Педагогија

Курс:
Програми грађанског васпитања (осн.)
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Грађанско васпитање и образовање за демократију и грађанско друштво: појмови и приступи. Образовање за демократско грађанство: европска и глобална димензија. Образовање за демократско грађанство у Србији: демократизација образовања и увођење предмета грађанско васпитање; ОДГД национални оквир. Циљеви, компетенције и исходи образовања за демократију. Стратегије и методе образовања за демократију и грађанско друштво. Програми грађанског образовања (приказ и анализа примера). Образовање наставника за грађанско васпитање. Практична настава:Планирање, реалиазција и евалуација једног часа грађанског васпитања или наставног блока образовања за демократију и грађанско друштво.
Циљ изучавања курса: Разумевање концепта и принципа образовања за демократију и грађанско друштво, упознавање са програмима и методама грађанског васпитања и стицање практичних знања за извођење наставе грађанског васпитања, развијање грађанске свести и активизма.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: практична и семинарска вежбања, радионице, предавања са дискусијом
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бирзеа, Ц., Образовање за демократско грађанство: перспектива доживотног учења, Савет Европе, 2000.
Gollob,R., Krapf, Преглед елемената планирања и метода учења у образовању о људским правима и грађанском образовању, Теоријско-методичке основе грађанског васпитања, Јагодина, 2006.
Делор, Ж.и др., Од друштвене кохезије до демократског суделовања, Учење-благо у нама, Загреб, 1998.
Дуер, К., Стратегије за учење демократског грађанства, Савет Европе, 2000.
Одижије, Ф., Основни појмови и кључне компетенције за образовање за демократско грађанство, Теоријско-методичке основе грађанског васпитања, Јагодина, 2006.
ОДГД у европским земљама – компаративна анализа, Савет Европе, 2004.
Пешић, М., Демократизација образовања и образовање за демократију и грађанско друштво, Квалитетно образовање за све - пут ка развијеном друштву, МПС, 2002.
Предлог Националног оквира за образовање за демократију и грађанско друштво, Београд, 2005.
Програми и приручници за наставнике за Грађанско васпитање (за основну и средњу школу), МПС, Београд, 2002-2004.
Спајић-Вркаш, В. и др., Поучавати права и слободе, Загреб, 2004.
↑↑↑