Класичне науке

Теорија античке књижевности
Предавачи: др Војислав Јелићредовни професор
др Ана Петковићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 8.00
Начин полагања: усмени
Садржај предмета: Тумачење дела грчке и римске књижевности применом појмовно-методолошких поступака авремене науке о књижевности.
Циљ изучавања предмета: - упознавање студената са методама и поступцима науке о књижевности. - формирање способности за анализу књижевног текста на свим нивоима структуре. - формирање способности књижевно-историјске и књижевно-критичке анализе књижевног дела
Предуслови за полагање: -познавање грчког и латинског језика у степену који студенту омогућава да прати рад на часу. -познавање основа историје античке књижевности
Облици наставе: предавања и вежбе
Обавезе студената: Похађање наставе је обавезно. Студенти су дужни да се припреме за превођење и анализу текста и да прочитају програмом предвиђену литературу.
Постојећи курсеви:
↑↑↑