Педагогија

Курс:
Логика са општом методологијом (осн.)
Предавачи: др Војислав Божичковићредовни професор
др Андреј Јандрићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Обухваћене су следеће теме: врсте судова и логички односи између њих, врсте закључивања, логика исказа, логика предиката, појам научног објашњења, структура научног истраживања, примена статистичких метода. На вежбама се увежбавају задаци који су у вези са наведеним темама, обрађеним на предавањима.
Циљ изучавања курса: Да студенти овладају најопштијим знањима из логике и методологије, неопходним за разне области научног истраживања и формулисање теорија.
Предуслови за полагање: нема посебних предуслова
Облици наставе: Предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Коен и Нејгел, Увод у логику и научни метод (У) Нејгел, Структура науке (КДА) Хемпел, Филозофија природних наука (КДА) Лазовић и Павковић (прир.), Огледи о језику и значењу (КПН и КДА)
↑↑↑