Педагогија

Курс:
Савремене теорије васпитања (мастер)
Предавачи: др Биљана Бодрошки-Спариосуванредни професор
др Мирјана Сенић Ружићдоцент
др Александар Тадићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава Педагогије "есенције" и педагогије "егзистенције". Филозофски утемељене концепције васпитања. Натуралистичке теорије васпитања. Персоналистичке теорије васпитања. Теорије слободног васпитања. Теорије друштвено-усмереног васпитања. Прагматистичке и прогресивистичке концепције васпитања. Реконструктивистичке теорије васпитања. Аксиолошки засноване теорије васпитања. Духовно-научна педагогија. Функционалне теорије васпитања и педагогија активности. Есенцијалистичке и перенијалистичке теорије васпитања. Теолошке концепције васпитања. Егзистенцијализам и васпитање. Психоанализа и васпитање. Критичке теорије васпитања. Практична настава Вежбе, семинари, дискусије о различитим схватањима васпитања и педагогије.
Циљ изучавања курса: Темељно упознавање са различитим теоријским оријентацијама у педагогији; разумевање и критичка анализа основних поставки савремених концепција васпитања; оспособљавање за истраживачки рад у овој области.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинари, дискусије, групни и индивидуални рад, презентације радова, менторски рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Дјуи, Џ. (1970), Васпитање и демократија - увод у филозофију васпитања, Цетиње: Обод
Ђорђевић, Ј. (2000), Реформни педагошки покрети у ХХ веку, Београд: Научна књига и Учитељски факултет.
Кершенштајнер, Г. (1939), Теорија образовања, Београд, "Геца Кон".
Кнежевић-Флорић, О. (2005), О једном моделу интеграције двеју педагошких рефлексија или о педагогији развоја, Педагогија, бр. 4, 458-472.
Коцић, Љ. (2007), Сајделова критика Кершенштајнеровог схватања радне школе, Зборник Института за педагошка истраживања, Београд, бр. 2, (Вол.39), 412-426.
Мијатовић, А. (1999), Развој сувремених педагошких идеја, у: А. Мијатовић (ред.) Основе сувремене педагогије, Загреб: Хрватски педагошко-књижевни збор.
Неки правци грађанске педагогије, (1971), Педагогија, бр. 2, Београд (сепарат)
Нил, А. (2000), Нови Самерхил, Сремски Карловци: Каирос
Поткоњак, Н. (2000), ХХ век - ни век детета ни век педагогије, Београд: Учитељски факултет.
↑↑↑