Класичне науке

Курс:
Основи латинског стила (осн.)
У оквиру предмета: Основи латинског стила
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: На предавањима се идентификују и анализирају главни чиниоци који обликују латински језички израз, пре свега у домену класичне римске прозе, наспрам модерног и нарочито српског језичког израза. На вежбањима се, кроз анализу изворних и преводних латинских и српских текстова, и кроз усмено и писмено превођење краћих текстова и сегмената, илуструју главне поставке и упућује на конкретна решења општих проблема изнесених на предавањима.
Циљ изучавања курса: поимање главних чинилаца који обликују класични латински језички израз наспрам модерног и нарочито српског језичког израза
Предуслови за полагање: --
Облици наставе: предавања, вежбања
План курса:

1. недеља
предавање - Увод: пут од појма до имена и од имена до појма

2. недеља
предавање - Основна материја латинског и српског речника

3. недеља
предавање - Надограђивање речника: мотиви и средства

4. недеља
предавање - Синонимија и полисемија

5. недеља
предавање - Метафора као средство изражавања апстракног појма

6. недеља
предавање - Латинска и српска метафорика: главне црте и главне разлике

7. недеља
предавање - Изворишта латинске и српске фразеологије

8. недеља
предавање - Латинска и српска фразеологија: главне црте и главне разлике

9. недеља
предавање - Класична penuria verborum и богатство модерних језика

10. недеља
предавање - Латинска и српска номинална синтагма: главни облици и главне разлике

11. недеља
предавање - Латинска и српска реченица: одабир реченичних конституената

12. недеља
предавање - Латинска и српска реченица: поредак конституената, организација реченице

13. недеља
предавање - Латински и српски текст: имплицирање и експлицирање логичких веза

14. недеља
предавање - Линеарно и периодично обликовање текста

15. недеља
предавање - Латинска периода: постанак и преображаји

16. недеља
предавање - Српски еквиваленти латинске периоде

17. недеља
предавање - Стил као избор и стил као обавеза

18. недеља
предавање - Језички регистри и функционални стилови

19. недеља
предавање - Стил у индивидуалном смислу

20. недеља
предавање - Стилизација и регулација језика: граница која се брише

21. недеља
предавање - Општи проблеми превођења: пресликавање речи и преношење мисли

22. недеља
предавање - Општи проблеми превођења: »препроизвођење« смисла

23. недеља
предавање - Спец проблеми превођења с клас јез: анахрон предмет, средина, стил, језик
Специјални проблеми превођења с класичних језика: анахроничност предмета, средине, стила, језика

24. недеља
предавање - Закључак: о »препроизвођењу« ефекта класичних текстова
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
R. COLEBOURN, Latin Sentence and Idiom, London 1948 / Bristol 1997
И. ЛАЛЕВИЋ, Упоредна синтакса латинске и српске сложене реченице, Београд 1920
Општа допунска литература
F. WAGNER / A. BORGNET, Universae phraseologiae corpus congestum, Brugis 1878 / Ridgewood NJ 1965
H. MENGE / A. THIERFELDER, Repetitorium der lateinischen Syntax und Stilistik, Wolfenbüttel 1953 / Darmstadt 1990
C. MEISSNER / CH. PASCAL, Phraséologie latine, 5. изд., Paris 1911
M. BIZOS — J. DESJARDINS, Cours de thème latin, 4. изд., Paris 1979
↑↑↑