Педагогија

Курс:
Основи педагошке науке (осн.)
У оквиру предмета: Основи педагошке науке
Предавачи: др Биљана Бодрошки-Спариосуванредни професор
др Мирјана Сенић Ружићдоцент
др Александар Тадићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава Процес настанка, развоја и конституисања педагогије као науке. Различита схватања предмета педагошке науке. Педагогија као интегрална наука о васпитању. Различите концепције научног заснивања педагогије (нормативна, емпиријска, херменеутичка). Методолошке оријентације у педагогији. Систем научних знања и педагошка терминологија. Педагошке "школе" и правци. Систем научних дисциплина у педагогији. Критеријуми класификације и систематизације педагошких дисциплина. Педагогија и друге друштвене науке (однос педагогије и филозофије, педагогије и социологије, педагогије и психологије, педагогије и економије). Практична настава Семинари, вежбе и дискусије о питањима односа педагошке теорије и праксе у различитим педагошким концепцијама, проблему вредносне неутралности у педагогији и односа педагогије и других наука.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са педагогијом као науком; сагледавање специфичности педагошког, интегралног проучавања васпитних феномена; припремање студената за изучавање и разумевање педагошких питања на каснијим годинама студија педагогије.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинари, дискусије, групни и индивидуални рад, презентације радова.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање о конституисњу педагогије као науке
Педагогија - од уопштавања искуства до науке

1. недеља
вежбе - Упознавање са програмом
Детаљно упознавање студената са програмом, садржајем и начином рада, литературом, предиспитним обавезама. Разговор о програму и предлози студената.

2. недеља
предавање - Васпитање као предмет проучавања педагогије - историјски приступ
Прочавање васпитања кроз историју. Кратка рекапитулација.

2. недеља
вежбе - Пут кроз векове - од антике до конституисања педагогије као науке
Саопштења студената о одабраним темама из историје педагогије

3. недеља
предавање - Допринос класика педагогије конституисању педагогије као науке
Ј. А. Коменски, Ж. Ж. Русо, Ј. Х. Песталоци, Ј. Ф. Хербарт и њихова дела

3. недеља
вежбе - Класици педагогије - ризница знања
Анализа одабраних текстова

4. недеља
предавање - Хербартова концепција - први покушај научног утемељења педагогије
Основне поставке Хербартовог нормативног утемељења педагогије.

4. недеља
вежбе - Нормативна начела Хербартове педагогије
Однос вредности, начела и практичног деловања у Хербартовој педагогији.

5. недеља
предавање - Филозофија и психологија - два потпорна стуба педагогије
Улога филозофије у формулисању циља, а психологије у одређивању метода васпитања.

5. недеља
вежбе - Темељне вредности и васпитни циљеви - оријентир за васпитну праксу
Од врховних педагошких норми ка конкретним одлукама у одређеној васпитној ситуацији - улога педагошког такта васпитача

6. недеља
предавање - Критика нормативног концепта Хербартове педагогије
Проблем дедукције као методолошког полазишта нормативне педагогије

6. недеља
вежбе - Пет основних начела васпитног деловања - могу ли се бранити данас?
Проблем универзалности и легитимитета

7. недеља
предавање - Педагогија као емпиријска наука о васпитању
Појава експерименталне педагогије и индуктивног методолошког приступа у проучавању васпитања.

7. недеља
вежбе - Педагошке чињенице - основа педагошке науке
Програм и методологија екперименталне педагогије

8. недеља
предавање - Наука о васпитању као систем општих исказа о васпитној стварности
Интерсубјективна проверљивост научних исказа о васпитању

8. недеља
вежбе - Концепције науке о васпитању Е. Диркема и В. Брецинке
Анализа аргументације представника емпиријске концепције васпитања

9. недеља
предавање - Наука о васпитању као херменеутичка дисциплина
Допринос В. Дилтаја заснивању херменутички оријентисане педагогије. Херменеутичка педагогија и критичка теорија васпитања.

9. недеља
вежбе - Разумевање васпитне стварности - основни задатак педагогије
Метода разумевања - пример истраживања дечје игре

10. недеља
предавање - Систем научних дисциплина у педагогији
Критеријуми класификације и систематизације педагошких дисциплина

10. недеља
вежбе - Предмет проучавања појединих педагошких дисциплина
Диференцијација педагошког знања и њихова међусобна повезаност

11. недеља
предавање - Педагогија и друге науке
Педагогија и филозофија. Педагогија и социологија. Педагогија и психологија.

11. недеља
вежбе - Педагогија као интегрална наука о васпитању
Проучавање васпитања у целини - предмет педагогије

12. недеља
предавање - Научно истраживање васпитних појава
Специфичности и тешкоће истраживања васпитних појава

12. недеља
вежбе - Врсте педагошких истраживања
Анализа истраживачке литературе и дискусија.

13. недеља
предавање - Критичко процењивање различитих концепција науке о васпитању
Дискусија о методолошким приступима нормативне, емпиријске и херменутичке педагогије.

13. недеља
вежбе - Евалуација курса
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Брецинка, В. (1990), Наука о васпитању, Педагогија, бр. 2, Београд, (193-215)
Диркем, Е. (1981), Васпитање и социологија, Београд: ЗУНС, (33-57).
Коцић, Љ. (2004), Проблем дефинисања предмета педагогије и њеног разграничења од других наука, у: Југословенска педагогија друге половине ХХ века, Ужице, Учитељски факултет, (23-38).
Клафки, В. (2007), Основе критичко-конструктивистичке педагогије, Педагогија, LXII, 4,(541-549).
Konig, E. i Zedler, P. (2001), Teorije znanosti o odgoju, Zagreb: Educa (11-99, 183-196).
Мијаларе, Г. (1989), Увод у едукацијске знаности, Загреб: Школске новине, (17-38).
Поткоњак, Н. (1997), Теоријско-методолошки проблеми педагогије, Београд: Просвета, (41-70).
Трнавац, Н., Ђорђевић, Ј. (2007), Педагогија, Београд: Научна књига-Комерц (63-95).
↑↑↑