Класичне науке

Курс:
Византијска филологија II општи курс
У оквиру предмета: Византијска филологија II
Предавачи: др Дарко Тодоровићванредни професор
др Ил Акаддоцент
изборни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Историја византијске књижевности, основе новогрчке књижевности, развитак грчког језика у средњем веку.
Циљ изучавања курса: Упознавање средњовековне грчке књижевности. Способност превођења са средњовековног грчког. Оспособљеност за научни рад у области византијске филологије (нпр. употреба извора, савремена методологија рада, коришћење критичких издања).
Предуслови за полагање: Положени испити из предмета: Грчки језик I и II; Византијска филологија I.
Облици наставе: 15 часова предавања и 15 часова вежби у семестру
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, израда домаћих радова, израда писмених вежби.
Начин оцењивања рада и резултата: Усмени испит на крају 4. године (8. семестар).
План курса:

1. недеља
предавање - Позноантичка и рановизантијска теорија писма
Развој византијске епистолографије на основама античке епистолографске теорије

2. недеља
предавање - Основне одлике византијског писма
Писмо као обавезни део литерарне активности византијских писаца

3. недеља
предавање - Дужина писма (са примерима)
Краткоћа као теоретски постулат византијске епистолографије и њена примена у пракси писања писама

4. недеља
предавање - Композиција писма
Теоретске поставке о саставу једног писма.

5. недеља
предавање - Писмо као замена за лични контакт и дијалог
Писмо замишњљено као лични контакт двојице кореспондената.

6. недеља
предавање - Писмо као израз пријатељства
Пријатељство као теоретски предуслов одвијања кореспонденције

7. недеља
предавање - Општа места епистолографије
Епистолографија, реторски обележена, садржи одређен број општих места која аутори варирају на различите начине.

8. недеља
предавање - Метафорика византијског писма
Често коришћене метафора у византијском писму.

9. недеља
предавање - Хумор у писмима
Хумор који епистолографи користе у одређеној врсти писама.

10. недеља
предавање - Натурализам у писмима
Тенденција ка натуралистичким описима која се релативно често јавља у византијским писмима.

11. недеља
предавање - Писмо као средство комуникације
Писмо је било нарочито важно као средство општења међу византијским лљудима од пера.

12. недеља
предавање - Писмо као средство информације
Недостатак конкретних информација као одлика византијског писма.

13. недеља
предавање - Писмо као вапај из прогонства
Поред великог дела писама писаних иѕ реалног прогонства византијски интелектуалци су свако удањавање из Цариграда схватали као прогонство чак и кад се радило обављању високих државних функција.

14. недеља
предавање - Пропратно писмо уз поклон
Обичај код Византинаца да шаљу литерарно састављене пропратне белешке уз поклоне.

15. недеља
предавање - Писмо као штиво на јавним литерарним скуповима
Обичај да се нарочито лепо стилски обликована писма јавно читају на "театронима", књижевним скуповима.

16. недеља
предавање - Стилске фигуре у епистолографији
Примена стилских фигура на примеру одабраног писма.

17. недеља
предавање - Епистолографија IV века
Карактеристике писама ретора и црквених отаца 4. века

18. недеља
предавање - Епистолографија IV - V века
Писма Јована Златоустог, Синесија из Кирене и Теодорета из Кира.

19. недеља
предавање - Епистолографија VI века
Примери преписке ретора из Газе као и најугледнијих писаца 6. века.

20. недеља
предавање - Епистолографија VII-IX века
Писма главних учесника иконоборских распри.

21. недеља
предавање - Епистолографија IX века
Фотијева и Аретина писма.

22. недеља
предавање - Епистолографија X века
Писма патријарха Николе Мистика као и интелектуалаца друге половине века.

23. недеља
предавање - Епистолографија XI века
Значај писама Јована Мавропода и Михаила Псела

24. недеља
предавање - Епистолографија XII века
Карактеристика преписке интелектуалаца 12. века.

25. недеља
предавање - Епистолографија XIII века
Писма митрополита Навпакта Јована Апокавка.

26. недеља
предавање - Епистолографија XIV века
Најзанимљивија писма књижевник и полихистора 14. века.

27. недеља
предавање - Епистолографија XV века
Писма цара Манојла II као пример нових тенденција у епистолографији.

28. недеља
предавање - Закључне поставке о византијској епистолографији
Преглед главних карактеристичних црта византијске преписке.

29. недеља
предавање - Припрема за испит

30. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. С. С. Аверинцев, Поетика рановизантијске књижевности, превели Д. Недељковић и М. Момчиловић, предговор Д. Богдановић, СКЗ, Београд 1982. 2. Х. Г. Бек, Путеви византијске књижевности, превела Ј. Протић-Крсмановић, предговор Д. Богдановић, СКЗ, Београд 1967. 3. L. Breje, Vizantijska civilizacija, prevela I. Nikolajević, Nolit, Beograd 1976 (poglavlja IX-XIII, str. 260-445).
4. Г. Острогорски, Историја Византије, 2. фототипско издање на основу издања СКЗ из 1959, Београд s.a. (Увод, стр. 21-41; Извори, стр. 43-48; 104-109; 157-161; 212-218; 301-304; 331-335; 392-396; 436-446).
Општа допунска литература
H. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, I, Muenchen 1978, 197-239 = грчки превод, т. 1, Атина 1991, 301-357. The Oxford Dictionary of Byzantium, New York - Oxford 1991, s.v. Epistolography.
Ч. Миловановић, Један пример виз. књижевне критике, ЗФФБ 14,1 (1979) 59-67. Н. Радошевић, Епистолографија Јована Апокавка, ЗРВИ 29/30 (1991) 155-167.
Н. Радошевић, Из византијске књижевности XV века - писма цара Манојла II Палеолога, Српска књижевност у доба деспотовине, Деспотовац 1998, 173 - 185. Н. Радошевић, Писма владарима Јована Мавропода и Михаила Псела, ЗРВИ 37 (1998) 33-41.
А.В. Поповић, Књижевна вредност писма Димитрија Хоматијана Светом Сави, Манастир Жича. Зборник радова, Краљево 2000, 35-46.
↑↑↑