Педагогија

Курс:
Основи педагошке науке (осн.)
У оквиру предмета: Основи педагошке науке
Предавачи: др Биљана Бодрошки-Спариосуванредни професор
др Мирјана Сенић Ружићдоцент
др Александар Тадићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Теоријска настава Процес настанка, развоја и конституисања педагогије као науке. Различита схватања предмета педагошке науке. Педагогија као интегрална наука о васпитању. Различите концепције научног заснивања педагогије (нормативна, емпиријска, херменеутичка, системска). Методолошке оријентације у педагогији. Систем научних знања и педагошка терминологија. Педагошке "школе" и правци. Систем научних дисциплина у педагогији. Критеријуми класификације и систематизације педагошких дисциплина. Педагогија и друге друштвене науке (однос педагогије и филозофије, педагогије и социологије, педагогије и психологије, педагогије и антропологије). Практична настава Семинари, вежбе и дискусије о питањима односа педагошке теорије и праксе у различитим педагошким концепцијама, проблему вредносне неутралности у педагогији и односа педагогије и других наука.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са педагогијом као науком; сагледавање специфичности педагошког, интегралног проучавања васпитних феномена; припремање студената за изучавање и разумевање педагошких питања на каснијим годинама студија педагогије.
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинари, дискусије, групни и индивидуални рад, презентације радова.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Брецинка, В. (1990), Наука о васпитању, Педагогија, бр. 2, 193-215, Београд.
Диркем, Е. (1981), Васпитање и социологија, Београд: ЗУНС
Коцић, Љ. (2004), Проблем дефинисања предмета педагогије и њеног разграничења од других наука, у: Југословенска педагогија друге половине ХХ века, Ужице, Учитељски факултет.
Кенинг, Е. (1985), Конструктивистичко схватање науке о васпитању, Педагогија, бр. 1, 134-141, Београд.
Кенинг, Е., Зедлер, П. (2001), Теорије знаности о одгоју, Загреб: Едука.
Мијаларе, Г. (1989), Увод у едукацијске знаности, Загреб: Школске новине.
Поткоњак, Н. (1997), Теоријско-методолошки проблеми педагогије, Београд: Просвета.
Трнавац, Н., Ђорђевић, Ј. (2007), Педагогија, Београд: Научна књига-Комерц
↑↑↑