Класичне науке

Курс:
Грчки дијалекти (осн.)
У оквиру предмета: Грчки дијалекти
Предавачи: др Александар Ломаредовни професор
др Сандра Шћепановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријски део наставе: упознавање са основним особинама књижевних и некњижевних дијалеката алфабетског периода (атички, јонски, лезбљански, беотски, лаконски; месенски, коринтски, фокидски, тесалски, аркадски, кипарски, памфилски), као и микенског грчког (са основима линеара Б). Практични део наставе: читање и коментарисање грчких дијалекатских текстова
Циљ изучавања курса: Упознавање са основним групацијама грчких дијалеката предалфабетског (микенски) и алфабетског периода (закључно са којном), њиховим међусобним односима и одабраним књижевним и епиграфским сведочанствима о њима
Предуслови за полагање: Положен испит из Историјске граматике грчког језика
Облици наставе: Предавања и вежбања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ридигер Шмит, Увод у грчке дијалекте, Сремски Карловци / Нови Сад 2005.
Општа допунска литература
Џ. Чедвик, Микенски свет, Београд 1980.
Stephen Calvin, A Historical Greek Reader. Mycenaean to the Koiné, Oxford 2008.
↑↑↑