Мастер историје - руске студије - Актуелности

АКТУЕЛНОСТИ

Услови уписа мастер академских студија Мастер историје – руске студије: завршене основне академске студије историје (240 ЕСПБ) или завршене основне студије историје у четворогодишњем трајању, у складу са условима утврђеним Статутом Универзитета и Факултета и положен пријемни испит. Студент који је завршио други студијски програм полаже диференцијалне испите у складу са студијским програмом и Статутом Факултета, и тек након тога полаже пријемни испит.
Предуслов за упис је и базично познавање руског језика или других језика Источне Европе.

Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија: Студент може прећи са других програма мастер академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Веће Одељења за историју на основу увида у садржај студијског програма са којег прелази. Процедура преласка утврђена је Статутом Факултета. Начин избора предмета из других студијских програма: Студент бира предмете из других студијских програма у складу са одредбама Правилника о пријављивању предмета Факултета.

 

↑↑↑