд:ЦПП
Sillars, A., Canary, D. J., Tafoya, M. (2004), Communication, Conflict and the Quality of Family Relationships, u: Vangelisti, A. L. (Ed.), Handbook of Family Communication, Mahwah, London, (413-446)
Smith, R. S., (2009), Hamon, R. R., Ingoldsby, B. B., Miller, J. E. (2009), Exploring Family Theories, New York, Oxford: Oyford University Press, (9- 22; 38-49; 64-79, 123-138, 161-174, 201-211)
Vangelisti, A. L. (Ed.), (2004), Handbook of Family Communication, Mahwah, London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, (1-31, 269-286, 413-446)
White, J. M., Klein, D. M. (2008), Family Theories, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: Sage Publications. (33-204)
↑↑↑