Мастер ДДТ - Програм студија

Мастер друштвено-хуманистичких наука из области друштва, државе и транзиције – ДДТ (предлог)

 

Излаз
Предлог: мастер друштвено-хуманистичких наука из области друштва, државе и транзиције

Ниво студија: Студије другог степена: мастер академске студије

Број ЕСПБ бодова: 60

Трајање програма у годинама: 1


Израда завршног рада и студијски истраживачки рад: 30 ЕСПБ бодова

Предмети: 30 бодова

Језик студија: енглески


Услови уписа

Завршене основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ бодова.

Циљеви програма

Кроз актуелна питања из области друштвене историје у свету студенти стичу знања како за наставак академског образовања, тако и за суочавање са изазовима у пракси. Општи циљ програма је да, у контексту знања из области из којих се реализује настава, студенти развијају компетенције које су неопходне за самостални рад историчара, односно да сви студенти стекну основна знања, вештине и способности значајне за развијање специфичних знања из друштвене историје. Знања су названа специфичним јер, поред тога што друштвена историја припада историјској науци, ради разумевања исте неопходна су знања из блиских друштвено-економских дисциплина.

Мастер историје ДДТ су усмерене ка: овладавању специфичним знањима из појединих ужих области у оквиру друштвене историје који су подељени у три модула; овладавање основним знањима из сродних научних области ради остваривања могућности оспособљавања за самосталан научно-истраживачки рад; усвајање методолошких знања и вештина специфичних за поједине уже области у оквиру историјске науке; упознавање са применом стечених научних и специфичних методолошких знања и вештина у практичном научно-истраживачком процесу; оспособљавање за самостално уочавање и дефинисање научних проблема; овладавање знањем из домена методологије усменог саопштавања резултата научно-истраживачког рада као и овладавање знања из домена методологије писања различитих врста научних радова;

Методологија са историографијом за студије модерне историје је предмет који студенти могу бирати на сва три модула. Циљ предмета је унапређивање теоријских и методолошких знања неопходних за научноистраживачки рад у области научне историографије.

Посебни циљеви програма:

- развијање професионалног идентитета историчара друштвене историје,
- разумевање основних сазнања о друштвеној историји као и друштвеним и економским изазовима данашњице,
- оспособљавање за критичко промишљање у контексту друштвене и савремене историје.
- Развијање културе и вештине комуникације, сарадње и тимског рада.

Листа обавезних и изборних предмета, са оквирним садржајем

Студијски програм мастер академских ДДТ структуиран је тако да током првог и другог семестра студент похађа наставу из изборних и обавезних предмета.

У првом семестру његова активност изражава кроз студијски истраживачки рад, који је у функцији израде завршног рада. Изборни предмети су груписани у три изборне позиције односно подмодуле: друштво, држава и транзиција. (После назива сваке групе изборних предмета у загради је наведен број ЕСПБ који студент требало да оствари полагањем предмета понуђених у оквиру одговарајућег подмодула). Заједнички изборни предмет на све три изборне позиције јесте српски језик, предвиђен за полазника средњег нивоа. Настава се држи на енглеском језику у току студија. Српски језик спада у изборне предмете, Завршни рад се пише на енглеском језику.

Прву групу обавезних предмета чине два предмета чији је циљ усвајање знања и вештина специфичних за простор Југоисточне Европе у периоду од стварања модерних држава до постконфликтног периода 21. века. Сваки студент који изабере српски језик као изборни предмет у оквиру подмодула може да изабере један од два обавезна предмета. Остали студенти који нису изабрали српски језик као изборни предмет имају по један обавезни предмет у сваком семестру.

На преостала три подмодула груписани су изборни предмети који својим тематским опсегом омогућавају студентима да се определе у складу са својим интересовањима за одређену област: друштво, држава или транзиција. Студент може да изабере да један од највише три изборна предмета буде из другог подмодула од оног који је његов избор и у оквиру којег има два изборна предмета.

Заступљени су предмети чији је садржај везан за област друштвено-хуманистичких наука. Студент такође има могућност да путем избора одговарајућих предмета продуби своје разумевање друштва, државе и транзиције. У хронолошким и просторним оквирима одређеним садржајем предмета, суочава се са научним проблемима из политичке, друштвене, економске и културне историје. На тај начин студент стиче основу за практични научноистраживачки процес и самостално писање научноистраживачког рада. Други семестар мастер академских студија историје намењен је претежно изради завршног мастер рада али и слушању предмета. Студент се кроз консултативну наставу са ментором упознаје са методологијом научног истраживања и писменог и усменог саопштавања резултата научноистраживачког рада, односно да примењује стечена знања и вештине у приступу одабраној теми. Бодовна вредност предмета исказана је у складу са Европским системом преноса бодова (ЕСПБ). Сваком од предмета на овом нивоу студија додељено је 6 ЕСПБ. Савлађивањем градива из свих предмета и полагањем испита студент остварује 30 ЕСПБ у првом и другом семестру. Рад студента у првом семестру изражава се кроз студијски истраживачки рад у укупном обиму од 15 ЕСПБ, док сам завршни рад носи 15 ЕСПБ. Бодовна вредност завршног рада исказана у ЕСПБ: Програмом мастер академских ДДТ предвиђена је бодовна вредност завршног мастер рада у обиму од 15 ЕСПБ, док је студијском истраживачком раду студента, који се реализује у првом семестру, додељено 15 ЕСПБ. Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета утврђени су у програмима предмета.

Компетенције

Савладавањем програма мастер академских студија ДДТ студент стиче следеће опште компетенције: за самостално разумевање друштвених појава, прецизну дистинкцију узрока и последица историјских догађаја, економских и културних феномена и цивилизацијских достигнућа, вредновање историјских података и њихово правилно смештање у одговарајући контекст и друштвено-економску средину; самостално сагледавање и проучавање широког спектра друштвених, историјских, економских и културних појава, њихово стручно истраживање и повезивање са резултатима хуманистичких наука и некадашњим и савременим политичким околностима. Мастер ДДТ је компетентан да учествује у базичним научним истраживањима и да самостално спроводи проучавања друштвено-хуманистичких феномена у свим њиховим појавним облицима, да уочава повезаност између догађаја, друштвених и економских трендова и промена и културних стремљења и да разуме вишеслојност историјског развоја и његове последице у савременом времену. Предметно-специфичне компетенције које мастер ДДТ стиче јесу: примена знања о одоносу друштва, државе и транзиције, некадашњим државама и друштвима, њиховим економским системима и изазовима, начинима размишљања карактеристичним за одређени простор, време или групу; истраживање и упоређивање са подацима којима располаже савремена наука. Оспособљен је да прати методолошке и теоријске новине у специфичним областима друштвено-хуманистичких наука и да сагледава развој струке; да активно примењује и саопштава своја знања у разним образовним и научним, установама и да доприноси бољем разумевању сложеног односа између друштва, државе и транзиције.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм другог нивоа студија Друштво, држава, транзиција
↑↑↑