Класичне науке

Курс:
Увод у педагогију (осн.)
У оквиру предмета: Увод у педагогију
Предавачи: др Радован Антонијевићредовни професор
др Мирјана Сенић Ружићдоцент
др Наташа Николићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Теоријска настава Предмет педагогије. Различита схватања васпитања. Васпитање и други педагошки појмови. Карактеристике васпитања. Историјска димензија васпитања. Васпитање – култура – друштво. Васпитање и личност. Фактори развоја личности. Могућности и границе васпитања. Циљ васпитања као педагошка категорија. Детерминанте циља васпитања. Задаци васпитања (интелектуално, морално, естетско, физичко васпитање). Основни чиниоци васпитања. Улога и значај појединих чинилаца у васпитању. Школа и школски систем. Општи принципи васпитања. Опште методе и средства васпитања. Васпитаник/дете, ученик. Положај васпитаника у процесу васпитања. Карактеристике односа васпитач-дете/ученик. Каратеристике позива васпитача/наставника. Професионална функција и особине личности васпитача/наставника. Практична настава Карактеристике васпитања у односу на културу и друштво. Основни педагошки појмови. Могућности и границе васпитања. Одређивање и конкретизација циља васпитања. Општи принципи васпитања.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним појмовима педагошке науке; омогућавање критичког увида у савремене концепције васпитања; припрема студената за стицање посебних педагошких знања на каснијим студијама педагогије.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања, вежбе, саопштења, извештаји, дискусије; индивидуалне и групне консултације; менторски рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Аријес, Ф. (1989): Векови детињства. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.(део: Доживљај детињства, стр. 58-141)
Блум, Б. С. (1981): Таксономија или класификација образовних и одгојних циљева. Београд: Републички завод за унапређивање васпитања и образовања.
Брецинка, В. (1990): Наука о васпитању, Педагогија (Београд), бр. 2, стр. 193-215.
Диркем, Е. (1981): Васпитање и социологија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.(Глава I Дефинисање васпитања. Критичко разматрање, стр. 33-57).
Ђорђевић, Ј. (1993): Проблеми циљева и задатака у васпитању и образовању, Педагогија (Београд), бр. 1-2, стр. 8-32.
Кон, И. С. (1991): Дете и култура. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. (Поглавље: Социјализација деце у свету који се мења, стр. 183-216).
Требјешанин, Ж. (1991): Представа о детету у српској култури. Београд: Српска књижевна задруга. (Стр. 281-350 и 357- 380).
Антонијевић, Р. (2013). Општа педагогија. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета.
↑↑↑